Broederschool

Kerkraderweg 7 6416 CC Heerlen

Schoolfoto van Broederschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina over de Broederschool in Heerlen.

U vindt hier informatie over:

 • Algemeen, bijv. de organisatie van het onderwijs.
 • Resultaten, bijv. de eindtoets van groep 8.
 • Waardering, bijv. het inspectierapport en tevredenheidsonderzoeken.
 • Beleid, bijv. kwaliteitszorg en het schoolondersteuningsprofiel.
 • Bedrijfsvoering, bijv. personeelsbeleid.


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Broederschap
 • Meesterschap
 • Blijdschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Als u informatie wenst over onze school, dan gaat de directie van de school graag met u in gesprek. Als u besluit om uw zoon/dochter aan te melden, dan is de directeur, adjunct-directeur of interne begeleider beschikbaar voor het verwerken van de aanmelding. Voor de intake kunnen ouders telefonisch/ via mail of mondeling een afspraak maken.

Aanmelding leidt niet automatisch tot inschrijving. Er wordt vooraf door ons altijd informatie over het kind ingewonnen bij de peuteropvabg of de school van herkomst. Dit doen wij om ervoor te zorgen, dat kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Onze zorgcommissie (interne begeleiders en directie) overlegt intern of onze school de benodigde zorg en/of expertise kan bieden. Dit wordt vervolgens beargumenteerd en aan de ouders medegedeeld. Is binnen de school de expertise voor de benodigde zorg niet of in onvoldoende mate aanwezig, dan kan de school niet overgaan tot plaatsing van de betreffende leerling. Het schoolondersteuningsprofiel is hierbij het uitgangspunt. Samen met de ouders gaan wij op zoek naar een school die deze zorg wel kan bieden, waarbij we in eerste instantie kijken naar een school binnen het Cluster Heerlen 1. Als onze school de zorg voor het kind wel kan bieden, dan wordt de nieuwe leerling bij ons ingeschreven. De aannamecriteria van onze school zien er als volgt uit:

 • Alhoewel onze school een katholieke school is, worden leerlingen van elke geloofsovertuiging tot onze school toegelaten, mits de katholieke grondslag van onze school gerespecteerd wordt.
 • Onze school staat in beginsel open voor alle kinderen, ook voor kinderen met een beperking. Indien er beslist moet worden over de toelating, houden we er uiteraard rekening mee of we de juiste ondersteuning en specifieke begeleiding kunnen bieden die voor de ontwikkeling van het kind noodzakelijk is. Indien er besloten wordt tot toelating zal er op basis van een plan van aanpak, dat met de ouders is samengesteld, gehandeld worden. De evaluatie en de voortgangsprocedure worden van jaar tot jaar bekeken.
 • De ouders zijn bekend met de regels van de school en verklaren deze te onderschrijven.

Aanvullende regels voor de start van 4-jarige leerlingen:

 • De leerling kan starten op de dag dat de leerling 4 jaar is.
 • De leerling is zindelijk.
 • De leerling kan starten als er vooraf een warme overdracht heeft plaatsgevonden met de vroegschool/kinderdagverblijf.

De wet biedt de kinderen de gelegenheid om een aantal kennismakingsmomenten te laten meedraaien. Bij ons op school bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor 10 dagdelen, voorafgaand aan de vierde verjaardag. Wij overleggen dit met de ouders. Vier weken voor het einde van het schooljaar starten geen nieuwe kleuterleerlingen meer op onze school. Wij vinden deze periode namelijk niet meer geschikt om goed te kunnen starten. Deze leerlingen kunnen in het nieuwe schooljaar instromen. Oudere leerlingen worden zo snel als mogelijk geplaatst in de groep waar ze thuis horen. Dit kan ook in de loop van het schooljaar plaatsvinden. Echter altijd pas nadat het informatie-inwinningstraject is doorlopen.  

Meer informatie vindt u op de website van schoolbestuur Innovo: https://www.innovo.nl/regels-voor-toelating.html

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor het basisonderwijs geldt dat de school een veiligheidsplan moet hebben. In dit plan staat wat de school doet aan fysieke veiligheid (inrichting van het schoolgebouw) en sociale veiligheid (omgaan met bijvoorbeeld agressie en geweld). In een veiligheidsplan staat beschreven wat een school onderneemt om onder andere pesten en andere ongewenste incidenten te voorkomen. Ook staat erin hoe scholen dit controleren. Het veiligheidsplan van De Broederschool wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Wij streven daarbij telkens naar een veilig schoolklimaat.

De vertrouwenspersoon

Aan INNOVO zijn twee onafhankelijke vertrouwenspersonen verbonden. De vertrouwenspersoon gaat eerst na of door bemiddeling een oplossing bereikt kan worden. Mocht de vertrouwenspersoon tot de conclusie komen dat dit niet wenselijk is, dan gaat deze na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon begeleidt de klager hierbij. De klager bepaalt uiteindelijk zelf of deze een klacht al dan niet indient bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding. De vertrouwenspersonen zijn niet verbonden aan één van onze scholen.  

Naam en adresgegevens:

- Drs. Paul Nijpels Telefoon: 043 - 407 82 82 / 06 – 463 459 16 E-mail: paul.nijpels@home.nl  

- Bert van Oosterbosch Telefoon: 045 – 531 29 81 / 06 – 119 270 04 E-mail: bert@bct-bv.nl

Terug naar boven