Basisschool Uniek

't Groot Stuk 3 4741 TX Hoeven

  • Schoolfoto van Basisschool Uniek
  • Schoolfoto van Basisschool Uniek
  • Schoolfoto van Basisschool Uniek
  • Schoolfoto van Basisschool Uniek
  • Schoolfoto van Basisschool Uniek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 maken de kinderen de Cito Eindtoets. Met deze toets worden de mogelijkheden en talenten van leerlingen goed, eerlijk en objectief in beeld gebracht. De toets meet de kennis en vaardigheden van leerlingen op het gebied van taalverzorging, lezen en rekenen. De resultaten van alle kinderen in groep 8 bij elkaar zeggen iets over het resultaat dat onze school haalt. Het eindresultaat van alle scholen in Nederland ligt tussen 500 en 550; het landelijke gemiddelde ligt meestal rond 535. De afgelopen schooljaren scoorde BS Uniek over het algemeen boven het landelijk gemiddelde. In 2020 is er geen Centrale Eindtoets afgenomen vanwege de gevolgen van het Coronavirus.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij baseren het schooladvies op basis van:

* meerjarige ontwikkeling van de leerling uitgaande van het leerlingvolgsysteem;

* persoonskenmerken van de betrokken leerling zoals inzet en werkhouding.

De gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem worden vanaf groep 6 meegenomen op het gebied van:

- begrijpend lezen;

- rekenen en wiskunde

- technisch lezen

- spelling.

Het schooladvies wordt opgesteld door de groepsleerkracht groep 8, de interne begeleider en de directeur.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij streven ernaar een school te zijn waar niet gepest wordt. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Dit betekent ook dat er consequenties zijn als leerlingen zich niet houden aan de gemaakte afspraken. 

BS Uniek geeft haar sociale klimaat vorm aan de hand van de uitgangspunten van Schoolwide Positive Behavior Support in de praktijk afgekort als SWPBS. SWPBS draagt bij aan een schoolbrede aanpak om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat het leren bevordert.   Het schoolklimaat wordt vooral bepaald door de omgang met elkaar; kinderen, ouders en leerkrachten. Die omgang is bepalend voor de sfeer op school. Wij vinden het van groot belang dat uw kind zich op zijn gemak en veilig voelt op school. Er moet orde en regelmaat zijn. Waarden en normen dienen gerespecteerd te worden. Daar zijn gedragsverwachtingen voor nodig. Verwachtingen voor het spelen, verwachtingen voor het gedrag in de groep en de omgang met elkaar. Op BS Uniek werken we met gedragsverwachtingen die aansluiten bij onze kernwaarden. Aan de hand van deze gedragsverwachtingen maken wij met elkaar afspraken over hoe we met elkaar, de materialen en de omgeving omgaan. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Wij zijn eerlijk
  • Wij zijn vriendelijk beleefd
  • Wij zijn positief

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven