Basisschool Eikenderveld

Sint Angelastraat 11 6411 TN Heerlen

Schoolfoto van Basisschool Eikenderveld

In het kort

Toelichting van de school

De basisschooltijd vormt een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor kinderen als voor u. Het is daarom goed om van belangrijke zaken op school op de hoogte te zijn. Deze schoolgids helpt u daarbij. De missie en visie van onze school wordt beschreven (hoe wij als team denken over goed onderwijs) en hoe wij het onderwijs voor kinderen organiseren en vormgeven. Daarnaast leest u relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de manieren waarop wij u als ouder informeren. Ook praktische informatie (zoals  schooltijden, schoolregels, vakanties en studiedagen) komt aan bod. 

De schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

De verwijzingen naar de uitgebreidere informatie rondom een bepaald onderwerp kunt u vinden via de schoolwebsite of rechtstreeks via www.innovo.nl

Natuurlijk kunt u alle, in de schoolgids benoemde onderwerpen, rechtstreeks op school bespreken. U kunt hier voor terecht bij de groepsleerkracht(en) of de schoolleiding. 

Team en schoolleiding BS Eikenderveld

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbondenheid
  • Waardering
  • Autonomie
  • Structuur
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school


Onze school ligt aan de rand van de wijk Eikenderveld.. De wijk is rond 1920 gebouwd voor het spoorwegpersoneel en ligt tussen het stadscentrum en een groot groengebied met het mooie kasteel Terworm. Het oude hart van de buurt met sociale huurwoningen is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Daarnaast kent de buurt hoge flatgebouwen uit de jaren 80 van de vorige eeuw.

De wijk heeft bewoners van diverse nationaliteiten. Bijna al onze leerlingen wonen in de directe omgeving en de school is een daarmee afspiegeling van de wijk Eikenderveld.

Als u interesse heeft voor onze school, dan maakt de directie graag tijd vrij voor een verkennend gesprek en een rondleiding. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacywetgeving

Op school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Onze aanpak is vastgelegd in het privacyreglement, dat u via de website van INNOVO kunt raadplegen. Gegevens die over leerlingen gaan noemen wij persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens, als dat echt nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daar bij hoort. In het reglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van de ouders bij de aanmelding op school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er ook bijzondere persoonsgegevens geregistreerd, als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens bv. dyslexie, ADHD of gezondheidsproblemen.

Link INNOVO website: https://www.innovo.nl/privacy.html

Terug naar boven