Basisschool Windekind

Van Weerden Poelmanstr 192 6417 ES Heerlen

 • Vanuit waarden positief gedrag aanleren, de kern van SWPBS
 • Patronen en letters in scheerschuim
 • Vanuit ervaring leren.
 • Met de groep erop uit.
 • Leren in de natuur.

Het team

Toelichting van de school

Elk jaar vinden er a.g.v. mobiliteit, bereiken van pensioengerechtigde leeftijd en groei veranderingen in het personeelsbestand van de school plaats. Doordat we in clusters werken en het  clusterteam gezamenlijk verantwoordelijk is voor de kinderen in het betreffende cluster, kunnen we de continuïteit in de werkwijze goed realiseren en borgen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Zoals wellicht bekend, hebben we te maken met een krapte in beschikbare goede vervangers.

Voor kortdurend verzuim zal iedere school zelf naar mogelijkheden moeten zoeken. Voor onze school hebben we gekozen om bij ieder cluster een (nagenoeg fulltime) onderwijsondersteuner te plaatsen die in geval van kortdurend verzuim in een groep geplaatst wordt. Hierbij hebben de overige leerkrachten in het cluster de aansturende verantwoordelijkheid.

De extra inzet van de intern begeleider (naast de reguliere inzet) en directie wordt tot een minimum beperkt en is van kortdurende aard (max. één dag).

In uiterste gevallen kan het noodzakelijk zijn, om ouders te verzoeken hun kinderen thuis op te vangen. Daarbij hanteren we de volgende procedure:(conform de richtlijnen vanuit onze stichting)

 1. Aan het einde van de eerste ziektedag krijgen de leerlingen van de betrokken groep een vooraankondiging mee naar huis, waarin wordt vermeld dat er geen vervanger is gevonden en er op school nog een dag een interne noodoplossing gehanteerd wordt.
 2. Aan het einde van de tweede dag zonder vervanger krijgen de leerlingen van de betrokken groep een bericht mee, dat ze een dag later (derde dag zonder vervanging) niet naar school komen, maar dat we ze de dag erna wel weer verwachten.
 3. De inspectie, het bestuur en de leerplichtambtenaar worden geïnformeerd.
 4. Leerlingen worden niet langer dan één dag naar huis gestuurd. Volgens een roulatiesysteem worden steeds andere groepen naar huis gestuurd. Ouders van betrokken leerlingen worden steeds een dag van te voren geïnformeerd.

Tot op heden is deze vervelende situatie nog niet voorgekomen. We hebben nog altijd intern een oplossing kunnen creëren. Alleen in uiterste noodzaak handelen we naar dit protocol. Leerlingen die op de betreffende dag thuis niet opgevangen kunnen worden door ouders/verzorgers, komen naar school.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team bestaat uit directie, intern begeleider, administratief medewerkster/conciërge, onderwijsondersteuners, leerkrachten, vakleerkrachten en vrijwilligers.

Iedereen is vanuit zijn/haar rol een belangrijke schakel binnen het geheel.

In schooljaar 2021-2022 beschikken we over een groep onderwijsondersteuners ter grootte van 4,1 fte. Op deze wijze heeft ieder cluster nagenoeg de beschikking over een fulltime onderwijsondersteuner. Naast een vakleerkracht bewegingsonderwijs voor 0,4 fte is er ook een vakleerkracht muziek voor 0,3 fte benoemd. Alle groepen, inclusief de kleuters, krijgen vanaf schooljaar 2021-2022 minimaal 1x per week bewegingsonderwijs en 1x per week muziekonderwijs van deze vakleerkrachten.

Leerlingen krijgen meer en meer eigenaarschap over hun eigen leerproces. Bij de organisatie van het onderwijs is dit te merken aan de werkplek waar zij hun werk maken. Naast hun eigen lokaal kan dit ook op het werkplein in de nabijheid van hun lokaal. Door middel van vaste afspraken (dag- of weekplanning en blokjes voor zelfstandig werken) weten de leerlingen welke leerhouding van hen verwacht wordt. In de kindgesprekken wordt er op de eigen ontwikkeling gereflecteerd. 

