Basisschool Uniek

't Groot Stuk 3 4741 TX Hoeven

  • Schoolfoto van Basisschool Uniek
  • Schoolfoto van Basisschool Uniek
  • Schoolfoto van Basisschool Uniek
  • Schoolfoto van Basisschool Uniek
  • Schoolfoto van Basisschool Uniek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

* Inzetten van leerkrachten vanuit de flexpool (invalpool)

* Vragen duo partner om extra te komen werken.

* Vragen part time leerkracht om extra te komen werken.

* Vragen leerkrachten die we kennen of ze extra komen werken. 

* Inzetten van leerkrachten, die die dag een taak buiten de groep hebben.

* Inzetten van IB'er voor maximaal 1 dag.

* Opdelen van de groep in andere groepen.

* Kinderen terug naar huis sturen als het echt niet anders kan.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kinderen op basisschool Uniek zijn gegroepeerd binnen het zogenoemde leerstofjaarklassensysteem.

Dat wil zeggen, dat de leerlingen zijn gegroepeerd naar leeftijd en per groep werken aan een afgebakende hoeveelheid leerstof.

We werken met instructieniveaus: dus instructie n.a.v. onderwijsbehoefte.

In de kleutergroepen werken we altijd met combigroepen 1/2.

Indien het noodzakelijk is vanwege aantal of organisatie formeren we combinatiegroepen.

Als criteria voor het selecteren van kinderen voor een combinatiegroep gelden: 

Voldoende concentratievermogen 

Voldoende taakgerichtheid 

Zelfbewust zijn: het kind is in staat op eigen initiatief te vragen als het iets niet begrijpt. 

Het goed zelfstandig kunnen werken van een leerling.

Voorop staat steeds dat het kind zich ook binnen de omgeving van een combigroep optimaal kan ontwikkelen.

De meerbegaafde leerling wordt extra ondersteund doormiddel van Levelspel en Levelwerk.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De verdeling in tijd is een indicatie en wordt afgestemd op de leerbehoefte van de groep. 

Binnen sociaal emotionele ontwikkeling komt natuurlijk  PBS aan de orde en thema's gericht op levensbeschouwing. . 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

 Taal en lezen is samengenomen.

Binnen de tijd van wereldoriëntatie zijn alle zaakvakken meegenomen, dus ook biologie, verkeer en geschiedenis.

Binnen levensbeschouwing is ook sociaal emotionele ontwikkeling meegenomen.

De genoemde tijden zijn richttijden; de tijden worden ook afgestemd op de behoeften van de groep.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wanneer een leerling speciale onderwijsbehoeften heeft en de leerkracht handvatten nodig heeft om voldoende tegemoet te kunnen komen aan deze onderwijsbehoeften, kunnen de volgende deskundigen worden geraadpleegd:
1.       Leerkracht;
2.       Intern begeleider;

Afhankelijk van de situatie kunnen in willekeurige volgorde ook de volgende deskundigen worden geraadpleegd:
§  Andere intern begeleiders;
§  Zorg Advies Team (jeugdprofessional, schoolverpleegkundige);
§  Orthopedagoog bestuur;
§  Ambulante begeleiding REC-1, REC-2, REC-3 en REC-4 en Sponder.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuteropvang Hummelhoeve valt onder de leidinggevende van de basisschool. 
Met Kober kinderopvang is een nauwe samenwerking opgezet.

Terug naar boven