Islamitische Basisschool Salah Eddin El Ayyoubi

Venuslaan 29 5702 GA Helmond

Schoolfoto van Islamitische Basisschool Salah Eddin El Ayyoubi

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 maken hebben onze leerlingen het afgelopen schooljaar voor de laatste keer de Eindtoets gemaakt. Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt de doorstroomtoets van Cito afgenomen. in de eerste twee weken van februari 2024 wordt de doorstroomtoets afgenomen. 

Schooljaar 2022-2023

Landelijk gemiddelde  534.9

Salah Eddin El Ayyoubi 539.5

Wij hebben ver boven het landelijk gemiddelde gescoord , een prachtige prestatie van onze school en onze kinderen samen!!!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voorafgaand aan het nieuw schooljaar maken de interne begeleiders de toetskalender. We nemen de LOVS toetsen van Cito af vanaf groep 3 tot en met groep 8. In de groepen 6 en 7 staan naast de reguliere LOVS toetsen ook de Cito entree toetsen op de planning. De schoolloopbaan sluiten we af met de Cito Doorstroomtoets. De LOVS toetsen worden twee keer per jaar afgenomen en meten de beheersing van het afgelopen half jaar. 

Elke ouder wordt middels het groeiboekje twee keer per jaar op de hoogte gehouden van de LOVS resultaten. Ouders krijgen een uitleg over de normering  en de bijbehorende grafiek . Leerkracht, ouder en kind hebben al vrij vroeg in beeld hoe de resultaten vorderen t.o.v. van de beginsituatie.

Is er een mooie verwachte groei? Is er stagnatie? Of is er onverwachte terugval? Bij tegenvallende resultaten wordt in samenwerking met de ouders ingegrepen. Er kan extra begeleiding ingezet worden en soms is zelfs een aanvullend onderzoek nodig. 

Naast de Cito toetsen zijn er ook de methode toetsen. Bij deze toetsen wordt de beheersing van de aangeboden stof over een kortere periode gemeten. 

Een kind kan voldoende tot goed scoren op een methode toets maar minder bij de LOVS toets. Dit komt vaker voor dan heel goed scoren op de LOVS en onvoldoende tot matig op een methode toets. 

Factoren die erg belangrijk zijn, zijn werkhouding op school en thuis (huiswerk), ouderbetrokkenheid en intelligentie van het kind. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Al vrij vroeg betrekken wij de ouders bij de vorderingen van het kind. Wij hebben het groeiboekje met de LOVS grafieken vanaf groep 3. Ouders zien elk half jaar hoe de resultaten zijn voor Rekenen Wiskunde, Begrijpend lezen, Spelling en Technisch lezen. In groep 6  geven we  een voorlopig advies. Door al vroeg een pre advies te geven willen de ouders op tijd betrekken bij het proces naar het voortgezet onderwijs toe. In groep 7 volgt het tweede voorlopig advies samen met een vooruitblik van de entreetoets. In groep 8 krijgt het kind het definitief advies voor het voortgezet onderwijs. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen begeleiden tot volwaardige Nederlandse burgers, zie ook de missie van de school. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps(leerling) besprekingen besproken (leerkracht en IB’er). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:Onze school werkt vanuit een sterke identiteit, die een sterke gemeenschappelijke deler vormt voor alle leerlingen;Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling en zet deze structureel in;Onze school volgt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in de groepen 1 & 2 m.b.v. KIJK (leerkrachtobservaties) 5 t/m 8 m.b.v. vragenlijsten wmk po van Cees Bos (eigen invulling leerlingen);We houden bij hoeveel individuele handelingsplannen er per jaar in een groep uitgevoerd worden en de intern begeleiders zijn hierbij altijd betrokken;We houden bij hoeveel groepsplannen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling er per jaar in een groep uitgevoerd worden;Onze school biedt leerlingen in de bovenbouw een weerbaarheidstraining aan in de vorm van Rots en Water. Daarnaast kunnen individuele leerlingen begeleid worden door externe deskundigen, denk aan de jeugd- en jongerencoaches, projecten van de LEV groep etc.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Waarden en Normen
  • Identiteit
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft in het schooljaar 2020-2021 de indicatoren Aanbod, Zicht op ontwikkeling en Didactisch handelen met een Goed beoordeeld. Extra ondersteuning is beoordeeld met een Voldoende.

Terug naar boven