Montessorischool-Centrum

Naarderstraat 100 1211 AM Hilversum

  • Letters leer je door te kijken, te schrijven en te voelen!
  • Getallen leren in hele reeksen
  • Creativiteit staat hoog in ons vaandel!
  • Het verzorgen van je plantje is de start van de dag!
  • Door samen te leren helpen we elkaar en kom je verder vooruit! Zo blijven we altijd in verbinding.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school wordt onderwijs gegeven vanuit de visie dat we meer met onze leerlingen kunnen bereiken als ze goed onderwijs krijgen in een ambitieuze en gestructureerde leer- en werkomgeving (ingebed in een veilig pedagogisch klimaat). Om te weten of ieder kind zich naar zijn wens en mogelijkheden ontwikkelt en vast te stellen of de gestelde onderwijsdoelen worden bereikt, beschikt onze school over een leerlingvolgsysteem waarbij er sprake is van systematisch observeren en registreren. Dit is noodzakelijk omdat kinderen niet allen tegelijk op hetzelfde niveau werkzaam zijn, maar elk hun eigen ontwikkeling volgen. Het leerlingvolgsysteem is een registratiesysteem waarmee de ontwikkeling van kinderen wordt vastgelegd. Dit zijn gestandaardiseerde, school onafhankelijke toetsen, behorend bij elke leeftijd. Deze toetsen worden individueel of groepsgewijs afgenomen. Wij gebruiken op onze school de IEP-Leerling volgsysteem toetsen. De uitslagen van de toetsen worden in het verslag van de leerling vermeld en met de ouders besproken. Na afname van de IEP-toetsen worden de resultaten per bouw, samen met de intern begeleider besproken. We stemmen ons onderwijs zo goed mogelijk af op de specifieke mogelijkheden en onderwijsbehoeften van ieder kind. Geeft een uitslag reden tot zorg dan wordt dit met ouders besproken in een oudergesprek. In de groepen 1 en 2 wordt KIJK gebruikt als leerlingvolgsysteem.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Van onze uitstroom naar het voortgezet onderwijs ging het afgelopen schooljaar 90% van de leerlingen naar havo of vwo.

De afgelopen jaren ligt dat percentage altijd boven de 80%.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Er wordt veel aandacht besteed aan samenwerken tijdens het zelfstandig werken en hier is ook gelegenheid voor. Wij hebben bewust gekozen voor heterogene groepen waarbij een leerling een jaar de jongste, middelste en oudste is. De oudste en middelste helpen de jongste kinderen in de groep. Het wisselen van positie in de groep en de groepssamenstelling (die ieder jaar wisselt) vraagt om aanpassingen van het gedrag.

De school neemt twee keer per jaar een sociogram af om te zien hoe de verhoudingen in de groep liggen en waar eventueel op ondersteund kan worden. De kanjerlessen worden gebruikt om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en bij te sturen door leerlingen zich competenties eigen te laten maken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • zelfstandigheid
  • samenwerken
  • we helpen elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juli 2022 heeft de stichting (en dus ook de school) de beoordeling "voldoende" gekregen van de inspectie.

Terug naar boven