BS JPS

Demer 19 5256 AB Heusden

Onze kernwaarden zijn:? 
Gastvrij? 
Respect? 
Duidelijkheid? 
Enthousiast? 
Gezamenlijk?

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leidinggevenden en medewerkers nemen meer de regie bij kort verlof. Bij aanvang van het schooljaar ontvangt het cluster een bedrag, bestaande uit een vast en variabel deel, voor het kort verlof. Dit is verlof korter dan twee weken. Voorgaande betekent dat: 

Het vaste deel is gebaseerd op een drempelbedrag op grond van loonkosten over een periode van twee weken; 

Het variabele deel bestaat uit een bedrag gebaseerd op aantal leerlingen en kengetal fte (leerlingen gerelateerd aan vast bedrag per fte). 

Solidariteit/calamiteitenbudget om eventuele calamiteiten op een van de scholen op te kunnen vangen. 

Scholen binnen het cluster kunnen kiezen om de afwezigheid zelf in te vullen of in samenwerking met andere scholen binnen het cluster afspraken te maken hoe te handelen bij kort verzuim. In samenwerking binnen het cluster ontstaan meer mogelijkheden om kortdurende vervanging op te vangen. Middelen die niet worden uitgegeven aan afwezigheid en vervanging zijn door het cluster vrij te besteden en kunnen aangewend worden om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. 

Protocol vervanging   

1.Inschatten hoe lang de vervanging zal duren. 

2.Eigen vervangers inzetten (b.v. parttimers). 

3.Parttime leerkrachten van andere scholen inzetten (deze parttimers hebben zich aangemeld en staan op de vervangerslijst). 

4.Vervangerslijst hanteren. 

5.Geen vervanging dan:  

Schuiven met leerkrachten als wel een onderbouw cq bovenbouw vervanger beschikbaar is. 

Ruilen van compensatieverlof (niet laten vervallen). 

De groep verdelen over andere groepen (met een maximum). 

Groepen samenvoegen indien mogelijk.

6.Geen oplossing dan de groep naar huis, volgens richtlijnen van de hoofdinspectie: 

In principe niet de eerste dag. 

Alleen in het uiterste geval. 

Ouders schriftelijk op de hoogte brengen. Instellen van een ‘telefoonboom’ (in geval van nood). 

Voor leerlingen die echt geen opvang hebben, binnen de school opvang regelen. 

Op opeenvolgende dagen verschillende groepen naar huis sturen.  

7.De schoolleider dient in principe niet voor vervanging beschikbaar te zijn. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Iedere groep op de JPS heeft een lesrooster van 940 lesuren per schooljaar. In 8 schooljaren worden zo 7520 lesuren gemaakt, het verplichte aantal lesuren over de gehele basisschoolperiode. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De basisondersteuning op de JPS is in algemene zin op orde.  De JPS is een school met een sterk pedagogisch klimaat en onze leerlingen voelen zich veilig in hun schoolomgeving.  De samenwerking met onze ouders is gericht op het delen van de ontwikkelingen van onze leerlingen en er is een goede samenwerking met ketenpartners.  De zorgstructuur is op orde en naast de reguliere zorg heeft de JPS een voorziening voor meer en hoogbegaafde leerlingen.  Waar nodig kan de JPS expertise of consultatie inroepen van het bestuur of SWV  Het schoolgebouw voldoet aan de hedendaagse eisen voor leerlingen en voorziet in een rijke leeromgeving. De JPS heeft veel materialen in huis die nodig zijn voor een passend onderwijsaanbod. Grenzen van de zorg zijn bepaald maar worden per casus opnieuw bekeken en besproken met betrokkenen.  

Samenwerkingsverband Langstraat-Heusden-Altena.

Voor alle informatie rondom het Samenwerkingsverband waartoe de JPS behoort, verwijzen we naar de website www.samenwerkingsverbandlha.nl

Passend Onderwijs

Passend onderwijs gaat over de match van de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsmogelijkheden van de school. Verantwoordelijkheid van scholen

Zorgplicht

Met de invoering van passend onderwijs hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden.

Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze, en dan heeft de school de taak om voor het kind een passende onderwijsplek te regelen. Op de eigen school, op een andere school in het reguliere onderwijs of op een school in het speciaal (basis)onderwijs. De ruimte om kinderen in het Speciaal (Basis) onderwijs te plaatsen, blijft bestaan. We gaan voor zo thuisnabij Passend Onderwijs, maar in sommige gevallen is dat toch niet de school om de hoek.

Toelating

Ouders melden hun kind ten minste 10 weken voor het begin van het schooljaar aan bij de school van hun keuze. Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Heeft het bestuur na 10 weken nog geen besluit genomen? Dan heeft de leerling recht op tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding tot de school wel een goede plek heeft gevonden. Zijn ouders het niet eens met de toelatingsbeslissing van de school, dan kunnen ze een beroep doen op ondersteuning door een onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten bemiddelen kosteloos tussen ouders en de school. Als dat niet werkt, kunnen ouders terecht bij de (tijdelijke) landelijke geschillencommissie passend onderwijs.

Zorgen voor goed onderwijs

De kerntaak van de school is het zorgen voor goed onderwijs, waar zoveel mogelijk wordt afgestemd op de leerling. Dit wordt de basisondersteuning genoemd. Dit staat of valt met de leerkracht die voor de groep staat. Goede ondersteuning, scholing en facilitering van de leerkracht is daarom van belang.

Een goede zorgstructuur op schoolniveau

De school heeft dan ook de taak om te zorgen voor een goede zorgstructuur binnen de school. Ook dit valt onder de basisondersteuning. De intern begeleider regelt op school van alles om leerkrachten te helpen goede aanpassingen te maken voor de leerlingen in de groep die dat nodig hebben. Daarnaast regelt de school mogelijk ook groepsoverstijgende ondersteuning aan leerlingen, bijvoorbeeld aan leerlingen met leesproblemen of aan leerlingen die behoefte hebben aan verrijkingsstof. De intern begeleider houdt ook in het oog of er aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen in de groep tegemoet gekomen kan worden.

Schoolondersteuningsprofiel

Scholen hebben allemaal een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld waarin is opgenomen welke ondersteuning een school wel, en welke ondersteuning een school niet kan bieden. Daarnaast is in het schoolondersteuningsprofiel in kaart gebracht wat de gewenste extra professionalisering en schoolontwikkeling is.

Ondersteuning op Scala-niveau

Ambulante begeleiding

Om de scholen de mogelijkheid te geven de basisondersteuning te blijven verbeteren en de mogelijkheden tot ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften te vergroten op scholen, kunnen scholen Ambulante Begeleiding inzetten. Dit kan begeleiding zijn vanuit expertisecentrum De Kracht, OC Leijpark of een door de school zelf gekozen deskundige. Scala regelt dat deze begeleiding op de school komt.

Ondersteuning Deskundige Bevoegd Gezag

Scholen kunnen, als dit nodig is een beroep doen op de deskundigen bevoegd gezag (DBG) van Scala. Dit zijn een orthopedagoog en psycholoog, die kunnen meedenken in consultatiegesprekken, observaties kunnen doen en onderzoeken kunnen uitvoeren. Daarnaast is er in sommige gevallen de mogelijkheid een kortdurend traject gericht op de ondersteuning van het kind op te zetten (licht arrangement). Er moet dan wel altijd sprake zijn van een onderwijsbehoefte die de basisondersteuning overstijgt en van een benodigde onderwijsaanpassing (voor hulp aan het kind en ouders is er de jeugdhulpverlening).

Ontwikkelingsperspectief

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en/of werken op een eigen leerlijn, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. Hierin staat welke onderwijsdoelen de leerling zal kunnen halen en op welke manier de school hier naartoe gaat werken. De school voert op overeenstemming gericht overleg met de ouders over het ontwikkelingsperspectief. De school gebruikt informatie over eerder verleende hulp en ondersteuning en behaalde leerresultaten, maar waar van toepassing ook medische gegevens en gegevens over de thuissituatie. Op basis van al deze informatie stelt de school het ontwikkelingsperspectief van de leerling op.

Ondersteuning op het niveau van het Samenwerkingsverband

Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs samen. Stichting Scala is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Langstraat Heusden Altena, oftewel Samenwerkingsverband LHA.

Zwaar arrangement of verwijzing

Bij dit Samenwerkingsverband kan de school via de DBG terecht voor een zwaar arrangement (intensievere ondersteuning voor een langere periode), voor verwijzing naar het Speciaal Basisonderwijs (in ons gebied betreft dat De Leilinde, Heusden of Het Zilverlicht, Waalwijk) of verwijzing naar het Speciaal onderwijs (De HUB, OC Leijpark, De Rietlanden, De Bodde en De Keijzer zijn bijvoorbeeld aangesloten bij ons samenwerkingsverband).

Procedure van aanvraag

De school moet voor zowel een zwaar arrangement als een verwijzing naar SBO of SO een aanvraag indienen bij het samenwerkingsverband. Deze aanvraag wordt (waar mogelijk) beide ouders/verzorgers voorgelegd ter ondertekening. De DBG voert een gesprek met school en ouders en maakt hier een kort verslag van. Dit wordt bij de aanvraag gevoegd en alles wordt via een beveiligd systeem doorgezet naar de toelaatbaarheids- en adviescommissie (TAC) die de aanvraag beoordeelt. Er wordt bekeken of de school werkelijk handelingsverlegen is en of de ondersteuning die aangevraagd wordt, werkelijk passend is bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind. De DBG bespreekt de leerlingen bij de TAC. Hierbij zijn school en ouders normaal gesproken niet aanwezig. De school krijgt bericht van de uitslag en zet het besluit door naar de ouders.

Medezeggenschap

De medezeggenschap van het Samenwerkingsverband is geregeld in de ondersteuningsplanraad. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de website van het samenwerkingsverband LHA www.samenwerkingsverbandlha.nl.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Een van de ambities van onze school is het opleiden van een Taalspecialist.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is een VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent dat we samenwerken met de Peuterspeelzalen en Kinderdagverblijf  in de buurt van onze school. De samenwerking bestaat uit een regelmatig overleg over het onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en begeleiding. We onderhouden een zeer goede relatie met de peuterspeelzalen (voorscholen) en de Kinderdagverblijven (MIKZ en de Nanny) en er is in bepaalde gevallen van plaatsing op de basisschool sprake van een warme overdracht. Voor een goede doorstroom van peuters naar de basisschool heeft de gemeente Heusden een protocol en overdrachtsbeleid en formulier ontwikkeld dat wordt gehanteerd. (zie bijlage) Wij volgen deze stappen en onderhouden op deze manier een goed contact en een goede overdracht (zie bijlage).Samen met Mikz hebben we een eigen protocol opgesteld voor een nog betere doorstroom. (zie bijlage protocol JPS-MIKZ)

Terug naar boven