Basisschool De Giraf

Guido Gezellelaan 3 2182 WB Hillegom

  • Schoolfoto van Basisschool De Giraf
  • Schoolfoto van Basisschool De Giraf
  • Schoolfoto van Basisschool De Giraf

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de CITO-eindtoets raken net de inspectienorm. De gemiddelde score wordt mede bepaald door de heterogene samenstelling van de groepen 8. Door efficiënt klassenmanagement is het mogelijk gebleken een aantal leerlingen binnen de bestaande groep blijvend te laten participeren, zonder dat zij een aparte leerlijn kregen, c.q. in een uitzonderingspositie terecht kwamen. Mede door de inzet van de groepsleerkrachten door de jaren heen was dit mogelijk en bleek het uiteindelijk ook mogelijk deze leerlingen te laten uitstromen naar een reguliere vorm van voortgezet onderwijs. Naar onze optiek een uitstekende vorm van passend onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Giraf werkt met het leerlingvolgsysteem van Cito en de gegevens worden in Parnassys ingevoerd. Twee keer per jaar bespreken we de trendanalyses in het team en wordt er per groep n.a.v. de dwarsdoorsnedes, verder ingezoomd op de groepsanalyses en leerlinganalyses. Aan de hand van deze groepsanalyse en leerlinganalyse maakt de leerkracht een plan van aanpak voor de verschillende vakken voor de komende periode.  Aan het eind van deze periode wordt de werkwijze geëvalueerd en worden de evaluaties weer meegenomen, samen met de verschillende analyses voor het volgende plan van aanpak. Twee keer per jaar voeren de leerkrachten groepsbesprekingen met de intern begeleider en met de directeur.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen een school zijn waar leerlingen zich veilig en welkom voelen, zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen op eigen niveau, zowel cognitief, motorisch, creatief als sociaal en emotioneel binnen een veilige en uitdagende leeromgeving, waar duidelijke afspraken gelden. In het leerproces wordt de leerstof gedifferentieerd aangeboden en wordt aangesloten op de verschillende leerbehoeften van de leerlingen. Er wordt geleerd van succeservaringen maar ook van fouten. In de samenwerking tussen leerlingen en leerkracht is het belangrijk in oplossingen te denken en eigen verantwoordelijkheid nemen. Het is belangrijk dat leerlingen verschillende leerstrategieën aangeboden krijgen en daar hun eigen weg in vinden zonder het einddoel te verliezen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Brede ontwikkeling kinderen
  • Positief schoolklimaat
  • Eigenaarschap en betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven