Basisschool De Giraf

Guido Gezellelaan 3 2182 WB Hillegom

  • Schoolfoto van Basisschool De Giraf
  • Schoolfoto van Basisschool De Giraf
  • Schoolfoto van Basisschool De Giraf

Het team

Toelichting van de school

Alle kinderen (van groep 1 t/m groep 8) krijgen 2x 45 minuten per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.

Een van de collega's is verantwoordelijk voor het aanbieden van LOGO3000 om bestaande woordenschatachterstanden bij jonge kinderen (uit de groepen 1/2) te verkleinen zodat zij succesvol het vervolgonderwijs vanaf groep 3 kunnen volgen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van de leerkracht komt er in principe een invalleerkracht. De regionale invalpool heeft een aantal invalkrachten van/voor de Sophia scholen in dienst. Wanneer er geen invalleerkracht uit deze invalpool beschikbaar is, kan er een deeltijdwerker uit het eigen team gevraagd worden de vervanging uit te voeren. Mocht ook dat niet lukken zal de onderwijsassistent of leraarondersteuner gevraagd worden de klas over te nemen. Tot slot is het mogelijk - wanneer al deze mogelijkheden niet voorhanden zijn -, een groep leerlingen te verdelen over andere groepen. In de groepen is een verdelingsplan beschikbaar. Ook kunnen ambulante medewerkers, daar waar het past in hun agenda, ingezet worden. Helaas hebben wij ook te maken met de landelijke krapte van leerkrachten. Steeds meer en meer is het ‘passen en meten’ om een leerkracht voor een groep of vervanging te vinden. In het uiterste geval vragen wij u om uw kind thuis te houden. De Giraf streeft ernaar om hier zorgvuldig mee om te gaan en zal zorgdragen voor een duidelijke en tijdige communicatie als de situatie hierom vraagt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Om onze kleuters optimaal in hun onderwijsbehoeften te voorzien zijn de groepen 1 en 2 met elkaar gecombineerd. Vanaf groep 3 beschikken wij over integrale leerstofjaarklassen.

Tevens wordt er structureel aandacht aan het vak techniek besteed.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden basisondersteuning en voldoen in de eerste plaats aan het basisarrangement van de inspectie. Maar basisondersteuning gaat verder dan basiskwaliteit. Het betekent dat wij ook aan een aantal extra voorwaarden voldoen, zoals extra ruimte voor begeleiding, de juiste onderwijsmaterialen en natuurlijk deskundige leerkrachten. In het ondersteuningsprofiel staat beschreven welke (extra) ondersteuning wij de leerlingen bieden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een duidelijke zorgstructuur. Grotendeels vindt (extra) ondersteuning in de klassen plaats, al dan niet met hulp van een onderwijsassistent. Soms is het beter een leerling of groepje leerlingen vanwege herhaalde oefening of uitdaging ook buiten de groep te begeleiden. Naast de groep plusleerlingen, die met het plusaanbod in de groepen voldoende uitgedaagd wordt, is er een groep leerlingen die meer nodig heeft. Deze leerlingen krijgen eenmaal per week extra aandacht van een hoogbegaafdenspecialist, waarbij het werken met gelijkgestemden een belangrijke stimulans is.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op de Speelleerschool van De Theepot wordt vroege voorschoolse educatie (VVE) aan alle kinderen aangeboden m.b.v. de methode Uk & Puk. Uk & Puk is een speel- en leerprogramma voor peuters. Het programma bevat een aantal thema’s. Er wordt 6 weken met een thema gewerkt. Er wordt geknutseld, spelletjes gedaan en gepraat over het thema. Het lokaal wordt ingericht met hoeken en materialen rond het thema en er worden bij bepaalde thema’s zelfs kleine uitstapjes gemaakt om het thema te ervaren. Er wordt veel aandacht besteed aan omgangsvormen van de kinderen met elkaar, zoals samen delen en op je beurt wachten. De taalontwikkeling wordt gestimuleerd en de woordenschat wordt vergroot. Voorbereidend rekenen, zoals vormen, tellen het inzichtelijk maken van wat groter en kleiner inhoud, krijgen de aandacht. Kortom allerlei vaardigheden die een goede start op de basisschool bevorderen. 

Terug naar boven