Openbaar Kindcentrum de Springplank

Koningin Julianastraat 3 8141 ET Heino

  • Kindcentrum de Springplank bestaat uit 2 verdiepingen. Op de begane grond zijn de onderbouwgroepen, de BSO, het KDV  en de PSZ gevestigd.
  • In ons kindcentrum zijn veel participanten aanwezig, waardoor de lijnen kort zijn en kinderen op diverse gebieden ondersteund kunnen worden.
  • In ons kindcentrum bevindt zich een prima ingerichte speelzaal. Hier worden o.a. gymnastieklessen  voor de onderbouw en vieringen gehouden.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast de methode gebonden toetsen worden twee keer per jaar, vanaf groep 3, Cito Leerling in Beeld toetsen afgenomen volgens vooraf vastgestelde toets kalender. De  resultaten worden op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau geëvalueerd door leerkrachten, ib-er en directeur.

Waar nodig worden er interventies gepleegd en indien nodig worden acties opgenomen in het schooljaarplan/beleid.

Op groepsniveau en leerlingniveau werken we volgens een cyclisch zorgrouteschema, waarin groepsplannen centraal staan. Deze groepsplannen bestrijken een periode van 6 weken van begeleiding en evaluatie. De groepsleerkrachten bespreken de groep met regelmaat door met de ib-er. Betreffende ouders worden tijdig geïnformeerd en ingeschakeld. Na deze periode van 6 weken wordt op schoolniveau nieuw beleid geformuleerd.

Eenmaal per schooljaar worden de resultaten, met de directeuren, besproken op stichtingsniveau (7 basisscholen). Aan de hand van de bevindingen worden er dan op stichtingsniveau beleidsplannen geformuleerd, die in het schooljaar daaropvolgend worden uitgevoerd.

Door invoering van het programma Snappet hebben kinderen direct inzicht en leerkrachten overzicht. Kinderen zien hun voortgang en leren met hun eigen leerdoelen te werken. De leervoortgang van de groep en de individuele leerling is op ieder moment zichtbaar voor de leerkracht. Deze vorm van onderwijs leidt tot betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie, hogere productie, directe feedback en meer individuele differentiatie.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In januari ontvangen leerlingen uit groep 8 hun voorlopig schooladvies, waarna in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets volgt. Uiterlijk eind maart ontvangen de leerlingen en hun ouders het definitieve schooladvies. Mochten de resultaten van de doorstroomtoets boven verwachting zijn, dan wordt het advies, na overleg met de ouders, naar boven bijgesteld. Alleen als het niet in het belang van de leerling is, wordt het advies, na motivering, niet gewijzigd.

Er vindt een warme overdracht plaats met scholen van voortgezet onderwijs. Via ons administratieprogramma Parnassys kunnen we de resultaten van onze vertrokken leerlingen blijven volgen.

                           

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Als openbare dorpsschool voeden we onze kinderen op tot participanten van het dorp, maar zeker ook van de wereld. Dit doen we door structurele inzet van de Kanjertraining. Deze training heeft een preventief karakter en werkt gericht aan het gevoel van veiligheid en vertrouwen in jezelf en in elkaar. We maken hierbij gebruik van het bijbehorende leerlingvolgsysteem, waarbij ook de kinderen een actieve inbreng hebben. Daarnaast voeren de leerkrachten zogenaamde kind gesprekken, waarbij het welbevinden een belangrijk onderdeel van gesprek is. Indien nodig wordt er in nauwe samenwerking met ouders, externe expertise ingeschakeld.

Op schoolniveau is er een Kinderraad actief, die de belangen van onze kinderen behartigt. Zij vertegenwoordigen de groepen en gaan bij de kinderen ten rade wat betreft het totale schoolgebeuren. De kinderraad overlegt met de begeleidende leerkracht tijdens vergaderingen om evt. activiteiten te ontplooien.

Kinderen die meer dan gemiddeld behoefte hebben aan uitdaging en/of verrijking hebben een aangepast aanbod, zowel in de groep als daarbuiten (Flexklas).

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • positief/realistisch zelfbeeld
  • veilig voelen/gekend weten
  • opgroeien tot wereldburger

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste inspectie bezoek dateert van schooljaar 2019/2020. Het toezichtkader van de inspectie is aangepast. Scholen worden nu op 3 aspecten beoordeeld. Aangezien we positief door de inspectie beoordeeld worden en de resultaten voldoende zijn, krijgen we een basisarrangement. Dit houdt in dat de inspectie onze resultaten jaarlijks beoordeelt en het reilen en zeilen van de school evalueert met de algemeen directeur van stichting de Mare.


Terug naar boven