Montessorischool-Centrum

Naarderstraat 100 1211 AM Hilversum

  • Letters leer je door te kijken, te schrijven en te voelen!
  • Getallen leren in hele reeksen
  • Creativiteit staat hoog in ons vaandel!
  • Het verzorgen van je plantje is de start van de dag!
  • Door samen te leren helpen we elkaar en kom je verder vooruit! Zo blijven we altijd in verbinding.

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Montessorischool-Centrum bestaat in totaal uit 33 medewerkers waaronder; leerkrachten, onderwijsondersteuners, een interbegeleider, administratieve kracht, conciërge en een directeur. 

De leerkrachten hebben een opleiding gedaan als basis- of vakbekwaam Montessorileerkracht. De docenten die de opleiding nog niet hebben gedaan gaan dat nog doen. Wij streven ernaar dat deze leerkrachten na een jaar starten met de opleiding. Er is een schoolopleider voor het begeleiden van stagiaires, startende leerkrachten en ervaren leerkrachten (als dat nodig is). 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In eerste instantie wordt intern gekeken of er parttimers zijn die willen en kunnen invallen. In geval van een parttime leerkracht wordt eerst de duo partner gevraagd om in te vallen. Vervolgens hebben we een eigen netwerk van leerkrachten die wij benaderen om in te vallen. Als dat ook geen optie is en/of wanneer er meerdere leerkrachten ziek zijn, wordt er gekeken of een groep verdeeld kan worden.

Als school zijn wij samen verantwoordelijk voor goed onderwijs aan alle kinderen. Dat betekent dat langdurig (ziekte)verlof met elkaar gedragen wordt. M.a.w. het verdelen van groepen en eventueel thuis laten houden van kinderen wordt over de groepen, in diezelfde bouw, verdeeld. De kinderen die thuis blijven krijgen voor die dag werk mee dat zij thuis kunnen doen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school staan gediplomeerde montessori-leerkrachten voor de groepen of leerkrachten die de opleiding volgen. De klassen hebben vaak twee leerkrachten gedurende de week.

Naast de groepsleerkrachten hebben wij vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs, handvaardigheid en gymnastiek. Er wordt ook gewerkt met gastdocenten die een langere periode aan de school verbonden zijn. Momenteel gaat het om de volgende vakgebieden: muziek (groep 1 t/m 8), EHBO (groep 8), drama (groep 1 t/m 8). Daarnaast worden er ondersteuningsmomenten georganiseerd (voor meer- en hoogbegaafde leerlingen 1 t/m 8), waarbij leerlingen die dat nodig hebben extra ondersteuning krijgen (denk aan verrijking, leren plannen, leren leren etc.).

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen het Montessori onderwijs wordt de individuele ontwikkeling van de kinderen begeleid. Naast de aangeboden leerstof is er veel aandacht voor het samen spelen, bewegen, muziek en creativiteit. Naast individuele lesjes worden er ook groepslesjes gegeven. Door de Montessoriwerkwijze zijn diverse vakgebieden geclusterd en bepalen de kinderen vaak zelf de werkvolgorde en het tempo.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het Montessori onderwijs gaat uit van de individuele ontplooiing van de kinderen. Dit impliceert dat de kinderen hun eigen ontwikkelingsproces doorlopen waarop het leerstofaanbod wordt gebaseerd. De onderwijsbehoeftes zijn verschillend en de kinderen bepalen vaak zelf hun werkvolgorde, werktempo, duur en aanpak. Hierdoor wordt geen vast rooster voor alle vakken gemaakt en is de urentabel een richtlijn.

In juni 2022 hebben we onze onderwijstijd door laten rekenen. We voldoen ruim aan de eisen op het gebied van de onderwijstijd. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle leerlingen hebben ondersteuning nodig. Leerlingen verschillen echter in de mate waarin en de manier waarop zij ondersteuning nodig hebben. We willen goed onderwijs bieden aan onze leerlingen en niet op voorhand  allerlei leerlingen met verschillende problematiek uitsluiten. Omdat we vanuit de Montessori-visie van oudsher al kijken naar de onderwijsbehoeften van de leerling, is er ruimte om tegemoet te kunnen komen aan specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. De school bewaakt het overschrijden van grenzen. Wenselijkheid van wat een kind nodig heeft en haalbaarheid voor de leerkracht moeten in balans zijn. Gedurende de schoolloopbaan van deze kinderen zal er regelmatig geëvalueerd moeten worden of er nog sprake is van evenwicht. Wat heeft deze leerling nodig, bij deze leerkracht, op deze school. Wat is wenselijk? Wat is haalbaar? En wat is uiteindelijk het beste voor de ontwikkeling van het individuele kind? Dit gaat in overleg met ouders waarbij de school de uiteindelijke beslissingen neemt.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school gaat zich verder verdiepen in het aanbod voor kinderen die Nederlands als tweede taal hebben (NT-2). Wij willen als school onze kwaliteitscyclus onder de loep nemen om te kijken of we dit nog meer kunnen aanscherpen. Daarnaast gaan wij onderzoeken hoe wij het observeren, registreren en het klassenmanagement vanuit de montessori-visie een prominentere plek kunnen geven. Als montessori-school willen wij meer bewegen naar het individueel volgen van de kinderen naast onze standaard/genormaliseerde toetsen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De kinderen van Montessorischool-Centrum komen uit meerdere wijken van Hilversum. Voor de overdracht van gegevens zijn er afspraken gemaakt met andere peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Een speciale relatie is er met de Montessori peuterspeelzaal die enkele jaren geleden is overgedragen aan Bink Kinderopvang. Door ruimtegebrek is de peuterzaal ook in het gebouw van de BSO gehuisvest. De peuterleidster heeft een Montessori opleiding en draagt zorg voor een goede voorbereiding op de basisschool en een warme overdracht naar Montessorischool-Centrum.

Terug naar boven