Dalton Kindcentrum de Liaan

Past Knippenberghstraat 29 5988 CS Helden

  • Schoolfoto van Dalton Kindcentrum de Liaan
  • Schoolfoto van Dalton Kindcentrum de Liaan

Het team

Toelichting van de school

De medewerkers zijn in dienst van stichting Prisma. Binnen stichting Prisma heeft krimp van het leerlingenaantal plaats gevonden. Dit zal ook nog de komende jaren het geval zijn. Hierdoor zal de groep, relatief jonge, leerkrachten klein blijven t.o.v. het landelijke gemiddelde.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen De Liaan is het ons streven om zo weinig mogelijk wisselingen van professionals te realiseren. Bij ziekte of verlof van een professional proberen we zoveel mogelijk vervangers in te zetten die onze school en het team en de kinderen al kennen. 

Beleid bij ziektevervanging

Stichting Prisma heeft afspraken gemaakt over de wijze waarop gehandeld wordt bij afwezigheid van een leerkracht, deze staan beschreven in het vervangingsbeleid.

Door middel van dit document geven wij alle betrokkenen inzicht in de wijze waarop wij als stichting dienen te handelen bij afwezigheid van een leerkracht. Hieronder staan achtereenvolgend de stappen beschreven welke genomen worden.

Stap 1. Invaller uit eigen team. Op onze school hebben we de organisatie zo weten te regelen dat er op iedere dag minimaal één leerkracht ambulant is. Deze leerkracht geeft dan geen les aan een groep kinderen, maar heeft andere (ondersteunings)taken. Zodra we te maken hebben met een afwezige leerkracht, zal deze ambulante leerkracht de vervanging voor de groep voor zijn/haar rekening nemen.

Stap 2. Inzet van onderwijsassistent of leerkracht in opleiding. Een onderwijsassistent of leerkracht in opleiding kan ingezet worden onder supervisie van een vaste leerkracht of de directeur. Of leerkrachten van de eigen school die bereid zijn tot extra inzet worden benaderd om extra te werken. 

Stap 3. Een lid van het kwaliteitsteam of de directeur (tijdelijk) kan ter vervanging worden ingezet, mits dit past binnen de taken en verantwoordelijkheden die zij hebben.

Stap 4. Samenvoeging van groepen. Naar het oordeel van de schoolleiding worden de leerlingen verdeeld over andere groepen. Deze oplossing wordt, als laatste mogelijkheid om lessen te geven, toegepast. Indien er geen vervanging geregeld kan worden, hanteert Prisma het uitgangspunt dat kinderen de eerste schooldag altijd opgevangen worden op school. Scholen van Prisma hebben een alternatief lesprogramma voorhanden dat - indien nodig - uitgevoerd wordt.

Stap 5. Thuis blijven. In het uiterste geval, indien alle voorgaande stappen niet mogelijk blijken, wordt ervoor gekozen de betreffende groep thuis te laten. Deze stap geldt ook als er voor een tweede opeenvolgende dag geen bevoegde leerkracht beschikbaar is om de lessen over te nemen in een groep. Voorafgaand vindt altijd afstemming plaats met het college van bestuur. Wanneer een klas thuis moet blijven, worden de desbetreffende ouders uiterlijk de dag voorafgaand om 12.00uur hierover geïnformeerd. Het besluit kinderen thuis te laten blijven, geldt telkens voor één dag. Indien de leerkracht dan nog afwezig is, kan deze procedure herhaald worden maar dan met een andere groep. Dit vanuit het perspectief van continuïteit van onderwijs en het behalen van de verplichte lesuren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Kinderen dienen in 8 basisschooljaren 7520 uren onderwijs te krijgen. Op de Liaan hanteren we het 5 gelijke dagen model van 5x5 uur. Elke week dus 25 uren. We maken we geen onderscheid in uren voor jongere of oudere leerlingen. Op jaarbasis krijgt elke groep 940 uur onderwijs. (8x940=7520 uur). Daarnaast zijn er nog zogeheten marge uren te besteden aan studiedagen of-middagen. In geval van ziekte of nascholing zorgen we voor adequate vervanging. In noodsituaties volgen we het vervangingsprotocol.Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

DKC De Liaan staat open voor alle kinderen, ongeacht hun godsdienstige, sociale of culturele achtergrond.

Wij bieden ondersteuning aan alle leerlingen die passen binnen het ondersteuningsniveau I t/m III (basis- en lichte ondersteuning) op het gebied van gedrag- en leren. Leerlingen met een ondersteuningsvraag in niveau IV of V kunnen wij onvoldoende ondersteuning bieden. Hiervoor maken we gebruik van de expertise van het SBO of SO.

Met ons onderwijs hebben we het doel om samen met de omgeving de totale kindontwikkeling van het kind te stimuleren en te volgen zodat kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Ouders zijn volledig vrij in hun schoolkeuze. De populatie van De Liaan is een natuurlijke afspiegeling van de Heldense Gemeenschap.

Op DKC De Liaan hebben we een warm pedagogisch klimaat, we zien ieder kind en brengen, samen met ouders, ieder kind in beeld. Hierbij letten we op (didactische) resultaten maar ook op? bijzonderheden van ieder kind en wat het?nodig heeft om optimaal te kunnen leren.?

Ons schoolteam is stabiel en breed opgeleid. Er hangt een prettige werksfeer op school en binnen ons team, waardoor we goed kunnen  samenwerken en effectief en uitdagend onderwijs kunnen verzorgen. We hebben op verschillende gebieden professionals in ons team en onze samenwerking met de peuters en de BSO maakt dat we een krachtige doorgaande lijn neerzetten.? We werken cyclisch aan hogere opbrengsten op didactisch en pedagogisch niveau en passen ons handelen aan op basis van onze observaties, gegevens van hoe kinderen werken en toetsresultaten.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Meer- en hoogbegaafde leerlingen

We willen kinderen die aan de bovenkant uitvallen beter begeleiden. Op onze school hebben we daarvoor sinds dit schooljaar een coördinator hoogbegaafdheid benoemd. Nicole Kruijtzer zal deze taak op haar nemen en is inmiddels gestart met haar opleiding. Nicole is iedere maandag, woensdag, donderdag en vrijdag aanwezig en zal op maandagen en woensdagen aan de slag gaan met het extra uitdagende aanbod op onze school. Voor het komende schooljaar willen we ons vooral richten op de bovenbouw, het jaar daarna willen we ook bij de onderbouw aandacht geven aan kinderen die meer uitdaging nodig hebben. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op DKC de Liaan vinden wij een doorgaande en ononderbroken ontwikkeling voor kinderen van groot belang. Daarom kunnen de kinderen dan ook langzaam de school in "groeien" via baby-, dreumes- en peutergroepen van Hoera, die in hetzelfde gebouw zitten.

De peuters spelen en werken op vaste tijden mee met de kleutergroepen waardoor ze op een natuurlijke manier kunnen wennen aan het ritme en de structuur van de kleutergroepen. Tegelijkertijd maken ze zo ook op een ongedwongen manier kennis met de kinderen en de teamleden van de basisschool. 

Kinderen die geen voortraject hebben via Hoera, hebben de mogelijkheid om enkele keren te komen oefenen en meedraaien in de groep. Zo kunnen zij ook kennis maken met de leerkracht(en) en de overige kinderen. In een kennismakingsgesprek met de leerkracht brengt u samen uw kind in beeld en stemt u af op wat uw zoon of dochter nodig heeft.

Binnen de kleutergroepen willen we het onderwijs nog beter met elkaar gaan afstemmen, waarbij we ook willen kijken naar het aanbod. Daarvoor hebben we sinds dit schooljaar een coördinator kleutergroepen benoemd. Yvonne Driessen zal hier iedere woensdag actief mee aan de slag gaan. Naast het coördineren van het kleuteraanbod zal zij ook de afstemming met de peutergroep voor haar rekening gaan nemen, zodat we de doorgaande lijn nog beter gewaarborgd wordt

Terug naar boven