OBS 't Schrijverke

P A de Genestetlaan 2 3221 VP Hellevoetsluis

Schoolfoto van OBS 't Schrijverke

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In iedere unit zijn dagelijks twee leerkrachten aanwezig. Wanneer een van beide leerkrachten vanwege ziekte of verlof afwezig is, ondersteunt een van onze onderwijsassistenten de andere leerkracht op die lesdag in de unit. Het grote voordeel daarvan is dat de geplande lessen en activiteiten die dag gewoon kunnen doorgaan. De onderwijsassistent kent de werkwijzen en de kinderen van de unit.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op ’t Schrijverke wordt gewerkt in vier units van ieder steeds twee leeftijdsgroepen. In iedere unit zijn de leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod aan alle kinderen in de unit. Dagelijks zijn twee leerkrachten werkzaam in de unit. Ook wordt, waar nodig, gebruik gemaakt van onze onderwijsassistenten.  

Het werken in units heeft de volgende voordelen:

 • Leerkrachten werken binnen de unit veel met elkaar samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit komt het onderwijs en de kinderen ten goede.
 • Het geeft mogelijkheden tot een ?exibele groepsindeling. Hiermee kunnen wij tegemoetkomen aan verschillen tussen leerlingen.
 • Doordat kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten samen leren en werken, leren kinderen van elkaar.
 • Meerdere ogen volgen dagelijks de ontwikkeling van de kinderen.
 • Continuïteit van het onderwijs bij afwezigheid van leerkracht door verlof of ziekte.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen wordt thematisch gewerkt. Binnen de uitgewerkte thema's zijn de vakgebieden taal en rekenen uitgewerkt in groeps- en individuele activiteiten. Ook is er veel aandacht voor de motorische - en sociale ontwikkeling.

In de kleutergroepen werken we op 't Schrijverke ontwikkelingsgericht. De leerkrachten herkennen, volgen en sturen het ontwikkelingsverloop van elke individuele leerling. Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van de leerlingen wordt in de kleutergroepen gewerkt met een kleuterobservatiesysteem. Dit is een observatie- en evaluatiesysteem gericht op de basisontwikkeling.

In unit 1/2 wordt gewerkt a.d.h.v. thema’s. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodes. Voor rekenen is dat Getal & Ruimte junior, voor woordenschat gebruiken we Logo 3000 en voor taal Fonemisch Bewustzijn. Ook zijn er wekelijks lessen gym en dans.

In de klas werken de kleuters in verschillende hoeken, zoals de puzzelhoek, de leesschrijfhoek en de knutselhoek. Op het Digikeuzebord kunnen de kleuters een activiteit of opdracht kiezen. Het Digikeuzebord verzamelt alle keuzes die de kinderen maken en geeft de leerkracht inzicht in de voorkeur voor activiteiten/opdrachten van de kinderen, hoe lang ze aan een gekozen activiteit/opdracht werken en met welke kinderen zij vaak samen spelen/werken.

De kleuters werken met een weektaakboekje. Deze bevat activiteiten die met het thema te maken hebben.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij besteden veel aandacht aan de basisvakken: rekenen, taal, spelling en (technisch en begrijpend) lezen. De wereldoriëntatievakken zoals: aardrijkskunde, natuur & techniek, geschiedenis en burgerschap bieden wij zoveel als mogelijk in samenhang met elkaar aan. In ons aanbod bij de verschillende vakken hanteren wij een opbouw in de leerdoelen die leidt naar het bereiken van de vereiste functioneringsniveaus waarop de leerlingen moeten uitstromen naar het vervolgonderwijs.

Op basis van de onderwijsbehoeften van onze leerlingen maken wij keuzes voor meer of minder leertijd voor een bepaald vakgebied.

Rekenen

Voor rekenen gebruiken we in groep 1 t/m 8 de methode “Getal en Ruimte junior". Een methode die goed past bij onze visie op rekenen, namelijk één leerdoel per les aanbieden en vervolgens inoefenen met 'kale' sommen om daarna de geleerde stof verder te oefenen in meer realistische situaties/opdrachten. Ook het automatiseren van de basisvaardigheden krijgt extra aandacht. In aanvulling hierop maken we gebruik van de programma's Bareka en Rekensprint. Tevens leren we de kinderen vanaf groep 5 de methodieken aan van de aanpak 'Foutloos Rekenen'.

Taal

Leerlijnen die gevolgd worden zijn: spreken en luisteren, woordenschat, schrijven en taalbeschouwing. In groep 3 zitten deze onderdelen verwerkt in de methode voor technisch lezen, groep 4 t/m 8 gebruikt hiervoor de methode Staal.

Woordenschat   

Woordenschatontwikkeling heeft een directe relatie met schoolsucces. Zo is een goede woordenschatontwikkeling cruciaal voor het technisch en begrijpend lezen. Wij maken voor de woordenschatontwikkeling gebruik van de woordenschatprogramma’s Logo 3000, Logo groep 3 en Logo groep 4-5. LOGO is een effectief programma, gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde uitgangspunten.

Technisch lezen

Op onze school wordt de methode “Veilig leren lezen” in groep 3 gebruikt. Groep 4 t/m 8 gebruikt de technisch leesmethode 'Karakter'.  De school heeft het masterplan dyslexie geïmplementeerd van groep 2 t/m groep 8 (dit is uitgewerkt in het zorgplan van de school).

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is de basis van alle onderwijsactiviteiten. Het begrijpend lezen wordt middels de methode Leeslink en een extra aanbod aan gevarieerde teksten en verdiepende vragen (volgens de aanpak 'Close reading') vanaf groep 4 aangeboden. Tijdens de lessen wereldoriëntatie wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan begrijpend lezen.

Burgerschap

De leerdoelen van burgerschap bieden we zoveel mogelijk geïntegreerd in de vakken taal, lezen en wereldoriëntatie aan. Zo zetten we teksten uit verschillende boeken centraal, deze dienen als uitgangspunt voor gesprekken en activiteiten. Ook komen veel leerdoelen op het gebied van burgerschap terug in ons pedagogisch handelen en klassenmanagement. Daarnaast werken we met een thematische jaarkalender waarin iedere maand minstens één bouwsteen op het gebied van burgerschap in de hele school centraal staat. Tevens besteden we aandacht aan een aantal belangrijke dagen uit de vijf wereldgodsdiensten.

Schrijven

In de kleutergroepen worden de kinderen al geconfronteerd met voorbereidende oefeningen voor het schrijfonderwijs (lees-, taal- en schrijfhoek). We werken in groep 3 t/m 8 met de methode ‘Handschrift’.

Wereldoriëntatie

Voor aardrijkskunde en geschiedenis werken we in groep 5 en 6 met de methodes “Meander” en “Brandaan”. Voor natuur & techniek wordt gebruik gemaakt van de methode “Naut”. In groep 7 en 8 werken we met de nieuwe methode "Wetenswaardig', waarin kennisopbouw en taalontwikkeling centraal staan. Deze nieuwe methode zal schooljaar 24/25 ook gebruikt gaan worden in de groepen 4 t/m 6. Bij verkeer wordt o.a. gebruik gemaakt van de lessen van “Veilig Verkeer Nederland”

Engels

“Take it easy” is de methode die wij gebruiken voor Engels. Wij geven Engels in groep 7 en 8. De nadruk ligt vooral op de oefening van het mondelinge taalgebruik. Daarnaast leren de leerlingen Engelse woorden ter vergroting van de woordenschat.

Kunst en cultuur

Wij nemen deel aan de lessen van “Het Kunstgebouw”, deze zorgt ieder jaar voor een artistiek verantwoord menu en educatief materiaal. Dit is ondergebracht in het programma Kijkkunst. Kijkkunst houdt in dat de leerlingen kennis maken met allerlei vormen van professionele kunst. Naast Kijkkunst gaan de leerlingen komend schooljaar ook aan de slag met kunstgastlessen uit het programma KunstFusie van Stichting Kunst & Cultuur Brielle.

Bewegingsonderwijs

Voor de gymlessen maken we gebruik van de gymzaal van sbo “De Windroos”. Dit geldt voor de groepen 3 t/m 8. De lessen worden elke dinsdag en woensdag gegeven door onze vakleerkracht gymnastiek. Daarnaast kunnen leerkrachten wekelijks bewegingslessen geven in onze eigen speelzaal en op het schoolplein. Voor de gymlessen in de gymzaal is het noodzakelijk dat de leerlingen beschikken over een korte broek met T-shirt of een gympakje, sportschoenen met witte of lichtgekleurde zolen (verplicht i.v.m. voetwratten en veiligheid).

Levensbeschouwelijk onderwijs

Openbaar Onderwijs heeft als belangrijk uitgangspunt respect voor iedereen, ongeacht huidkleur, sekse of geloofsovertuiging. De scholen moeten ervoor zorgen dat er gelegenheid bestaat om lessen levensbeschouwelijk onderwijs te volgen. Ouders van de groepen 4 t/m 7 krijgen in mei een uitnodiging om hun kind voor het daarop volgende schooljaar op te geven voor godsdienst onderwijs (rooms-katholiek, protestants-christelijk, islamitisch of hindoeïstisch) of humanistisch vormingsonderwijs. De lessen worden gegeven door vakleerkrachten. Bij voldoende aanmeldingen worden deze lessen georganiseerd. 

In schooljaar 23/24 zullen geen lessen levensbeschouwelijk onderwijs plaatsvinden vanwege te weinig door ouders aangemelde leerlingen voor godsdienst of humanistisch vormingsonderwijs.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

DE ZORG VOOR UW KINDEREN

De ontwikkelingen en vorderingen van uw kind op school worden gevolgd m.b.v.:

 • Observaties/gesprekken met kinderen
 • Kleuterobservatiesysteem (groep 1/2)
 • Methode onafhankelijke toetsen 2 keer per jaar (IEP-lvs), volgens vast schema (groep 3 t/m 8)
 • Methodegebonden toetsen (groep 3 t/m 8)
 • NSCCT (groep 4 t/m 8)

Binnen de school is een schoolondersteuningsteam aanwezig. Het schoolondersteuningsteam bestaat uit de volgende disciplines: leerkrachten, kwaliteitscoördinator (KC), schoolbegeleider (orthopedagoog) en het schoolmaatschappelijk werk. Dit team draagt zorg voor uitbreiding en versterking van maatregelen en activiteiten op groeps-, individueel- of schoolniveau t.b.v. een zo intensief mogelijke zorg voor leerlingen. Er zijn leerlingen die meer nodig hebben, op welk gebied dan ook, om tot een optimale ontwikkeling te komen. Hier vallen bijvoorbeeld de leerlingen met dyslexie onder, maar ook de meer begaafde leerlingen. De KC-er coördineert de zorg rondom de leerlingen. De extra activiteiten/maatregelen worden afgestemd op het kind en zoveel mogelijk binnen de eigen groep uitgevoerd (Passend Onderwijs). De weerslag hiervan is beschreven in groepsplannen en/of plannen gericht op de individuele leerling. Deze plannen worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld (minimaal 2 keer per jaar). Indien noodzakelijk, kan de school gebruik maken van externe organisaties t.b.v. de zorg rondom kinderen, o.a. logopedie en schoolmaatschappelijk werk. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar het zorgplan van de school.

De leerlingenzorg in de regio Voorne-Putten en Rozenburg wordt ondersteund door het samenwerkingsverband primair onderwijs 'Onderwijscollectief VPR'. Ouders worden te allen tijde op de hoogte gebracht en betrokken bij het proces van zorg rondom hun kind.

Van intern begeleider naar kwaliteitscoördinator

De rol van de intern begeleider is al een tijdje aan het veranderen. Voorheen lag de focus op het ondersteunen van leerlingen met speciale behoeften. Tegenwoordig begeleiden intern begeleiders leraren, coördineren ze de professionalisering van het team of sturen ze veranderprocessen aan. Tegelijk komt er op het gebied van passend onderwijs ontzettend veel op de intern begeleiders af vanuit o.a. samenwerkingsverbanden en de overheid.

Bovenstaande heeft ervoor gezorgd dat EduMare vanaf schooljaar 2021-2022 werkt met kwaliteitscoördinatoren en niet meer met intern begeleiders. De kwaliteitscoördinator heeft drie verschillende rollen in de school.

1. De leercoördinator, realiseert passend onderwijs door middel van professionalisering in de school en het ontwikkelen van het team.

2. De zorgregisseur, geeft samen met het team de zorg voor leerlingen vorm.

3. De trendanalist, bepaalt samen met de leerteams en de school de ambities en stuurt waar nodig gericht bij.

Door op deze wijze te werken geeft de kwaliteitscoördinator op een andere wijze vorm aan de leerlingenzorg. De focus ligt op passend onderwijs waarbinnen opbrengstgericht gewerkt wordt en waarbij gebruik gemaakt wordt van bewezen didactische principes om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Om dat voor elkaar te krijgen zal de kwaliteitscoördinator veel tijd doorbrengen in de klassen om zo invulling te geven aan effectieve veranderingen die zorgen voor een succesvol resultaat. De kwaliteitscoördinator neemt beslissingen en geeft adviezen die gebaseerd zijn op data en onderzoek. Daardoor werkt de kwaliteitscoördinator evidence based en evidence informed.

Deze werkwijze is gebaseerd op de beroepsstandaard van de intern begeleider. Deze is in te zien of op te vragen bij de landelijke beroepsgroep begeleiders onderwijs, www.lbbo.nl .

Kinderen met specifieke onderwijsbehoefte(n): inzet van samenwerkingsverband Onderwijscollectief VPR

Op iedere basisschool zijn er kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo ook op onze school. We willen leerlingen zo veel mogelijk binnen de groep op onze eigen school begeleiden en ondersteunen. Voor iedere leerling met specifieke onderwijsbehoeften is er een goede oplossing te vinden. Kinderen met meer specifieke onderwijsbehoeften worden besproken in het schoolondersteuningsteam om te bepalen welke inzet er nodig is. Onze school kan met de inzet van de eigen expertise vaak tegemoet komen aan de (ook meer specifieke) onderwijsbehoeften van uw kind.    

Wanneer blijkt dat er toch meer of andere expertise nodig is, dan schakelt de school het samenwerkingsverband Onderwijscollectief VPR in. Het samenwerkingsverband is beschikbaar voor alle scholen op Voorne-Putten, Rozenburg en gaat samen met de ouders en school kijken welke ondersteuning er ingezet kan worden. Het samenwerkingsverband heeft zelf specialisten in huis die deze ondersteuning kunnen bieden, maar kan ook andere experts inhuren wanneer dit nodig is. Daarnaast werken scholen samen in een zogenoemd Regionaal Overleg Kwaliteit (ROK) waar scholen binnen een wijk/gemeente samenwerken om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan alle kinderen in de wijk/gemeente. Als er zorgen zijn of een school handelingsverlegen is, dan wordt dit besproken in het ROK en ondersteunen scholen elkaar met de in het ROK aanwezige expertise. Soms kan bijvoorbeeld een andere basisschool binnen hetzelfde ROK beter voldoen aan de onderwijsbehoeften van een kind.    

Wanneer geen van de reguliere basisscholen meer kan voldoen aan de onderwijsbehoeften, dan zal het samenwerkingsverband samen met ouders, school en andere experts onderzoeken welke school hier wel aan kan voldoen. Als de uitkomst een school voor speciaal (basis)onderwijs is, dan geeft het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring af die nodig is voor de inschrijving op deze scholen.

Meer informatie over samenwerkingsverband Onderwijscollectief VPR is te vinden op de website: www.onderwijscollectiefvpr.nl 

Schoolmaatschappelijk werk

Aan onze school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden. In samenwerking met de leerkracht en de KC-er zal zij de zorg rond het kind op school aandacht geven. Zij is ervaren in het omgaan met problemen en vragen die o.a. met gedrag en opvoeding te maken hebben. Op school ligt een folder met informatie ter inzage.

Centrum voor jeugd en gezin (CJG)

Het CJG nodigt kinderen op de basisschool uit voor een onderzoek door de Jeugd-gezondheidsdienst. Dit gebeurt jaarlijks voor de kinderen in groep 2. Het onderzoek in groep 2 behelst de volgende zaken:

 • Een gesprek over de gezondheid van uw kind;
 • Gedrag thuis en op school;
 • Onderzoek naar groei, gewicht en zintuigen;
 • Algemeen lichamelijk onderzoek.

Logopedie

De oudste kleuters worden jaarlijks gescreend door de logopedist. Indien er iets met de spraakontwikkeling aan de hand is, worden ouders direct geïnformeerd. Aan onze school is een logopediepraktijk verbonden (Snijders). Zij geven logopedielessen in de school op vaste dagen.

Regionaal Overleg Kwaliteit (ROK)

Om zoveel mogelijk Passend Onderwijs te realiseren in de eigen wijk of in het eigen dorp of kern, is het nodig dat de krachten worden gebundeld. Onze school en andere scholen binnen Hellevoetsluis-West werken met elkaar samen in een Regionaal Overleg Kwaliteit (ROK). 

Gezamenlijke visie

 • Passend en zoveel mogelijk inclusief onderwijs; 
 • Nabijheid van onderwijs en zorg; 
 • Nadruk op preventie en voorkomen van curatieve zorg.  

Partners die deelnemen in het ROK: scholen, onderwijskundig medewerker, schoolbegeleider, schoolmaatschappelijk werk, schoolarts / verpleegkundige, leerplichtambtenaar, medewerker voorschool, beleidsambtenaar gemeente Hellevoetsluis en zorgmedewerker gemeente Hellevoetsluis.  

Resultaat: een samen met de scholen, voorscholen, gemeenten, schoolbestuur en samenwerkingsverband uitgewerkte preventieve aanpak, waarbij de preventieve inzet op school integraal verbonden is aan de preventieve inzet in de wijk.  

Doelen:

 1. Alle scholen binnen een wijk maken gebruik van elkaars expertise, stemmen Passend Onderwijsbeleid en -praktijk op elkaar af en dragen de verantwoordelijkheid om vrijwel alle kinderen in de wijk op school te houden.
 2. Het ROK is het instrument om dit te proces te begeleiden. Het ROK wordt uitgebouwd door de samenwerking tussen de scholen te versterken, ongeacht denominatie.
 3. Er worden mogelijkheden onderzocht om beschikbare middelen vanuit het onderwijs en vanuit de gemeente/de jeugdhulp te combineren.
 4. Er is een nauwere samenwerking tussen de scholen binnen de wijk en het team vanuit de jeugdhulp, onder andere door tijdig een medewerker van het wijkteam (SMW/JGZ/Indicatiesteller) te betrekken, waar nodig in de wijk, op de school of bij het gezin thuis.
 5. Preventiever werken binnen de basisondersteuning en versterking van het ondersteuningsteam op schoolniveau met alle expertise aan tafel. Scholen zijn beter in staat om tijdig passende ondersteuning in te schakelen
 6. Er is meer aandacht voor de voorschoolse periode.  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren hebben wij de ambitie om samen met onze specialist 'meer- en hoogbegaafdheid' het onderwijsaanbod aan leerlingen die meer aankunnen te verplaatsen van de bovenschoolse plusgroepen naar de reguliere klassen op school.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onder het jonge kind verstaan we alle kinderen tot 4 jaar.

Terug naar boven