IKC 't Eimink

Johan Buziaustraat 14 7558 LA Hengelo

Welkom op IKC 't Eimink waar Talent Ontwikkelt

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Cito-toetsen

Twee keer per jaar nemen wij de Cito toetsen af. Deze toetsen worden individueel geanalyseerd, waarbij wordt gekeken of het kind binnen zijn behaalde scores een groei heeft laten zien. Deze analyses worden verantwoord in Parnassys. Doelen, interventies en kindgesprekken worden gekoppeld aan deze analyses. 

Snappet leerlijn

Binnen Snappet wordt elk kind dagelijks gevolgd op de hoofdvakken. Voor elk hoofdvak is een leerlijn uitgezet voor dat leerjaar. Vervolgens wordt er door Snappet en door de leerkracht een streefniveau per kind bepaald. Dit geeft aan hoeveel het kind zou moeten kunnen groeien op basis van reeds geleverde prestaties. Aan de hand van grafieken per vak kan de groei van elk individuele kind gevolgd worden. Per kind kan aan de hand van staafdiagrammen gekeken worden welk doel er al gehaald is en waar het kind zich ten opzichte van de leerling bevindt. 

Startgesprek, Kindgesprek en Ontwikkelgesprek 

Het schooljaar start met een startgesprek:

  • een reflectie van het kind op zijn/haar eigen handelen door het invullen van het ik-rapport;
  • eerste indrukken van ouders en leerkrachten worden gedeeld;
  • doelen worden gesteld.

Gaande weg het schooljaar volgen kindgegesprekken:

  • samen met de leerkracht wordt er gekeken naar de opbrengsten van Snappet middels de grafieken;
  • het kind stelt doelen voor zichzelf voor de komende periode;
  • oude doelen worden geëvalueerd.

Twee keer per jaar hebben ouders met de leekracht(en) een ontwikkelgesprek:

  • centraal staat de talentmap en de ontwikkeling van het kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven