OBS 't Schrijverke

P A de Genestetlaan 2 3221 VP Hellevoetsluis

Schoolfoto van OBS 't Schrijverke

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de eindtoets van schooljaar 2022/2023 scoren we op het fundamentele en het streefniveau boven de inspectienorm en ook hoger dan vergelijkbare scholen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkelingen en vorderingen van uw kind op school worden gevolgd m.b.v.:

 • Observaties/gesprekken met kinderen
 • Kleuterobservatiesysteem (groep 1/2)
 • Methode onafhankelijke toetsen 2 keer per jaar (IEP-lvs), volgens vast schema (groep 3 t/m 8)
 • Methodegebonden toetsen (groep 3 t/m 8)
 • NSCCT (groep 4 t/m 8)
 • Protocol dyslexie

Van de methode onafhankelijke toetsen worden de resultaten in het leerlingvolgsysteem ingevoerd en bijgehouden. Dit geldt ook voor de resultaten van het kleuterobservatiesysteem. Van de methodegebonden toetsen houdt de leerkracht de resultaten bij in zijn/haar klassenmap. De weerslag van de methodegebonden toetsen vindt u in het rapport van uw kind, dat 2 keer per jaar wordt meegegeven. Alle relevante gegevens, die noodzakelijk zijn voor de schoolloopbaan van uw kind, worden verzameld in het leerlingdossier.

Wij gebruiken voor de methode onafhankelijke toetsen het leerlingvolgsysteem van IEP, hiervan worden de volgende toetsen op onze school afgenomen:

 • Technisch lezen (groep 3 t/m 6)
 • Rekenen (groep 3 t/m 8)
 • Taalverzorging (groep 3 t/m 8)
 • Begrijpend lezen (groep 4 t/m 8)

In de analyses van de resultaten wordt op leerling-, groeps- en schoolniveau gekeken naar de vaardigheidsgroei van de leerlingen. Deze wordt vergeleken met de verwachte vaardigheidsgroei.   

In leerlingbesprekingen worden bijzonderheden uit de individuele analyses en de groepsanalyses door de leerkracht besproken met de KC-er en op studiedagen worden de schoolbrede analyses besproken. Mogelijke verklaringen voor de resultaten worden gezocht en kunnen een aanleiding zijn voor nader onderzoek.

Actiepunten n.a.v. de resultaten van de toetsen worden verwerkt in groepsplannen en groepsoverzichten. De directie koppelt de schoolanalyse van de methode-onafhankelijke toetsen terug naar het bestuur van EduMare.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 nemen we de IEP doorstroomtoets af in februari. Samen met de methodegebonden toetsen, de toetsen van het leerlingvolgsysteem, huiswerkgedrag, concentratie en andere gegevens uit observaties, krijgen wij zo een compleet beeld van een kind voor een goed advies. Dit advies wordt opgesteld door onze adviescommissie bestaande uit de leerkrachten van de groepen 6,7 en 8 en de KC-er.

Onze school controleert of de gegeven VO-adviezen in de praktijk ook worden gerealiseerd. We vergelijken daartoe onze adviezen met de plaats van de leerlingen aan het begin van VO-klas 3. We gebruiken daarbij de gegevens van Scholen op de kaart (resultaten – plaats in VO na 3 jaar). Op basis van een analyse stellen we ons beleid m.b.t. advisering VO  (indien nodig) bij.   

Leerlingen die schooljaar 2022-2023 zijn gestart in VO-klas 3 kregen in schooljaar 2019-2020 van onze basisschool hun schooladvies. Het blijkt dat na 3 jaar 56% van de leerlingen op het geadviseerde niveau onderwijs volgt (bij vergelijkbare scholen is dat 64,8%), 36% op een hoger niveau (bij vergelijkbare scholen is dat 24,7%) en 8 % op een lager niveau (bij vergelijkbare scholen is dat 10,8%).  In deze percentages wordt geen rekening gehouden met 'dubbele adviezen'. Wanneer wij 'dubbele adviezen' geven (bijv. TL/havo) kan een middelbare school ervoor kiezen de leerling op het hoogste niveau uit het advies te plaatsen (in dit voorbeeld havo). Dat wordt in de berekening van de adviezen gezien als 'op hoger niveau'

Een "warme" overdracht met het VO vinden wij van groot belang. Dit houdt in dat wij, voordat onze leerlingen de overstap maken naar de middelbare school, de onderwijsbehoeften van de leerlingen met de betreffende VO scholen bespreken. Dit draagt ook bij tot het compleet maken van het beeld van de leerling voor het VO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen vier belangrijke sociale taken leren te vervullen: omgaan met verschillen, omgaan met conflicten, democratisch handelen en maatschappelijk verantwoord handelen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • verantwoordelijk
 • samenwerken
 • respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onderwijsinspectie   

In maart en april 2022 is EduMare bezocht door een delegatie van de onderwijsinspectie in het kader van het vierjaarlijks onderzoek. In dit onderzoek wordt gekeken of het bestuur met zijn sturing de kwaliteit op de scholen waarborgt en een deugdelijk financieel beheer voert. Het gehele onderzoeksteam heeft dit volmondig en unaniem bevestigd. Tijdens het onderzoek wordt naar de volgende standaarden gekeken en deze zijn als volg beoordeeld:    

 • BKA1: Visie, ambities, doelen                           GOED
 • BKA2: Uitvoering van kwaliteitscultuur              GOED
 • BKA3: Evaluatie, verantwoording en dialoog      VOLDOENDE

(Vanwege het korte bestaan van Edumare is de cyclus nog te kort om BKA3 op 'GOED' te beoordelen)

Dit houdt in dat EduMare als bestuur het eindoordeel GOED krijgt van de onderwijsinspectie. Daarmee voegt EduMare zich bij de top 18% van schoolbesturen met het oordeel GOED in Nederland. Een prestatie waar EduMare zeer trots op is.  

De school heeft het vertrouwen van de inspectie en heeft het basisarrangement.


Terug naar boven