CBS De Kievitsheuvel

Korfgraaf 10 4174 GM Hellouw

  • Schoolfoto van CBS De Kievitsheuvel
  • Schoolfoto van CBS De Kievitsheuvel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 telde groep 8 slechts 5 leerlingen. Bij een dergelijk klein aantal leerlingen kan het totale gemiddelde van de eindtoets fluctueren. Ondanks het feit dat de leerlingen individueel heel goed hebben gepresteerd, kwam het gemiddelde dit schooljaar onder het landelijk gemiddelde uit. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Binnen onze school werken we opbrengstgericht. We kijken naar de leerlingen/de groep/de school, interpreteren wat we zien, zetten dit om in doelen en plannen die we vervolgens uitvoeren en evalueren. De stappen van waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren/evalueren doorlopen we op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau. 

Groepsniveau
Waarnemen
Drie keer per jaar bespreekt de leerkracht de bevindingen samen met de intern begeleider. De leerkracht doorloopt de hierboven beschreven fasen met alle leerlingen en wanneer dit eerder al aanleiding geeft tot overleg met de intern begeleider, dan vindt dit overleg plaats. Op drie vaste momenten komt de leerkracht in elk geval met de intern begeleider spreken over de bevindingen. Op twee van de drie momenten is dit kort na afname van de Cito toetsen. De leerkracht heeft de plannen dan geëvalueerd. De intern begeleider en de leerkracht bespreken deze evaluatie en eventuele andere waarnemingen van de groep. 

Begrijpen
Besproken wordt of de groep de doelen heeft behaald en waar dit door komt. Zijn de doelen bereikt? Dan is de vraag of de doelen voor de komende periode hoger kunnen worden gesteld. Zijn de doelen niet behaald, dan is de vraag wat deze groep dan nodig heeft om de doelen wel te behalen. 

Plannen
Op basis van de bevindingen worden nieuwe groepsdoelen gesteld en wordt de aanpak beschreven die voor deze groep nodig is. De intern begeleider verslaat dit in het groepsbesprekingsverslag. De doelen komen op het streefdoelenformulier te staan.

Realiseren/Evalueren
De leerkracht voert het besprokene uit. Tijdens de volgende groepsbespreking wordt opnieuw geëvalueerd of de groepsdoelen zijn behaald.

Schoolniveau
Twee keer per jaar, na de groepsbesprekingen, bekijkt het team, onder leiding van de intern begeleider en/of de directeur de schoolanalyses. De bevindingen worden geïnterpreteerd. Afhankelijk van de conclusies kunnen maatregelen worden genomen. Een maatregel kan bijvoorbeeld zijn: het analyseren en bekijken van een methode om te zien welke aanvullingen nodig zijn. Op basis van de schoolanalyses hebben we ambitieuze schooldoelen opgesteld.Wijzig

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De leerlingen worden gestimuleerd actief en op eigen wijze betrokken te zijn bij het leerproces en sociale vaardigheden. Bij dit proces wordt rekening gehouden met relevante verschillen tussen de kinderen. Immers ieder kind is uniek, heeft eigen mogelijkheden en beperkingen. 
Vanaf groep 1 worden de leerlingen gevolgd. Met name de observaties in de kleuterperiode zijn van groot belang. De school zal aansluiten bij de ontwikkeling tot nu toe. Sommige leerlingen zullen in hun sociale vaardigheid geremd moeten worden en andere juist gestimuleerd. 

De Kievitsheuvel besteedt extra aandacht aan pestgedrag. Als er signalen zijn, wordt hier adequaat op gereageerd. Dit wordt besproken in de groep, met individuele leerlingen en uiteraard ook met de ouder(s)/verzorger(s). Zo zorgen we samen voor het welbevinden van de leerlingen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfvertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Weerbaarheid / zelfrespect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven