Dalton Kindcentrum de Liaan

Past Knippenberghstraat 29 5988 CS Helden

  • Schoolfoto van Dalton Kindcentrum de Liaan
  • Schoolfoto van Dalton Kindcentrum de Liaan

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2015-2016 is de centrale eindtoets gewijzigd van de CITO naar ROUTE 8. In verband met scores net onder de norm in schooljaar 2017-2018 en 2018-2019 is er een plan van aanpak opgesteld om de komende jaren ten minste een score te behalen die met inachtneming van de schoolpopulatie verondersteld mag worden. Dit betekent dat we een score willen behalen die boven het landelijk gemiddelde ligt.

In schooljaar 2019-2020 is er geen landelijke eindtoets afgenomen in verband met Corona. Vanaf schooljaar 2020-2021 heeft deze wel plaatsgevonden.

Bij de resultaten van schooljaar 2021-2022 is een stijgende lijn te zien ten opzichte van eerdere jaren. Het plan van aanpak werpt zijn vruchten af. Reden temeer om goed te analyseren en hier het plan op aan te passen. We gaan door op de ingezette lijn.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Binnen ons onderwijs worden observaties en informatie verkregen vanuit de ouder-kindgesprekken aangevuld met methode gebonden toetsen en methodeonafhankelijke toetsen (CITO). Toetsen die we gebruiken zijn niet alleen bedoeld om de resultaten van de kinderen te kunnen beoordelen, maar vooral formatief van aard, en dienen met name als reflectie op ons eigen handelen en om eventuele veranderingen/verbeteringen ten aanzien van de eigen onderwijspraktijk aan te geven. Deze gegevens worden tweemaal per jaar op groeps-, kind- en schoolniveau geanalyseerd en hierop wordt de planning voor de komende periode bepaald, middels de OGW-HGW cyclus.

Van ieder kind worden de gegevens bijgehouden in een schooldossier. Daarin worden gegevens opgenomen over de kind bespreking, gesprekken met ouders en/of kind, consultaties, observaties, onderzoeksgegevens, handelingsplannen, toets- en rapportgegevens van de verschillende schooljaren. Alle leerling-gegevens; sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding en didactische groei komen samen op de ontwikkelkaart van het kind. Deze kaart wordt tijdens de schoolloopbaan steeds aangevuld en aangepast, samen met u als ouder en het kind.

Alle genoemde volginstrumenten vinden hun plek in het digitale volgsysteem dat zowel per individuele leerling als per groep bijgehouden en gevolgd wordt. Wanneer een kind van de peuters doorstroomt naar onderwijs zal het kinddossier, met toestemming van ouders, gedeeld worden met school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Om keuzes te leren maken en om een eigen weg te vinden in het leven is vrijheid noodzakelijk. Dit betekent dat een leerling vrijheid moet ervaren door autonomie te krijgen over het eigen leren en leven. Het moet leren dat het uniek is in de wereld en tegelijkertijd in zijn unieke verschijning onderdeel uitmaakt van een groter geheel. 

DKC De Liaan bereidt leerlingen voor op een actieve rol in onze democratische maatschappij. Een maatschappij waar zij in vrijheid leven, zelfstandig zijn, initiatieven durven nemen maar ook verantwoordelijkheid dragen en zorg hebben voor medemensen en samenwerken met anderen. Vanuit de Dalton waarden noemen we dit ‘fearless human beings’. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerken & samen leven
  • Veiligheid & vertrouwen
  • Fearless human beings

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven