Basisschool Sint Willibrordus

Hoofdstraat 152 6674 BE Herveld

 • Schoolfoto van Basisschool Sint Willibrordus
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Willibrordus
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Willibrordus
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Willibrordus
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Willibrordus

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We stellen ons tot doel ieder kind een bij hem/haar passende ontwikkeling te laten doorlopen. Dat betekent dat we zo vroeg mogelijk signaleren welke kinderen behoefte hebben aan extra ondersteuning en begeleiding. Door ons leerlingvolgsysteem en de cyclus van handelingsgericht werken houden we zicht op de tussentijdse ontwikkeling en de vorderingen van kinderen.  

Door handelingsgericht te werken, kijken we en werken we op een cyclische en systematische manier met leerlingen in de klas. Eerst wordt goed geobserveerd en informatie verzameld over alle kinderen in de groep. Op basis van die gegevens worden per kind onderwijsbehoeften geformuleerd. De observaties en onderwijsbehoeften worden beschreven in het digitale leerlingdossier. Vervolgens wordt een groepsplan gemaakt waarin de leerkracht beschrijft hoe hij/zij tijdens de les aan de onderwijsbehoeften tegemoet komt en welke doelen hij/zij met de groep of met een groepje kinderen wil behalen. Aan het einde van de periode wordt het groepsplan geëvalueerd en bijgesteld op basis van nieuwe observaties en informatie van o.a. tussentijdse toetsen. Dan begint de cyclus weer opnieuw. 

Tijdens de groepsbesprekingen die de leerkracht drie keer per jaar met de intern begeleider heeft, worden de groepsplannen, de observaties en de onderwijsbehoeften besproken. Dit gebeurt zowel op groepsniveau als op individueel niveau. Niet alleen de toetsscores zijn van belang maar ook het leerproces. Doel is om het maximaal haalbare niveau per kind te bereiken. Groepsplannen maken we voor rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling.    

Op groeps- en schoolniveau evalueren en analyseren we de toetsgegevens op basis van de CITO schoolzelfevaluatie. Leerkrachten analyseren de resultaten van de eigen groep aan de hand van trendanalyses en een aantal vaste vragen. De zorgsignalen worden met de betreffende leerkracht(en), een IB’er en evntueel een vakspecialist besproken. Tijdens dit gesprek worden actiepunten geformuleerd en plannen bedacht voor de groep, een groepje leerlingen of het individuele kind. De voortgang van deze actiepunten wordt tijdens de groepsbespreking gevolgd.  

Door de toetsresultaten op deze manier met elkaar te bespreken, door ze op kindniveau ook met de ouders te bespreken tijdens de oudergesprekken en d.m.v. schriftelijke rapportages hebben we een adequaat middel om het kwaliteitsniveau van de school te blijven bewaken. De resultaten van deze evaluaties kunnen aanleiding zijn tot het bijstellen van het onderwijsprogramma o.a. bij de keuze van nieuwe methodes en het bepalen van leerlijnen door de school. 

De eindtoets van het CITO geeft inzicht in de score van iedere individuele leerling. Hierbij zijn we niet gefocust op de gemiddelde- of landelijke scores. Deze scores kunnen erg wisselen van jaar tot jaar omdat ze afhankelijk zijn van de samenstelling van de groep. Wel streven we naar optimale individuele scores omdat deze recht doen aan ons streven, het beste en het mooiste in iedere leerling naar boven halen. 

De ouders worden via het leerling rapport, dat twee keer per jaar verschijnt, op de hoogte gehouden van de tussenresultaten van hun kind. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Adviesprocedure groep 8.

September:

 • Tijdens de informatieavond wordt de adviesprocedure aan de ouders uitgelegd.           
 • Leerlingen krijgen deze informatie ook. Daarna vindt er een kind gesprek plaats waarin er tevens gevraagd wordt naar een wens en prognose van het kind zelf. Hierbij wordt de prognose van de Entreetoets van groep 7 wordt hierbij gebruikt.
 • Tijdens de welkomstgesprekken komt er ook vaak informatie naar boven over de VO wensen van de ouders. Deze informatie kan ook meegenomen worden in de procedure.

Oktober:     

Alle gegevens van de leerling worden verzameld en bijgehouden op een overzicht formulier. De helft van het advies is gebaseerd                      op cijfers (Cito LVOS, Entreetoets, methode gebonden toetsen,...). en voor de andere helft op "kind factoren"(werkhouding,                              huiswerkattitude, motivatie, plannen/organiseren, dyslexie, diagnoses. Bij de cijfers zijn de leidende vakken: begrijpend lezen,                          rekenen en werkwoordspelling. Indien een leerkling OPP heeft, wordt dit meegenomen tijdens de overweging en de verder                                procedure. 

November:

 • De leerkracht van groep 8 nodigt de voorgaande leerkracht uit en bespreekt het voorlopige advies op basis van het ingevulde overzichtsformulier.
 • De leerkracht van groep 8 agendeert de adviezen op de teamvergadering en bespreekt de voorlopige adviezen met de collega's.
 • Waar nodig worden adviezen eventueel aangepast.
 • Eind november vinden de voorlopige adviesgesprekken met de ouders plaats. Tijdens dit gesprek vult de leerkracht samen met de ouders een (praat)formulier in. Dit leidt tot een voorlopig uitstroomadvies.

 Februari:   

 • Tot 5 februari kunnen ouders en school de kans het voorlopige advies heroverwegen indien dit niet passend meer is. /Dit gaat in overleg met ouders, leerkracht, IB en directie. Indien bijstelling niet nodig is, is er geen overleg. en wordt het voorlopige advies automatisch omgezet in een definitief advies.
 • Voor 5 februari vult de leerkracht van groep 8 het adviesformulier van het Samenwerkingsverband in. Deze wordt door de leerkracht en de ouders ondertekend. Een kopie blijft op school, het origineel krijgen de ouders voor de aanmelding.
 • Ouders moeten hun kind voor 1 maart (ons advies, kan per regio verschillen) hebben aangemeld op een VO-school naar keuze. 

Maart: 

 • Half maart worden de leerling gegevens in OSO geplaatst, inclusief het advies en de vervolgschool. Voor het ophalen van de informatie uit OSO neemt de VO school contact met ons op.
 • Ouders hebben vóór 15 maart de documenten ingeleverd bij de scholen voor VO.

April:

 • De centrale Eindtoets wordt volgens de handleiding afgenomen.
 • In elk overdracht formulier geven wij aan dat we graag contact willen met de VO school voor een warme overdracht. Hiervoor neemt de VO school contact met ons op.

Mei:

 • De leerkracht geeft de uitslag van de Eindtoets aan de leerling mee. Indien de uitslag hoger is dan het gegeven advies, neemt de leerkracht contact op met de ouders voor een gesprek. Het advies wordt heroverwogen en indien nodig bijgesteld.

Juni:

 • De uitslagen van de eindtoets en de entreetoets worden geëvalueerd. Evenals de gegeven adviezen en de adviesprocedure zelf. VO 

Onze kinderen gaan naar allerlei soorten van Voortgezet Onderwijs. Gezien de gegevens die we van het V.O. krijgen over de laatste jaren blijkt dat de meeste kinderen direct op de juiste plek terecht zijn gekomen en zij het daar goed doen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk dat kinderen in een vertrouwde sfeer en een veilige omgeving onderwijs “genieten”.

Door te werken volgens de aanpakken van Positive Behavior Support en Fides bieden we alle kinderen een basis voor het uitbreiden van de sociale vaardigheden en de waarden die daarmee gepaard gaan. Daarnaast zal er per groep/per kind ook een meer afgestemd SEO aanbod zijn afhankelijk van signaleringen. Iedere start van het schooljaar besteden we aandacht aan positieve groepsvorming middels de "gouden weken". Binnen het beschreven aanbod wordt een anti-pestaanpak geïntegreerd. Door deze aanpakken te combineren weten we een veilig en positief schoolklimaat te creëren met sterke groepen waarin kinderen het fijn hebben en zich samen verantwoordelijk voelen voor de sfeer in de groep. 

Dit alles moet een gevoel geven van “lekker in je vel zitten” om van daaruit alle kansen tot optimale ontwikkeling te kunnen benutten. Dit kan alleen als het contact tussen de leerkracht en het kind respectvol is en met een open houding naar de ander. Dit is en blijft voorwaarde!


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • respect
 • veiligheid
 • persoonlijke ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven