Broederschool

Kerkraderweg 7 6416 CC Heerlen

 • Schoolfoto van Broederschool
 • Schoolfoto van Broederschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina over de Broederschool in Heerlen.

U vindt hier informatie over:

 • Algemeen, bijv. de organisatie van het onderwijs.
 • Resultaten, bijv. de eindtoets van groep 8.
 • Waardering, bijv. het inspectierapport en tevredenheidsonderzoeken.
 • Beleid, bijv. kwaliteitszorg en het schoolondersteuningsprofiel.
 • Bedrijfsvoering, bijv. personeelsbeleid.


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Broederschap
 • Meesterschap
 • Blijdschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Als u informatie wenst over onze school, dan gaat de directie van de school graag met u in gesprek. Voor de intake kunnen ouders een afspraak maken.

Aanmelding leidt niet automatisch tot inschrijving. Er wordt vooraf door ons altijd informatie over het kind ingewonnen bij de peuteropvang of de school van herkomst. Wij onderzoeken of wij aan kinderen de zorg kunnen bieden die nodig is. Onze zorgcommissie (interne begeleiders en directie) overlegt intern of onze school de juiste expertise kan bieden. Dit wordt vervolgens beargumenteerd en aan de ouders medegedeeld. Is binnen de school de expertise voor de benodigde zorg niet of in onvoldoende mate aanwezig, dan kan de school niet overgaan tot plaatsing van de betreffende leerling. Het schoolondersteuningsprofiel is hierbij het uitgangspunt. Samen met de ouders gaan wij op zoek naar een school die deze zorg wel kan bieden. Als onze school de zorg voor het kind wel kan bieden, dan wordt de nieuwe leerling bij ons ingeschreven. De aannamecriteria van onze school zien er als volgt uit:

 • Alhoewel onze school een katholieke school is, worden leerlingen van elke geloofsovertuiging tot onze school toegelaten, mits de katholieke grondslag van onze school gerespecteerd wordt.
 • Onze school staat in beginsel open voor alle kinderen, ook voor kinderen met een beperking. Indien er beslist moet worden over de toelating, houden we er uiteraard rekening mee of we de juiste ondersteuning en specifieke begeleiding kunnen bieden die voor de ontwikkeling van het kind noodzakelijk is. Indien er besloten wordt tot toelating zal er op basis van een plan van aanpak, dat met de ouders is samengesteld, gehandeld worden. De evaluatie en de voortgangsprocedure worden van jaar tot jaar bekeken.
 • De ouders zijn bekend met de regels van de school en verklaren deze te onderschrijven.

Aanvullende regels voor de start van 4-jarige leerlingen:

 • De leerling kan starten op de dag dat de leerling 4 jaar is.
 • De leerling is zindelijk.
 • De leerling kan starten als er vooraf een warme overdracht heeft plaatsgevonden met vroegschool/kinderdagverblijf.

De wet biedt de kinderen de gelegenheid om een aantal kennismakingsmomenten te laten meedraaien. Er bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor 10 dagdelen, voorafgaand aan de vierde verjaardag, hierover is overleggen met ouders/ verzorgers. Vier weken voor het einde van het schooljaar starten geen nieuwe kleuterleerlingen meer op onze school. Deze periode is niet meer geschikt om goed te kunnen starten. Deze leerlingen starten in het nieuwe schooljaar. Oudere leerlingen worden zo snel als mogelijk geplaatst in de groep waar ze thuis horen. Dit kan ook in de loop van het schooljaar plaatsvinden. Echter altijd pas nadat het informatie-inwinningstraject is doorlopen. In het laatste schooljaar (groep 8) is het niet meer mogelijk om tussentijds in te stromen als er geen sprake is van een verhuizing. 

Aanvullende informatie m.b.t. aanname vindt u via https://www.innovo.nl/regels-voor-aanmelding-en-toelating.html

Informatie over het samenwerkingsverband. Zie dan https://www.innovo.nl/informatie-samenwerkingsverbanden.html

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
192
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Brochure alles wat u moet weten over luxe verzuim.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven