Broederschool

Kerkraderweg 7 6416 CC Heerlen

  • Schoolfoto van Broederschool
  • Schoolfoto van Broederschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Welbevinden

De leerlingen van unit 3 vullen jaarlijks de Monitor Sociale Veiligheid in. Alle leerlingen vullen 6 wekelijks de OK-thermometer in en de ouders vullen deze 4 keer per schooljaar. De leerkracht analyseert de gegevens op individueel niveau en op groepsniveau en zet acties uit. De conflictleerkracht monitort de gegevens op schoolniveau en bespreekt deze met het team. 

Groepsdynamiek

Dagelijks evalueert de leerkracht met de groep de dag en wordt de groepsthermometer ingevuld. Op vrijdag wordt de weekthermometer uitgedeeld en monitort de directie de groepsdynamiek op schoolniveau. Wekelijks vindt er een sociokring plaats er wordt er m.b.v. een opgestelde verbeterregel gewerkt aan een sociaal sterke groep.  

Effectieve conflicthantering

De conflictleerkracht monitort wekelijks conflicten die zijn genoteerd in de Broederboekjes. Indien noodzakelijk worden er gesprekken gevoerd met leerlingen/ ouders en worden er passende acties uitgezet om het gedrag te verbeteren. Onze focus ligt op het stimuleren van positief gedrag. 

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven