Basisschool De Giraf

Guido Gezellelaan 3 2182 WB Hillegom

  • Schoolfoto van Basisschool De Giraf
  • Schoolfoto van Basisschool De Giraf
  • Schoolfoto van Basisschool De Giraf

Het team

Toelichting van de school

Onze school kent een enthousiast, gemotiveerd team! Het team bestaat uit 39 medewerkers (exclusief studenten) met de volgende rollen: directeur, intern begeleiders, groepsleerkrachten, leraarondersteuners, vakleerkracht bewegingsonderwijs, administratrice en conciërge. Bovendien zijn we opleidingsschool voor studenten van diverse opleidingen.

Alle kinderen (van groep 1 t/m groep 8) krijgen 2x 45 minuten per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.

Een van de collega's is verantwoordelijk voor het aanbieden van LOGO3000 om bestaande woordenschatachterstanden bij jonge kinderen (uit de groepen 1/2 en 3) te verkleinen zodat zij succesvol het vervolgonderwijs vanaf groep 3 kunnen volgen.

Techniek heeft een vaste plek in het curriculum als onderdeel van Wereldoriëntatie, middels lessen van een vakleerkracht en door deelname aan activiteiten die door externe aanbieders worden aangeboden. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van de leerkracht komt er in principe een invalleerkracht. De regionale invalpool heeft een aantal invalkrachten van/voor de Sophia scholen in dienst. Wanneer er geen invalleerkracht uit deze invalpool beschikbaar is, kan er een deeltijdwerker uit het eigen team gevraagd worden de vervanging uit te voeren. Mocht ook dat niet lukken zal de onderwijsassistent of leraarondersteuner gevraagd worden de klas over te nemen. Tot slot is het mogelijk - wanneer al deze mogelijkheden niet voorhanden zijn -, een groep leerlingen te verdelen over andere groepen. In de groepen is een verdelingsplan beschikbaar. Ook kunnen ambulante medewerkers, daar waar het past in hun agenda, ingezet worden.

Helaas hebben wij ook te maken met de landelijke krapte van leerkrachten. Steeds meer en meer is het ‘passen en meten’ om een leerkracht voor een groep of vervanging te vinden. In het uiterste geval vragen wij u om uw kind thuis te houden. De Giraf streeft ernaar om hier zorgvuldig mee om te gaan en zal zorgdragen voor een duidelijke en tijdige communicatie als de situatie hierom vraagt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De schoolorganisatie gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat in elk leerjaar een bij de leerling passend, afgesproken leerstofpakket aangeboden en geleerd moet worden door de leerlingen. 

In de groepen 1 en 2 wordt de leerstof verwerkt in thema’s. Hier wordt vanuit een thema gewerkt aan de ontwikkeling van het kind. In groep 2 vindt een geleidelijke overgang plaats van het ontwikkelingsgericht werken naar het beheersingsgericht werken, zoals dat in de hogere leerjaren plaatsvindt. Niet de leerstof staat centraal, maar de lesdoelen (moeten beheerst worden). De leerstof wordt in vakken aangeboden in een ononderbroken leerproces. In principe doorloopt een leerling in acht jaar het basisonderwijs. 

Groepering

Binnen de school wordt gestreefd naar het bieden van onderwijs in afzonderlijke jaargroepen. 

Groepsgrootte

De school kiest bij voorkeur voor groepen van 28 leerlingen, maximaal 30 leerlingen. Extra ondersteuning van een grote groep wordt bevorderd door het structureel inzetten van onderwijsondersteunend personeel. 

Klassikaal onderwijs

In de groepen wordt veelal klassikaal onderwijs gegeven aan de hand van het IGDI model. Dit model is gebaseerd op twee principes: de leerkracht demonstreert doelgericht en geeft uitleg en de leerlingen leren door oefening en herhaling.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tijdens de kleuterperiode krijgen de kinderen de gelegenheid zichzelf spelenderwijs op eigen wijze te ontwikkelen. Daarbij onderscheiden we een aantal belangrijke gebieden: sociaal-emotioneel, motorisch, taal/rekenen en creatief. Er wordt altijd gewerkt vanuit een thema. Dit past bij het denken van de kleuter. Binnen de thema’s worden de voor kleuters benodigde kennis en vaardigheden aangeboden. Wij werken hiervoor op het gebied van taal en rekenen aan de tussendoelen zoals die tegenwoordig gehanteerd worden. Zeker in het begin van de kleuterperiode wordt de nadruk sterk gelegd op de sociaal-emotionele ontwikkeling en gewoontevorming.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De school moet voldoen aan de wettelijke regel t.a.v. onderwijstijd: De kinderen moeten verplicht over 8 schooljaren in totaal 7520 uur naar school zijn geweest. Met de door ons gehanteerde schooltijden krijgen de kinderen ruimschoots de minimaal verplichte onderwijstijd. We hanteren een bepaalde urenverdeling over de verschillende vak- en vormingsgebieden. Deze voldoet aan de eisen van de inspectie. We vinden de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen belangrijk. Daarom besteden we daar ruimschoots tijd aan.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden basisondersteuning en voldoen in de eerste plaats aan het basisarrangement van de inspectie. Maar basisondersteuning gaat verder dan basiskwaliteit. Het betekent dat wij ook aan een aantal extra voorwaarden voldoen, zoals extra ruimte voor begeleiding, de juiste onderwijsmaterialen en natuurlijk deskundige leerkrachten. In het schoolondersteuningsprofiel op Scholen op de Kaart en/of opvraagbaar bij de directie, staat beschreven welke (extra) ondersteuning wij de leerlingen bieden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een duidelijke zorgstructuur. Grotendeels vindt (extra) ondersteuning in de klassen plaats, al dan niet met hulp van een onderwijsassistent. Soms is het beter een leerling of groepje leerlingen vanwege herhaalde oefening of uitdaging ook buiten de groep te begeleiden. Naast de groep plusleerlingen, die met het plusaanbod in de groepen voldoende uitgedaagd wordt, is er een groep leerlingen die meer nodig heeft. Deze leerlingen krijgen eenmaal per week extra aandacht van een hoogbegaafdenspecialist, waarbij het werken met gelijkgestemden een belangrijke stimulans is.

Groeidocument / ondersteuning  

Er zijn kinderen die een bijzondere onderwijs-en/of begeleidingsbehoefte hebben. Ze hebben daarom soms extra ondersteuning nodig. De school organiseert dan een ondersteuningsteam waarbij u als ouder uitgenodigd wordt. In het ondersteuningsteam kunnen naast de school, en u als ouder, ook andere betrokkenen worden uitgenodigd. Bijvoorbeeld een onderwijsondersteuner, een medewerker van het jeugdteam, een onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband of een betrokken behandelaar. Gezamenlijk wordt er een plan gemaakt voor uw zoon of dochter. De school opent hiervoor, met uw toestemming, een groeidocument. Dit is een systeem waar op een veilige manier informatie kan worden verzameld en gedeeld rondom een leerling. Hierin worden de stimulerende en belemmerende factoren beschreven, kunnen de handelingsplannen worden gehangen, evaluaties en effecten van de geboden ondersteuning of onderzoeksgegevens. De verslagen van de ondersteuningsteams kunt u hierin ook terugvinden. Mocht een traject uiteindelijk uitmonden in een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het gespecialiseerd onderwijs dan is dit groeidocument ook belangrijk. Het moet voldoende informatie en inzicht geven waarom er een andere onderwijssetting nodig is.

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek, Bonnikeplein 24-26, 2201 XA  Noordwijk. Tel.: 0252-431 575, www.swv-db.nl

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op de Speelleerschool van De Theepot wordt vroege voorschoolse educatie (VVE) aan alle kinderen aangeboden m.b.v. de methode Uk & Puk. Uk & Puk is een speel- en leerprogramma voor peuters. Het programma bevat een aantal thema’s. Er wordt 6 weken met een thema gewerkt. Er wordt geknutseld, spelletjes gedaan en gepraat over het thema. Het lokaal is ingericht met hoeken en materialen rond het thema en er worden bij bepaalde thema’s zelfs kleine uitstapjes gemaakt om het thema te ervaren. Er wordt veel aandacht besteed aan omgangsvormen van de kinderen met elkaar, zoals samen delen en op je beurt wachten. De taalontwikkeling wordt gestimuleerd en de woordenschat wordt vergroot. Voorbereidend rekenen, zoals vormen, tellen het inzichtelijk maken van wat groter en kleiner inhoud, krijgen de aandacht. Kortom allerlei vaardigheden die een goede start op de basisschool bevorderen. 

Terug naar boven