Basisschool De Giraf

Guido Gezellelaan 3 2182 WB Hillegom

  • Schoolfoto van Basisschool De Giraf
  • Schoolfoto van Basisschool De Giraf
  • Schoolfoto van Basisschool De Giraf

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Om een stabiel beeld te krijgen, kijken we naar de resultaten van (de eindtoets van de groepen 8) de laatste 3 jaar samen. De resultaten van alle leerlingen (exclusief de leerlingen die voldoen aan de ontheffingsgronden) tellen mee. Afhankelijk van de leerlingenpopulatie kan de lat voor het aantal leerlingen dat 1S/2F haalt hoger of lager liggen. We houden rekening met de leerlingenpopulatie door te kijken naar onze schoolweging. De schoolweging van De Giraf in schooljaar 2022-2023 is 29,15. De schoolweging is naar verwachting de komende drie jaar constant. De afgelopen jaren hebben wij een constante instroom van leerlingen uit de wijk. Het gros van onze leerlingen heeft dezelfde sociale demografische achtergrond. Wij hebben op onze school ook geregeld tussentijdse instroom, veelal gezinnen uit Haarlem en Amsterdam die verhuizen naar onze wijk Elsbroek of een aangrenzende wijk.

De Giraf slaagt er goed in bijna alle leerling het 1F-niveau van lezen en taalverzorging te laten behalen. Het gaat om respectievelijk 98% en 95% als driejaarlijks gemiddelde. Dat is boven de minimumnorm van de inspectie. Bij rekenen lukt het laten behalen van 1F de Giraf (met 86%) minder goed. Die score is wel boven de minimumnorm van de inspectie. Bij lezen, taalverzorging en rekenen wordt in de drie jaren gemiddeld onder de door school gestelde ambitiedoelen gescoord. Lezen scoort 10% onder de ambitienorm, taalverzorging 21% en rekenen 21%. Het driejaarlijks 2F-gemiddelde van lezen scoort net boven de minimumnorm van de inspectie. Taalverzorging 2F is als  onder de norm van de inspectie. Op de Giraf haalt 49% het 2F-niveau, dat zou volgens de inspectienorm minimaal 51% moeten zijn. Bij rekenen haalt 33% van de leerlingen het 1S-niveau. Dat is onder de minimumnorm van 36% die de inspectie hanteert.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Giraf werkt met het leerlingvolgsysteem van Cito en de gegevens worden in Parnassys ingevoerd. Twee keer per jaar bespreken we de trendanalyses in het team en wordt er per groep n.a.v. de dwarsdoorsnedes, verder ingezoomd op de groeps- en leerlinganalyses. Aan de hand van deze analyses maakt de leerkracht een plan van aanpak voor de verschillende vakken voor de komende periode. Aan het eind van deze periode wordt de werkwijze geëvalueerd en worden de evaluaties weer meegenomen, samen met de verschillende analyses voor het volgende plan van aanpak. Twee keer per jaar voeren de leerkrachten groepsbesprekingen met de intern begeleider en met de directeur.    

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen in groep 8 maken de doorstroomtoets. Na afname van de toets krijgen zij een toetsadvies. Dit toetsadvies komt na het voorlopige schooladvies dat de school onder andere baseert op de leerprestaties, de aanleg en de ontwikkeling van de leerling tijdens de hele schoolperiode. Het toetsadvies telt als een onafhankelijk en objectief tweede gegeven. De toets draagt bij aan een optimale plaatsing van ieder kind op het juiste schoolniveau in het voortgezet onderwijs. Alleen wanneer het toetsadvies hoger is dan het schooladvies, wordt het schooladvies heroverwogen. Deze heroverweging kan resulteren in een bijstelling van het schooladvies. 

Hier leest u alle informatie voor een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs in de Duin- en Bollenstreek: Overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen een school zijn waar leerlingen zich veilig en welkom voelen, zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen op eigen niveau, zowel cognitief, motorisch, creatief als sociaal en emotioneel binnen een veilige en uitdagende leeromgeving, waar duidelijke afspraken gelden. In het leerproces wordt de leerstof gedifferentieerd aangeboden en wordt aangesloten op de verschillende leerbehoeften van de leerlingen. Er wordt geleerd van succeservaringen maar ook van fouten. In de samenwerking tussen leerlingen en leerkracht is het belangrijk in oplossingen te denken en eigen verantwoordelijkheid nemen. Het is belangrijk dat leerlingen verschillende leerstrategieën aangeboden krijgen en daar hun eigen weg in vinden zonder het einddoel te verliezen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Brede ontwikkeling kinderen
  • Positief schoolklimaat
  • Eigenaarschap en betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven