IKC 't Eimink

Johan Buziaustraat 14 7558 LA Hengelo

Welkom op IKC 't Eimink waar Talent Ontwikkelt

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Dr. Schaepmanstichting beschikt over een eigen inval pool en is aangesloten bij het Mobiliteitscentrum Obt. Het Mobiliteitscentrum Obt coördineert en regelt de vervangingsvragen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ambitie op onderwijsaanbod

In IKC ’t Eimink zijn we iedere dag bezig met innovatie. Elke kind volgt zijn of haar eigen leerroute waarbij we elkaars talenten gebruiken en versterken. We innoveren op het gebied van communicatie, leermiddelen, materialen, inrichting, onderwijsconcept en technologie (ICT).

Wat we met de leerlingen willen bereiken, leggen we vast met behulp van moderne leermiddelen en kindvolgsystemen. We zorgen ervoor dat de ouders van onze leerlingen de ontwikkeling van hun kind(eren) op de voet kunnen volgen. Voorbeelden hiervan zijn: invoering van Snappet, invoering van de leerstrategie, PBS (Positive Behaviour Support) als onderlegger voor een sterk pedagogisch klimaat, in gebruik name van zeer geavanceerde schoolapp voor ouders, invoering van het themagericht werken via www.teamtalento.nl, ouderparticipatie middels het project Samen in de Klas (www.samenindeklas.nl), invoering van het kindvolgsysteem Looqin waarin het welbevinden en de betrokkenheid aan competenties en prestaties van ieder kind wordt gekoppeld.

Voor ieder kind is er nu de zogenaamde talentmap met daarin zijn of haar eigen portfolio. Daarnaast is er vanaf groep 6 een digitaal portfolio dat ingericht is door het kind als een website over zijn ontwikkeling: een groeidocument waarin een leerlijn te zien is die niet alleen maar gericht is op cognitieve vaardigheden, maar ook vooral laat zien wie het kind is en wat het kan. Cijfers, oftewel het meten van cognitieve kennis, blijft belangrijk maar is niet alles bepalend meer, we kiezen voor een grafische weergave.

Het thematisch gerichte werken gaat ervoor zorgen dat steeds duidelijker wordt waar de talenten van onze leerlingen liggen. We maken als team scherpe keuzes als het gaat om implementatie van vernieuwingen. Het borgen van innovaties vinden wij erg belangrijk. We borgen door onze evaluatie weg te zetten in ons kwaliteitsboek.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden, grenzen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften.

Elke leerling is echter uniek, dus zullen we altijd per leerling nagaan welke onderwijsbehoeften de leerling heeft, en of en hoe wij daar aan kunnen voldoen. Indien nodig kunnen wij voor extra ondersteuning een beroep doen op het samenwerkingsverband in onze regio.

In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven welke ondersteuning alle scholen zelf moeten bieden (basisondersteuning), en voor welke ondersteuning en onder welke voorwaarden we bij het samenwerkingsverband terecht kunnen. Alvorens we hulp van buitenaf inroepen, gaan we aan de slag binnen onze eigen mogelijkheden.

We geven hierna beknopt weer op welke wijze de structuur in onze school functioneert: Cyclus I- zorgroute. Op IKC ‘t Eimink werken we volgens de Cyclus I-zorgroute. Deze is door ons ontwikkelt op basis van handelings- en opbrengstgericht werken. De cyclus wordt meerdere keren per jaar door de intern begeleiders (IB-ers) geëvalueerd en waar nodig aangepast. Deze cyclus vormt de basis voor het werken in de groepen.

De uitvoering hiervan is dagelijks terug te vinden in de klassenmap. Na een periode van 4-5 weken wordt er geëvalueerd naar aanleiding van observaties en/of methode gebonden toetsen. Ieder half jaar volgt er een periode met Cito-toetsen in de groepen 3 t/m 8. Meerdere keren per jaar worden er groepsbesprekingen gehouden. Tijdens deze groepsbesprekingen worden onder andere de didactische ontwikkeling van de groep en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen besproken. Van daaruit ontstaan acties ten aanzien van het leerkrachthandelen voor de komende periode. Bij de groepsbespreking kan worden besloten een leerling aan te melden bij het schoolondersteuningsteam (SOT). Deze bestaat uit een orthopedagoog, indien nodig een medewerker van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en school maatschappelijk werk (SMW). Tevens zitten de leerkracht en de IB-er bij dit gesprek. Ouders kunnen ook bij deze bespreking aansluiten net als andere bij de leerling betrokken externen. Ouders en school vullen beiden het aanmeldingsformulier in, waarbij o.a. de hulpvraag van de leerkracht wordt beschreven. Tijdens de bespreking wordt op deze hulpvraag ingegaan en worden acties vastgelegd.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven