Basisschool Sint Willibrordus

Hoofdstraat 152 6674 BE Herveld

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Willibrordus
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Willibrordus
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Willibrordus
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Willibrordus
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Willibrordus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de St. Willibrordusschool.

Wij zijn een school met een eigen gezicht die past binnen onze omgeving en die aansluit bij een veranderende wereld. Een school die snapt dat blijven verbazen, blijven ontwikkelen betekent. Een school die kinderen, leerkrachten en ouders iedere schooldag nieuwe kansen biedt.  

Wij stimuleren  kinderen om het beste maar ook het mooiste uit zichzelf te halen, talenten te ontdekken, aan te boren en te durven gebruiken, omdat willen en kunnen beter bij ons past dan moeten en zullen.  

Kortom een school die kinderen, leerkrachten en ouders ruimte geeft om te leren. Van elkaar en met elkaar. Daarom...  Ruimte om te leren 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • prettige sfeer, veilig klimaat
  • uitnodigend en inspirerend
  • kwalitatief hoogwaardig aanbod
  • samenwerking als uitgangspunt
  • inspelen op veranderingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telde op 1 februari 2023, 236 leerlingen. Op 1 februari 2024 verwachten we ongeveer 220 leerlingen.

De aanmeldprocedure voor nieuwe leerlingen is als volgt:

1. De ouders maken een afspraak op school voor een kennismaking/rondleiding.

2. Indien de ouders besluiten dat hun kind naar de St. Willibrordusschool gaat, maken we een nieuwe afspraak. Tijdens deze afspraak vult de directeur, samen met de ouders, het aanmeldformulier in.

3. Vervolgens krijgen de ouders een intakeformulier mee met betrekking tot de ontwikkeling van het kind. Ouders sturen het ingevulde formulier terug.

4. Zodra het intakeformulier retour is, is de aanmeldprocedure afgerond en heeft de school 6 weken de tijd om te beoordelen of ze het kind een passende onderwijsplek kunnen bieden. (Deze periode mag eenmalig verlengd worden met 4 weken.)

5. School kan in deze periode aan ouders of aan betrokken instanties extra informatie vragen (informatieplicht). Zodra extra informatie van betrokken instanties nodig is wordt er eerst toestemming aan ouders gevraagd.

6. Indien school tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van het kind, krijgen ouders een bevestiging van inschrijven thuis gestuurd. 

7. Indien onze basisondersteuning ontoereikend is voor een passende onderwijsplek, gaat de school samen met de ouders in gesprek met het Samenwerkingsverband op zoek naar een passende oplossing (zorgplicht). Dat kan zijn binnen onze eigen school met extra ondersteuning (arrangement), maar dit kan ook een plek op een andere reguliere school of het speciaal onderwijs zijn. De toelating of afwijzing van de leerling wordt altijd schriftelijk medegedeeld aan ouders. De ouders hebben altijd de mogelijkheid schriftelijk bezwaar te maken tegen deze beslissing.

8. Vier tot zes weken voordat het kind naar school gaat hebben ouders een intakegesprek met de leerkracht. In dit gesprek informeren ouders de leerkrachten over de verdere ontwikkeling van het kind.

9. Vervolgens bespreken we de verdere samenwerking en de eventuele begeleiding die het kind (misschien extra) nodig heeft. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
213
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

- Met ingang van het schooljaar 2019-2020 is onze AVG contactpersoon: Lumen Grouphttps://lumengroup.nl/contact-fg/.

- Meldcode kindermishandeling en huishoudelijk geweld is aanwezig op school. Deze is in te zien bij de Directie.

- R I & E: is aanwezig op school en in te zien bij de Directie.

Terug naar boven