Basisschool Windekind

Van Weerden Poelmanstr 192 6417 ES Heerlen

 • Vanuit waarden positief gedrag aanleren, de kern van SWPBS
 • Patronen en letters in scheerschuim
 • Vanuit ervaring leren.
 • Met de groep erop uit.
 • Leren in de natuur.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets laten leerlingen zien wat ze op de basisschool hebben geleerd.

De school geeft de leerling (voorafgaand aan de eindtoets) een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Het schooladvies wordt op onze school gegeven door een Schooladviescommissie. Hierin zijn de leerkrachten van de leerjaren 7-8, de Intern Begeleider en eventueel vakspecialisten vertegenwoordigd.

Scoort de leerling naderhand op de toets beter dan het advies van de commissie? Dan kan de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Onze schoolverlaters maken de Centrale Eindtoets. De Centrale Eindtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal en rekenen, en als school kiezen we ervoor om het onderdeel wereldoriëntatie ook te laten maken.

De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

In verband met de Coronacrisis is in schooljaar 2019-2020 geen Centrale Eindtoets afgenomen.

Meer informatie vindt u op:https://www.centraleeindtoetspo.nl/voor-leerlingen-en-ouders/centrale-eindtoets/inhoud-centrale-eindtoets

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de leerjaren 1 en 2 maken we gebruik van het digitale registratiesysteem "Mijn kleutergroep". Tijdens de oudergesprekken wordt de informatie besproken met ouders.

De tussenresultaten worden vanaf gr. 3 gemeten met Cito-toetsen. Daarnaast vinden er na een instructieblok methode-gebonden toetsen plaats. Op basis van de resultaten wordt bekeken welk leerstofaanbod de leerling in de komende periode nodig heeft. Ook kan het zijn dat leerlingen op grond van de resultaten bepaalde instructies niet hoeven te volgen, maar een ander aanbod krijgen.

Cito-toetsen worden twee maal per jaar afgenomen. De toetsen laten zien wat het beheersingsniveau van de leerlingen is. De toets-resultaten, -analyses en observatiegegevens worden voor alle groepen door de leerkracht met de intern begeleider besproken tijdens de groepsbespreking. De bespreking heeft als doel: 

 • evalueren of de gestelde doelen bereikt zijn
 • handvatten verzamelen voor het doelgericht opstellen van het nieuwe groepsplan en het formeren van niveaugroepen.
 • idem voor de handelingsplannen

Goed onderwijs is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van leerlingen en de toekomst van Limburg. Het bereidt leerlingen voor op een positie in de maatschappij. Om het onderwijs in Limburg verder te verbeteren is samenwerking tussen de verschillende partijen in en rondom het onderwijsveld noodzakelijk. Een sfeer van samen leren en ontwikkelen; van monitoren en bespreken wat we zien.

www.innovo.nl/onderzoeken-in-het-funderend-onderwijs-onderwijsmonitor-Limburg.html

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naar het voortgezet onderwijs

In de directe omgeving zijn diverse scholen voor voortgezet onderwijs aanwezig. Van de scholen uit de regio Heerlen kunt u een overzicht vinden in de VO-gids. Uiteraard zijn er buiten de regio Heerlen ook nog diverse scholen voor voortgezet onderwijs beschikbaar.

Informatie over de scholen voor voortgezet onderwijs

Elke school voor voortgezet onderwijs heeft een website. Op deze website kunt u veel informatie vinden. De scholen organiseren daarnaast in de maanden januari, februari en maart diverse informatieavonden, open dagen en meeloopdagen. De informatie die de basisschool hierover ontvangt, wordt met de ouders van de leerlingen uit leerjaar 8 gedeeld. Daarnaast wordt ook overig promotiemateriaal voor de leerlingen uit leerjaar 8 gedeeld.

Advisering

Vanaf het schooljaar 2014-2015 heeft het schooladvies van de basisschool meer gewicht gekregen; het is leidend voor de toelating in het voortgezet onderwijs. De score van de eindtoets (toetsadvies) is aanvullend en fungeert bij de toelating als onafhankelijk tweede gegeven. De toelating tot het voortgezet onderwijs is dus niet afhankelijk van het resultaat van de eindtoets. Basisscholen geven vóór 1 maart alle leerlingen een schooladvies. De school neemt dit advies ook op in het onderwijskundig rapport. Dit OKR geeft een beeld van de leerresultaten en vorderingen, het gedrag, de (sociaal-emotionele) ontwikkeling en de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Ook het advies op basis van de score van de Centrale Eindtoets (het toetsadvies) maakt deel uit van het onderwijskundig rapport. Deze wordt na afname van de Centrale Eindtoets toegevoegd Basisscholen bepalen zelf, in overleg de vo-school, wanneer zij het onderwijskundig rapport bij de school voor voortgezet onderwijs aanleveren. Hierover worden in onze regio afspraken gemaakt.

Volgen van leerlingen in het Voortgezet onderwijs.

We volgen onze oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs jaarlijks. Naast overleg met scholen van voortgezet onderwijs ten minste eenmaal jaarlijks over elke leerling afzonderlijk, ontvangen we ook de leerresultaten.

We kunnen ons aldus een goed beeld vormen van de schoolcarrière van "onze" leerlingen.

Standaard zit ca. 80 % van onze leerlingen op het geadviseerde niveau in het derde jaar van voortgezet onderwijs. Dit percentage blijkt de laatste jaren te dalen. We zien meer mobiliteit in het voortgezet onderwijs waardoor het moeilijker wordt leerlingen te blijven volgen.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 12 en 13 oktober 2015 heeft de inspectie onze school bezocht in het kader van een kwaliteitsonderzoek. Samenvattend:

De cognitieve eindresultaten zijn de laatste twee schooljaren van hoog niveau. Dat geldt ook voor wereldoriëntatie.• Het leerstofaanbod is breed en eigentijds. Voor beter lerende leerlingen is een aanvullend aanbod.• De leraren volgen de leerlingen in hun ontwikkeling en vertalen huninzicht in didactische groepsplannen en bieden zorg waar dat nodig is. De kwaliteit van de planmatige zorg kan nog versterkt worden.• De leraren leggen duidelijk uit en differentiëren waar dat nodig is. Er zijn wel kwaliteitsverschillen tussen leraren.• Het schoolklimaat is ondersteunend en stimulerend. Leerlingen, ouders en personeel vinden de veiligheid op orde.• De school heeft op onderdelen al zicht op haar eigen kwaliteit en werkt planmatig aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs. Daar is het team nadrukkelijk bij betrokken.• De school verantwoordt zich over haar kwaliteit aan belanghebbenden en gaat het gesprek daarover ook aan.

Zeven van de 10 indicatoren werden als goed gekwalificeerd. We zijn trots op dit resultaat.

Op 26-4-2021 heeft er een onderzoek op afstand plaats gevonden, met als thema analyse en afstemming van het onderwijs in het basisonderwijs. In de terugkoppeling zijn de volgende punten aan de orde geweest:

Twee complimenten vanuit de inspectie:

 • Het onderwijs is mooi afgestemd op de leerling.  
 • Windekind stelt hoge, maar realistische verwachtingen.       

Daarnaast gaf de inspectie nog  tips: 

 • Het is krachtiger om de doelen vanuit het voordeel voor het kind te beschrijven
 • Er kan nog een verdiepingsslag gemaakt worden in het vinden van de oorzaken en vanuit daar nog specifiekere doelen stellen.
 • Een stuk eigenaarschap; het is goed de leerling zelf zijn/haar doelen te laten stellen  
 • De analyse nog meer door het cluster zelf te laten oppakken.  

Terug naar boven