Om zo effectief mogelijk onderwijs op maat (passend onderwijs) te bieden, werken wij in clusters met als doel:

 • Zoveel tegemoet komen aan de onderwijs en sociaalpedagogische behoeften van onze leerlingen,
 • De mogelijkheid hebben om instructie te geven aan een kleinere groep leerlingen door inzet van onderwijsondersteuner en gebruik van alle ruimten
 • Leerlingen krijgen begeleiding en coaching
 • Meer professionals kijken in het cluster naar de leerling doordat ze met meerdere leerkrachten dagelijks met de leerling werken en vormen hierdoor een nog objectiever, completer beeld van de ontwikkeling van het kind
 • Opbrengstgericht werken; 'eruit halen wat erin zit'
 • Onze leerlingen voorbereiden op het voortgezet onderwijs en de maatschappij door te werken aan een brede ontwikkeling: cognitieve sociale, persoonlijke, motorische en creatieve ontwikkeling
 • Op het moment dat een leerkracht onverhoopt ziek wordt, is de continuïteit, meer dan in een traditioneel systeem, gewaarborgd. Er zijn immers nog drie andere leerkrachten en een onderwijsondersteuner verantwoordelijk voor het cluster. Zij kunnen de planning verder bewaken en een eventuele vervanger effectief aansturen

Op de website van de stichting INNOVO staan diverse documenten waarin meer informatie staat over:

verantwoording verplichte onderwijstijd: https://www.innovo.nl/verantwoordingverplichte-onderwijstijd.html

vrijstelling voor onderwijsactiviteiten https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstellingonderwijsactiviteiten.html


 • De eindverantwoording over de school berust bij de directeur; zij is volledig vrijgesteld van lesgevende taken           
 • De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg; hij is vrijgesteld van lesgevende taken en fungeert als aanspreekpunt bij afwezigheid van de directeur  
 • De intern begeleider en de directeur vormen samen het managent-team van de school.
 • Elk cluster beschikt over een cluster-coördinator: cl. 1-2 Kelly Debets, cl. 3-4 Inge Gisberts, cl. 5-6 Lotte de Bie en cl. 7-8 Judith Zenden en Corine van Boekel        
 • De groepsleerkrachten hebben als primaire taak het geven van onderwijs aan een of twee groepen en alle afgeleide werkzaamheden: planning leerstof, correctie en beoordeling, het opstellen en uitvoeren van groeps- en/of handelingsplannen, het voeren van de groepsadministratie, de onderlinge afstemmingen de contacten met ouders c.q. verzorgers          
 • De vakleerkracht muziek geeft wekelijks een muziekles in alle groepen
 • De vakleerkracht gymnastiek verzorgt de materiaallessen voor alle groepen. De spellessen worden door de eigen leerkrachten gegeven.
 • Op maandag werkt de vakspecialisten hoogbegaafdheid met kinderen die een specifieke aanpak nodig hebben.
 • Een gedeelte van de administratieve werkzaamheden wordt gedurende 10 uren per week verricht door mevrouw Els Witsiers. (tot 1-1-2022)         
 • Mevrouw Azmina Virani biedt op di, wo en do als vrijwilligster algemene ondersteuning
 • Mevrouw Elly Bos biedt op dinsdag algemene ondersteuning          


De verdeling van de leerkrachten over de groepen:

Cluster 1-2 

gr.1-2 a: Kelly Debets, ma, di, wo, do en vr-vm

gr.1-2 b: Claudia Geers: ma, di en do, Andrea van Wersch: wo en Janey Vroomen op vr-vm

gr.1-2 c: Miriam Maassen: ma, di en wo en Andrea van Wersch do en vr-vm

gr.1-2 d: Tuyen Nguyen: ma, di, wo, do, vr-vm·

      

Cluster 3-4

gr.3-4 a: Martijn Ghijsen: ma, di, wo, do, vr-vm

gr.3-4 b: Kirstin Merkelbach: ma, di, wo, do en Britt van Breugel op vr.-vm

gr.3-4 c: Daisy Rosaria: ma, do, vr-vm en Inge Gisberts: di, wo                

gr.3-4 d: Christian Pieters: ma, di, wo, do en Inge Gisberts vr.-vm


Cluster 5-6    

gr.5-6 a:    Jop Rompen: ma, di, wo, do, vr         

gr.5-6 b:    Mirthe Conraads: ma, di, wo, do, vr     

gr.5-6 c:    Sandra Linssen: ma, wo, vr, en Lotte de Bie: di en do.    

gr.5-6 d:    Cindy Rasenberg: ma, di-vm, wo, do, vr-vm Danae Berends: di-nm en Lotte de Bie: vr-nm     

   

Cluster 7-8:

gr.7-8 a:     Wiel Palmen: di, wo, do, vr en Marielle Haagmans: ma

gr.7-8 b:     Judith Zenden: wo, do, vr en Chantal Scipio: ma, di

gr.7-8 c:     Wendy Eijkenboom: ma, di, wo en Marielle Haagmans: do, vr

gr.7-8 d:     Corine van Boekel, ma, di, vr en Chantal Scipio: wo, do

Flexibel inzetbaar (interne vervanging, vak-specialisme en clusterondersteuning)      

Inge Gisberts: ma      

Petra Kleijnen: di


Vakspecialisten hoogbegaafdheid:

Petra Kleijnen: ma, wo 

Vakleerkrachten:       

Muziek: Puck Brouwer: di, do-nm       

Bewegingsonderwijs: .................: wo, do.-nm, vr 


De verdeling van de onderwijsondersteuners over de clusters:     

cluster 1-2: Janey Vroomen: ma, di, wo, do    

cluster 1-2: Jeannette Kockelkorn: ma, di, do     

cluster 3-4: Britt van Breugel: ma, di, wo 

cluster 5-6: Danae Berends: ma, di, wo, vr     

cluster 7-8: Kim Renkens: ma, di, wo, do

Interne begeleiding:     

Paul Coenen: ma, di, wo, do, vr (wisselend)


Directie:            

Marjo Claessen: ma, di, wo, do (extern), vr 

Administratie:

Els Witsiers (tot 1-1-2022), wo, do (9.00 - 14.00u)


            

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Aangezien er bij de kleuters thematisch wordt gewerkt, is de scheiding tussen de vak- en vormingsgebieden niet altijd even zichtbaar.

Bovenstaande vak- en vormingsgebieden worden weggezet in de werklessen waarbij we inzetten op een brede ontwikkeling: op cognitief, creatief, motorisch en sociaal-emotioneel vlak. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de clusters 3-4, 5-6 en 7-8 wordt met een dag- of weektaak gewerkt. In deze taak wordt aan diverse vakgebieden gewerkt. 

Meer informatie over onderwijstijd: www.innovo.nl/verantwoording-verplichte-onderwijstijd.html

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het  schoolondersteunings-profiel (SOP) staat beschreven welk aanbod aan onderwijs, zorg en (extra) hulp de school kan bieden

We bieden extra ondersteuning aan leerlingen met rekenproblemen, dyslexie en aan kinderen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben i.v.m. meer- en hoogbegaafdheid. 

Op onze website vindt u het integrale schoolondersteuningsplan.

Meer nuttige informatie vindt u:

www.innovo.nl/schoolondersteuningsprofiel-sob.html

www.innovo.nl/verwijsindex-regionale-aanpak-kindermishandeling-rak.html

www.innovo.nl/informatie-samenwerkingsverbanden.html

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 is Peuteropvang Heerlen in maart gestart met peuteropvang in het gebouw van Windekind. 

De peuteropvang is er om peuters in groepsverband al spelend te laten leren. We weten dat de periode tussen het tweede en vierde levensjaar heel belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind. In het verlengde van de thuissituatie stimuleert de peuteropvang de ontwikkeling: het kind kan spelen met leeftijdsgenootjes, spelen met veelzijdig en verantwoord speelgoed, creatief bezig zijn en spelen in een omgeving die is aangepast aan de wensen en speelmogelijkheden van peuters. Ook is er veel aandacht voor de taalontwikkeling, want een goede taalbeheersing is nodig om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij.

Openingstijden De Peutertuin:

ma-di-do-vr:         08.15 – 11.45 uur

ma-di-do-vr:         12.30 – 15.00 uur

wo:                      08.15 – 12.15 uur

groep 1: ma och/di mid /do mid/vrij och

groep 2: ma mid/di och /do och/vrij mid

Daarnaast kan uw peuter in overleg deelnemen aan een vijfde dagdeel op woensdagochtend van 8.15-12.15 uur.

Terug naar boven