Basisschool Sint Willibrordus

Hoofdstraat 152 6674 BE Herveld

 • Schoolfoto van Basisschool Sint Willibrordus
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Willibrordus
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Willibrordus
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Willibrordus
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Willibrordus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht probeert onze school de vervanging in principe intern te regelen. Lukt dat niet dan maken we gebruik van de invalpool van IPPON. Door het lerarentekort komt het helaas regelmatig voor dat de invalpool geen vervanger heeft. Op dat moment proberen we de groepen te verdelen/samen te voegen of iemand die werkzaamheden buiten de groep uitvoert, voor de klas te zetten. Dit laatste doen we in principe 1 dag per ziektegeval. Indien er meerdere dagen geen invallers zijn, kunnen we genoodzaakt zijn om de kinderen naar huis te sturen. Ouders worden hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De samenstelling van het team.

Door de lumpsum financiering is het bestuur ‘vrij’ om de grootte van de formatie te bepalen. Dit jaar zijn er 22 leerkrachten (inclusief directie) aan de school verbonden, een administratief medewerkster en een conciërge. De directie is aanspreekbaar voor alle algemene zaken. De leerkrachten dragen op de eerste plaats zorg voor de eigen groep, maar zij hebben ook overige taken op schoolniveau. Dit wordt per leerkracht besproken en vastgelegd in de jaartaak. Niet alle leerkrachten hebben een volledig dienstverband; daarmee wordt bij de verdeling van de leerkrachten over de groepen rekening gehouden, zodat er niet te veel verschillende ‘gezichten’ in een groep zijn. De verdeling van extra tijd en handen over de groepen houdt verband met de grootte van de groepen. De Intern Begeleiders (I.B.-ers) en Remedial Teachers -R.T.- (ofwel Extra Begeleiding Leerlingenzorg) werken in nauw overleg met elkaar samen. De conciërge en administratief medewerker hebben een eigen takenpakket en geen onderwijskundige taken. Vooralsnog worden er geen onderwijsassistenten in de groepen ingezet.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de jongste kleuters is er veel aandacht voor het wennen aan het naar school gaan, voor gewoontevorming, regelmaat en spelend leren. Bij de oudste kleuters worden de kinderen met speelse opdrachten voorbereid op het leren lezen, rekenen en schrijven.

Een schooldag verloopt bij de kleuters volgens een vaste routine die zekerheid, zelfstandigheid en vertrouwen geeft. We beginnen met een inloop. Tijdens de inloop heeft de leerkracht tijd om met individuele kinderen of met groepjes kinderen te werken. Het aanbod wordt afgestemd op de individuele behoeften van het kind/de kinderen. Na de inloop gaan de kinderen in de kring. De kringactiviteit wordt gebaseerd op het thema dat wordt behandeld en de leerlijnen die zijn opgesteld. Na de kring wordt spelend geleerd. Dit kan buiten, in de hoeken, aan tafel, in het speellokaal of in het hoekenlokaal. Ook de activiteiten die tijdens het spelend leren aangeboden worden zijn gebaseerd op het thema en de leerlijnen die centraal staan. Door mee te spelen kan de leerkracht het aanbod afstemmen op de individuele ontwikkeling van het kind.

De methodes Kleuterplein, Kleuteruniversiteit, Beginnende Geletterdheid en Beginnende Gecijferdheid vormen de basis van het onderwijsaanbod. De kleutergroepen werken, net zoals de rest van de school, projectmatig volgens de thema's JEELO. Er is binnen een project aandacht voor verschillende ontwikkelingsgebieden. Te weten: taal, rekenen, motoriek, sociaal emotioneel, expressie, techniek, verkeer en bewegingsonderwijs.  

Bij de kleuters is er ook aandacht voor het vak Engels, voornamelijk door liedjes te zingen en de woordenschat op deze manier uit te breiden. 

Naast het reguliere lesprogramma gaan de kleuters regelmatig op excursie, passend bij het thema.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen:

Het leesonderwijs begint na een periode van beginnende geletterdheid in de kleuterbouw, met aanvankelijk lezen in groep 3. Aan het eind van groep 3 hebben veel kinderen het technisch lezen onder de knie. In groep 4, 5 en 6 wordt het technisch leesonderwijs voortgezet met de methode Atlantis. Alle kinderen krijgen instructie en inoefening op maat. In groep 7 en 8 lezen we via LIST, een methodiek voor technisch lezen in de bovenbouw. Door veel boeken naar eigen keuze te lezen wordt vloeiend lezen en leesmotivatie bereikt. Tevens leren kinderen ook langere teksten te lezen. 

In groep 1-2 wordt er aandacht besteed aan begrijpend luisteren wat in groep 3 overgaat naar begrijpend lezen. In groep 3 is dit geïntegreerd in de leesmethode. In groep 4,5 en 6 werken we met Atlantis. In Atlantis worden technisch lezen en begrijpend lezen binnen één methode aangeboden. In groep 7 en 8 werken we met Nieuwsbegrip. Het kunnen begrijpen van verschillende soorten teksten is het uiteindelijke doel van het leesonderwijs.

De coördinatie van technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat ligt bij het kernteam lezen onder leiding van de leesspecialist. 

Taal:

Binnen het taalaanbod komen de leerlijnen spreken, luisteren, woordenschat en taalbeschouwing aan bod. Ook het stellen, grammatica en spellen komen uitgebreid aan de orde. Dit doen we via de methode Taaljacht. Tijdens de lessen is er een afwisseling van instructie en zelfstandig werken en wordt er gedifferentieerd op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling. De methode is volledig afgestemd op de referentieniveaus. (Het referentieniveau bepaalt welke stof een kind moet beheersen in welke fase van zijn schoolloopbaan.)

De coördinatie van taal en spelling ligt bij het kernteam taal onder leiding van de taalspecialist. 

Engels:

Naast de Nederlandse taal is er ook aandacht voor de Engelse taal in groep 1 t/m 8. De nadruk ligt op de gesproken taal terwijl ook woordkennis en eenvoudige grammatica aan de orde komen. We bieden dit aan via de methode Groove me, dat uitgaat van Engelse liedjes.

De coördinatie van Engels ligt bij het kernteam taal onder leiding van de taalspecialist. 

Schrijven:

In groep 1-2 krijgen de kinderen voorbereidende oefeningen voor de grove en fijne motoriek. We beginnen vanaf groep 3 met het aanleren van methodisch schrift. Hierbij schrijven ze met potlood. Medio groep 5 stappen de kinderen over op het gebruik van een pen. Het uiteindelijke doel van het schrijfonderwijs is om een bij de persoon passend handschrift te ontwikkelen. We hanteren de methode Klinkers.

Rekenen:

De kleuters zijn vooral bezig met beginnende gecijferdheid, getalbegrip en het ervaren van meetkundige begrippen. In groep 3 beginnen we met de rekenmethode "wereld in getallen". De methode is niet alleen gericht op het uitrekenen van sommen maar ook op het ontwikkelen van het wiskundige denken en het oplossen van praktische problemen die kinderen tegen komen in het dagelijks leven. Vanaf groep 4 gaan we het digitaal werken opbouwen. De kinderen verwerken de stof deels op papier en deels digitaal. Vanaf groep 5 verwerken de kinderen de stof volledig digitaal. Dit doen we zodat ieder kind op een eigen niveau oefenstof aangeboden krijgt die past bij het niveau van het kind. De methode is afgestemd op de referentieniveaus.

De coördinatie van rekenen ligt bij het kernteam rekenen onder leiding van de rekenspecialist. 

Projectmatig werken/Jeelo:

Sinds schooljaar 2020-2021 werken we met Je eigen leeromgeving (Jeelo), een methode voor projectmatig werken. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs zijn volledig geïntegreerd in deze methode. Daarnaast is er ook aandacht voor geestelijke stromingen, burgerschap, verkeer en wetenschap en techniek. In alle groepen worden kennis en vaardigheden geleerd aan de hand van thema's, die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Het motto hierbij is: Samen leren, samen leven en samen werken!

De coördinatie van het projectmatig werken/Jeelo ligt bij de projectgroep projectmatig werken.

Verkeer:

Verkeerslessen worden binnen Jeelo aangeboden. Daarnaast besteden de groepen 6 t/m 8 wekelijks aandacht aan verkeerslessen en verkeersregels via de methode van Veilig Verkeer Nederland. In groep 7 maken de kinderen een theorie en een praktijk verkeersexamen op de fiets.

Expressie activiteiten:

Hieronder vallen de vakken tekenen, handvaardigheid, drama en muziek. Voor deze vakken zijn programma's en leerlijnen vastgesteld waarbij er aandacht is voor het hanteren van diverse materialen en technieken. Spel, drama en dans wordt ook ingepast in verschillende activiteiten die we organiseren rondom sinterklaas, carnaval, kamp etc.

De coördinatie van expressieactiviteiten ligt bij de projectgroep creativiteit. 

Sport en bewegen:

De kleuters bewegen elke dag buiten en/of binnen. Groep 3 t/m 8 gymt twee keer per week. Tijdens de lessen is er aandacht voor spel, atletiek en turnactiviteiten. Ook wordt ieder jaar de koningsspelen/sportdag en deelname aan sporttoernooien georganiseerd en maken we gebruik van het aanbod van Overbetuwe Beweegt. Verder leert onderzoek dat een afwisseling van bewegen en stilzitten goed is voor de concentratie. Gedurende de dag kunnen er dan ook korte beweegactiviteiten binnen of buiten de klas plaatsvinden om deze afwisseling te bieden. 

De coördinatie van sport en bewegen ligt bij de projectgroep sport en bewegen. 

Cultuureducatie:

Als school zijn we aangesloten bij het regionale netwerk Cultuur Met Kwaliteit. Onder begeleiding van een expert zijn de interne cultuur coördinatoren een cultureel programma aan het ontwikkelen dat aansluit bij de Jeelo thema's en activiteiten. Ieder jaar komen verschillende disciplines aan bod (dans, beeldend, drama, cultureel erfgoed, literatuur, etc.). We willen de kinderen actief met cultuur in aanraking laten komen en geven ze de ruimte om op een persoonlijke wijze culturele uiting te geven aan gevoelens en ervaringen. 

De coördinatie van cultuureducatie ligt bij de interne cultuur coördinatoren en de projectgroep creativiteit. 

Sociaal emotionele ontwikkeling:

Via enkele uitgangspunten van Positive Behavior Support leren we de kinderen gewenst gedrag aan waardoor een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd wordt. Middels Fides bouwen we bij de kinderen aan zelfvertrouwen. Ze leren dat zij "100% oké" zijn en er mogen zijn. Naast inzicht in zichzelf leren ze ook te kijken naar de ander. Meer hierover staat beschreven bij het hoofdstuk veiligheid.
De eerste vier weken van het jaar richten we ons op positieve groepsvorming middels de "gouden weken" die herhaald worden na de kerstvakantie. 

De coördinatie van activiteiten m.b.t. de sociaal emotionele ontwikkeling ligt bij de projectgroep SEO. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Basisondersteuning:

We hebben een effectieve zorgstructuur en de cyclus van handelingsgericht werken wordt toegepast. We zijn ons als school bewust van het feit dat de kwaliteit van de leerkracht, de kwaliteit van het onderwijs bepaalt. Daarom wordt er ingezet op scholing van leerkrachten en het delen van die kennis in het team. Door de inzet van kernteams en projectgroepen worden de leerkrachten actief betrokken bij het bewaken van de onderwijskwaliteit en kunnen zij mede vormgeven aan het onderwijskundig beleid en de invulling van het curriculum.  Wij zijn sterk in het volgen van de individuele leerling. Wij signaleren en analyseren om te bepalen wat de leerling nodig heeft om zich te ontwikkelen. Onderstaande handelingen kunnen wij verrichten binnen onze basisondersteuning. 

Structuur aanbrengen,  bieden van voorspelbaarheid, reduceren van visuele en auditieve prikkels, inbouwen van ontladingsmomenten, visualiseren van gedrag/gedragsverwachtingen/instructies/etc., overzichtelijk maken van leerstof, 1 kind met een individuele leerlijn per groep (in een homogene groep), structureren van spel, programma voor hoog- en meerbegaafde kinderen (ruimtestation), dyslexieondersteuning, aangepaste gymles voor kinderen met een lichamelijke beperking, omgaan met kinderen met medicijngebruik en samenwerking met externe instanties.

Naast deze basisondersteuning hebben we ook veel kennis en ervaring binnen het team op het gebied van diverse ontwikkelingsgebieden. Soms kan dit binnen de basisondersteuning ingezet worden soms kan deze kennis en ervaring middels extra ondersteuning ingezet worden.

Verder werken we nauw samen met instanties die betrokken zijn bij het kind of gezin, indien dit wenselijk is. Het komt regelmatig voor dat begeleiding of behandeling door een erkende instantie op school en/of onder schooltijd plaatsvindt. Dit bevordert de samenwerking en afstemming van de ondersteuning en vermindert de belasting van het kind.  

Extra ondersteuning:

Wij vinden dat alle kinderen een kans moeten hebben om deel te kunnen nemen aan het reguliere basisonderwijs. Wij willen ver gaan om alle kinderen deze kans te bieden. Voor ons zijn er een aantal belangrijke factoren om dit te laten slagen.  

 • Op de eerste plek is een nauwe samenwerking met ouders, waarbij een open en eerlijke communicatie centraal staat, essentieel en noodzakelijk.  
 • Verder vinden we het belangrijk dat het kind, de leerkracht en de groep zich blijven ontwikkelen. Als deze drie factoren in balans zijn is de kans op succes groot. 
 • Tot slot is er voor sommige kinderen meer begeleiding nodig dan dat de school kan bieden. We zoeken dan samen met de ouders samenwerking met de hulpverlening maar ook met het samenwerkingsverband.   

Het is voor ons onmogelijk om hier van tevoren grenzen in aan te geven. Het verleden heeft ons geleerd dat juist door uitdagingen aan te gaan onze kennis en vaardigheden dusdanig uitgebreid worden dat steeds meer kinderen een passende plek vinden op onze school. Bij het aangeven van grenzen denk je in onmogelijkheden terwijl we gericht willen zijn op het zoeken van mogelijkheden waardoor de grenzen niet vast staan.  

We hebben een stabiele zorgstructuur en er ligt een stevige basis aan leerkrachtvaardigheden. Hier profiteren alle kinderen van. Toch is geen enkel kind hetzelfde en kunnen we kinderen niet in een vastgesteld plan duwen. Ieder kind heeft maatwerk nodig. Wij willen als school altijd met ouders onderzoeken hoe we dit maatwerk kunnen leveren. Bij kinderen met zeer specifieke onderwijsbehoeften is hulp vanuit het samenwerkingsverband noodzakelijk. De ondersteuning die we vanuit het samenwerkingsverband en of hulpverlenende instanties mogen ontvangen zal voor ons uiteindelijk in de meeste gevallen grensbepalend zijn.   

Ons doel blijft om alle kinderen een thuisnabije, passende onderwijsplek te bieden.

Ondersteuning die we met hulp van samenwerkingsverband kunnen realiseren zijn onder andere: 

 • Kinderen met een hoog IQ en ASS problematiek een passende plek bieden. 
 • We hebben de expertise in huis om kinderen die middels externe begeleiding of behandeling vaardigheden hebben geleerd, de transfer te laten maken naar de schoolse situatie.  We kunnen het geleerde onderhouden. (Intensief in-trainen kunnen we niet, daarvoor moet een hulpverlenende instantie benaderd worden.) 
 • We hebben goede ervaringen met Marte Meo (coaching middels beelden door AB-er) om kinderen op het sociale vlak stappen te laten zetten in hun ontwikkeling. Leerlingen en leerkrachten ervaren die hulp als heel positief. 
 • Pscycho-educatie. 

Voor een uitgebreidere uitleg verwijzen we naar het schoolondersteuningsprofiel op de website van onze school. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We blijven de basisondersteuning borgen om een passende plek voor iedere leerling te houden.

Voor kinderen die praktische ondersteuning nodig hebben, starten we met een klusklas. 

We blijven leren op basis van wat de kinderen bij ons op school nodig hebben. Dit doen we mede door collegiale consultaties en intervisie vaker in te zetten om zo bewuster de kennis van en met elkaar te delen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Indien kinderen met een VVE indicatie bij ons op school komen houden wij hier rekening mee in het onderwijsprogramma. Deze kinderen krijgen bijvoorbeeld pré teaching en/of extra herhaling van woordenschat en taalactiviteiten aangeboden. Dit wordt uitgevoerd in een klein groepje door de leerkracht. De afspraken betreffende de extra ondersteuning hebben we vastgelegd in het protocol kleuteronderwijs op de St. Willibrordusschool. Dit protocol ligt bij de directie van de school op kantoor. 

Terug naar boven