Montessorischool-Centrum

Naarderstraat 100 1211 AM Hilversum

  • Letters leer je door te kijken, te schrijven en te voelen!
  • Getallen leren in hele reeksen
  • Creativiteit staat hoog in ons vaandel!
  • Het verzorgen van je plantje is de start van de dag!
  • Door samen te leren helpen we elkaar en kom je verder vooruit! Zo blijven we altijd in verbinding.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Help mij het zelf te doen
  • Vrijheid in verbondenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen komen uit verschillende wijken in Hilversum. Ouders maken een bewuste keuze voor deze school en het Montessori onderwijs. Het aantal leerlingen is gemiddeld 28 per groep. Per 1 februari 2023 telt de school 354 leerlingen. Het streven is het aantal de komende jaren te groeien en stabiliseren op 370 leerlingen. De school heeft 4 onder-, 5 midden en 5 bovenbouwgroepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
345
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is een belangrijke basis voor de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen, ouders en teamleden. Om de veiligheid te waarborgen zijn er afspraken gemaakt die in protocollen zijn vastgelegd (pestprotocol, gedragscode, protocol ter voorkoming van kindermishandeling). Daarnaast zijn er voorzieningen in en om het gebouw die jaarlijks gekeurd worden. Zoals:- Speeltoestellen en gymzaal- Installaties o.a. cv, inbraak- en brandbeveiliging- Klimaatbeheersing- Controle gevaarlijke stoffen- Controle legionella- Algemene Risico Inventarisatie (arbodienst)- Hekwerken en slagbomen rond parkeervoorziening en schoolplein. Naast genoemde voorzieningen zijn er een aantal praktische zaken geregeld waarvoor het team verantwoordelijk is.- EHBO/bedrijfshulpverlening*- Toezicht op leerlingen in en om de school- Toezicht op bezoekers/ouders en collega’s- Ontruimingsplan uitvoeren/oefenen. Twee maal per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden o.l.v. twee vanuit het team aangestelde BHV-ers. Met een vaste regelmaat wordt het team geschoold om de EHBO en BHV op een verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren.

Terug naar boven