Openbaar Kindcentrum de Springplank

Koningin Julianastraat 3 8141 ET Heino

  • Kindcentrum de Springplank bestaat uit 2 verdiepingen. Op de begane grond zijn de onderbouwgroepen, de BSO, het KDV  en de PSZ gevestigd.
  • In ons kindcentrum zijn veel participanten aanwezig, waardoor de lijnen kort zijn en kinderen op diverse gebieden ondersteund kunnen worden.
  • In ons kindcentrum bevindt zich een prima ingerichte speelzaal. Hier worden o.a. gymnastieklessen  voor de onderbouw en vieringen gehouden.

In het kort

Toelichting van de school

Geachte lezer. Dit Schoolvenster biedt u de gelegenheid om nader kennis te maken met Kindcentrum de Springplank. Naast gegevens die onze school zelf aangeleverd heeft, zijn gegevens van DUO en de Onderwijsinspectie opgenomen. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • hoofd/hart/handen
  • iedereen is welkom
  • open/transparante communicatie
  • doorgaande lijn van 0-13
  • openbaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Springplank is een kindcentrum waar we onderwijs en kinderopvang onder één dak aanbieden. Dagelijks ontmoeten ongeveer 250 kinderen van 3 maanden tot 13 jaar elkaar hier om samen te spelen, samen hun talenten en creativiteit te ontdekken en samen te leren. Binnen de school heeft circa 6,5 % van de kinderen ouders die niet Nederlandstalig zijn. Deze leerlingen zijn over diverse groepen verdeeld.

Het overgrote deel van de kinderen komt uit Heino of de directe omgeving.

Het leerlingen aantal zal de komende jaren naar verwachting iets dalen. Er worden echter in Heino nieuwe wijken gebouwd, waardoor deze daling twijfelachtig is.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
193
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De middagpauze is opgedeeld in 2 groepen: groep 5 t/m 8 van 12.15 uur tot 12.30 uur, groep 1 t/m 4 van 12.30 uur tot 12.45 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op onze school vinden we veiligheid en privacy van kinderen, leerkrachten en ouders belangrijk. Binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn er wettelijke voorschriften vastgesteld om veiligheid en privacy te waarborgen. We hebben nagedacht en vastgelegd hoe wij als school omgaan met persoonlijke gegevens. Volgens het AVG is het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens alleen toegestaan als het een duidelijk doel heeft en noodzakelijk is.

Binnen school hanteren we duidelijke afspraken, om misbruik te voorkomen:

Afspraken over welke gegevens worden gevraagd en bewaard (en welke niet) en wie de gegevens wel of niet mag zien of bewerken   

Afspraken over het veilig bewaren van gegevens van kinderen

Afspraken over het maken van foto's en filmopnamen                                                                                                                                                         

Afspraken met leveranciers over het omgaan met persoonsgegevens

Afspraken over het gebruik van internet en sociale media

Afspraken over het overdragen van gegevens aan derden en externen 

Afspraken over het aanbod mediawijsheid aan kinderen

Ouders hebben het recht om de gegevens in te zien, te schrappen of over te dragen. Tevens hebben ouders het recht op informatie over opslag, verwerking en bescherming van gegevens. als zij gebruik willen maken van dit recht kunnen zij dit (bij voorkeur schriftelijk) melden bij de groepsleerkracht van hun kind(eren) of de directie. Binnen vier weken wordt op dit verzoek gereageerd.

Terug naar boven