Openbaar Kindcentrum de Springplank

Koningin Julianastraat 3 8141 ET Heino

  • Kindcentrum de Springplank bestaat uit 2 verdiepingen. Op de begane grond zijn de onderbouwgroepen, de BSO, het KDV  en de PSZ gevestigd.
  • In ons kindcentrum zijn veel participanten aanwezig, waardoor de lijnen kort zijn en kinderen op diverse gebieden ondersteund kunnen worden.
  • In ons kindcentrum bevindt zich een prima ingerichte speelzaal. Hier worden o.a. gymnastieklessen  voor de onderbouw en vieringen gehouden.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stichting de Mare maakt gebruik van PON Primair (Personeelscluster Oost Nederland). Uit deze pool wordt geput bij evt. afwezigheid van een teamlid. Hierdoor worden er geen groepen naar huis gestuurd. Slechts als de pool leeg is door bv. extreme ziekte onder personeelsleden, kunnen we in problemen komen. Dan kiezen we er echter eerst voor om leerlingen te verdelen over andere groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vakleerkrachten HVO/GVO:        

De vakken Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienst  worden vanaf gr. 5 aangeboden. Ouders kunnen aangeven of zij hun kind één van deze lessen willen laten bijwonen.  Mocht geen van deze lessen gevolgd gaan worden, dan worden deze leerlingen opgevangen door hun leerkracht, waarbij lessen m.b.t. wereldgodsdiensten worden aangeboden. De lessen duren 45.min. Jaarlijks kan een nieuwe keuze gemaakt worden. E.e.a is wel afhankelijk van de beschikbaarheid van vakleerkrachten.

Vakleerkracht Spel en bewegingsonderwijs:

Alle groepen krijgen per week 1 les die verzorgd wordt door de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Deze vakleerkracht is aangesteld door de gem. Raalte. Naast deze les verzorgt de groepsleerkracht wekelijks nog 1 les. De onderbouwgroepen krijgen les in de speelzaal, de overige groepen gaan naar de sporthal die in de buurt van school gesitueerd is. 's Zomers vervalt 1 gymles en wordt daarvoor in de plaats zwemles aangeboden (vanaf groep 4).                                                                                                                                                           

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Kindcentrum de Springplank biedt specifieke ondersteuning aan meer begaafde leerlingen. Deze leerlingen gaan naar de flexgroep. Een hiervoor vrijgemaakte leerkracht biedt deze leerlingen uitdagende stof aan op hun niveau. Leerlingen worden uitgedaagd om op onderzoek uit te gaan en problemen op te lossen.                                                      

Alle scholen in de gemeente Raalte en Olst-Wijhe maken deel uit van het samenwerkingsverband EPOS. De centrale opdracht is: "het inrichten van een ondersteuningsstructuur waarbij elke leerling die ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft om, thuis nabij, een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen. Het uiteindelijke doel is het opvangen van zo veel mogelijk kinderen in de reguliere basisschool." Uit het Perspectief op school (POS) van Kindcentrum de Springplank blijkt waar de mogelijkheden en de grenzen wat betreft de ondersteuning binnen de school liggen. Het document POS ligt ter inzage op school.  

                                                                                                                                                 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Periodiek worden leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte besproken. Dit gebeurt m.n. na Cito toetsen. Er wordt voor een periode van 6 weken een programma samengesteld, waarbij getracht wordt de hiaten op leergebied weg te werken. Na deze periode wordt er weer getoetst en zo nodig een vervolgprogramma opgesteld. Ook de komende jaren zullen we deze procedure volgen. Daarnaast zullen onze specialisten zich blijven ontwikkelen door scholing, zodat zij de collega's kunnen ondersteunen om leerlingen met extra onderwijsbehoefte verder te helpen in hun ontwikkeling.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op Kindcentrum de Springplank creëren kinderopvang en onderwijs samen een ontwikkelomgeving waar kinderen van 0 tot 13 jaar naar eigen behoefte hun talenten en creativiteit in brede zin kunnen ontwikkelen en zich kunnen ontplooien tot volwaardige, evenwichtige, sociale burgers met een breed palet aan vaardigheden. Dit gebeurt in een omgeving waar alle kinderen gezien en gehoord worden.

Terug naar boven