IKC Vossepark

Weerlaan 22 2181 HH Hillegom

Schoolfoto van IKC Vossepark

In het kort

Toelichting van de school

Op IKC Vossepark heten wij u en uw kind van harte welkom.

Wij zijn een katholieke school waar eigentijds onderwijs wordt verzorgd en kinderen veiligheid ervaren om optimaal te ontwikkelen en te beleven. IKC Vossepark biedt goed onderwijs, waarin we leerlingen zover brengen dat ze hun plaats in de wereld in kunnen nemen. Onze pijlers zijn: Ontwikkelen, Beleven en Veiligheid. Dit zijn de kernwoorden van onze visie op onderwijs, voortkomend uit onze missie. 

Samen groeien is meer dan alleen groter worden...

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelen
  • Beleven
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
217
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het pedagogisch handelen op IKC Vossepark kenmerkt zich door de woorden: veilig, respectvol, zelfstandig en eigenaarschap. Wij leren leerlingen hun gevoel van (on)veiligheid bespreekbaar te maken bij de leerkracht of een ander waar zij het gevoel hebben hun verhaal mee te willen delen. Waar mogelijk zetten we de groep in voor verbeteringen of vasthouden van gevoelens van (on)veiligheid. De school probeert incidenten te voorkomen. Daarvoor is een veiligheidsplan aanwezig op school. Er zijn school- en klassenregels. Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd. Er is een gedragsprotocol dat ingezet kan worden bij herhaaldelijk overschrijden van de regels.

De school beschikt daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling: Kanjertraining. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via via de vragenlijst van de Kanjertraining. Twee keer per jaar worden de leerlingen van groep 5 t/m 8 op veiligheidsbeleving met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst die valide en betrouwbaar is: het leerlingvolgsysteem van Kanvas. De uitkomsten worden geanalyseerd en op basis daarvan worden eventueel interventies op groepsniveau gepland wanneer blijkt dat de sociale veiligheid in de groep niet op orde is. Daarnaast worden individuele gesprekken met kinderen gevoerd als zij aangeven dat zij zich niet veilig voelen in de groep. Er wordt samen met de leerling een plan opgesteld waar zo mogelijk de groep bij wordt betrokken.

De gegevens worden aangeleverd bij de inspectie

Terug naar boven