Ekke de Haanschool

Zegge 2 8446 CL Heerenveen

  • Schoolfoto van Ekke de Haanschool
  • Schoolfoto van Ekke de Haanschool
  • Schoolfoto van Ekke de Haanschool
  • Schoolfoto van Ekke de Haanschool
  • Schoolfoto van Ekke de Haanschool

In het kort

Toelichting van de school

OBS Ekke de Haan is een openbare school en is één van de 24 scholen van openbaar scholennetwerk Ambion. Leerlingen zijn, ongeacht hun etnische, levensbeschouwelijke en sociale achtergrond welkom op onze school. Onderwijs geven gaat verder dan het aanleren van vaardigheden als rekenen, lezen en schrijven. Wij scheppen gunstige voorwaarden voor een harmonieuze ontwikkeling van de leerlingen met het doel op te groeien tot volwassenen die, ondanks verschillen, goed met elkaar overweg kunnen.

Onderwijsnetwerk Ambion heeft als doel om te verbinden, faciliteren en ontwikkelen. Meer informatie over Ambion vindt u op www.ambion.nl.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS Ekke de Haan. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo bieden wij u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Talentontwikkeling
  • Dynamisch leren
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is ons leerlingenaantal redelijk stabiel gebleven. Op de teldatum van 1 oktober 2020 hadden we 185 leerlingen. De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren stabiel zal blijven. Daarna verwachten we weer iets te stijgen naar rond de 200.

Het document 'aanmelding en toelating' is te vinden op onze schoolwebsite www.ekkedehaan.nl bij 'Onze school/documenten'.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
182
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er zijn meerdere organisaties in Heerenveen die buitenschoolse opvang regelen. Met o.a. Kinderwoud, de Torteltuin en Wollewaps werken wij samen. Voor informatie kunt u de websites van deze organisaties raadplegen. Daarnaast organiseren wij elke dag na schooltijd voor onze leerlingen activiteiten. Deze worden in samenwerking met onder andere Ateliers Majeur (kunst en cultuur) en Caleidoscoop (vrijwilligersorganisatie) verzorgd. Het naschoolse aanbod is voor onze leerlingen gratis.

Wij werken met een continurooster, het zogenaamde vijf-gelijke-dagen-model. De kinderen hebben 's ochtends 15 minuten pauze en een middagpauze van 30 minuten. De leerlingen eten gezamenlijk met de leerkracht in hun lokaal en hebben vervolgens vrije besteedbare tijd in de school of op het schoolplein (onder toezicht van pleinwachten).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het veiligheidsbeleid is per school vastgelegd in een ARBO- en veiligheidsbeleidsplan. Daarin staat de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid voor de komende jaren beschreven. Op elke school is een personeelslid belast met de taken van preventiemedewerker. Deze medewerker denkt mee over het veiligheidsbeleid, signaleert trends in de sociale veiligheid en coördineert de bedrijfshulpverlening binnen de school. Bovendien draagt deze persoon zorg voor de coördinatie en uitvoering van het veiligheidsbeleid op de school. Ook is hij/zij belast met de registratie en evaluatie van ongelukken, bijna-ongelukken, incidenten en onveilige situaties. Alle ongevallen worden bij de algemene directie gemeld. Verder heeft elke school een aantal personeelsleden opgeleid als bedrijfshulpverleners. Zij volgen jaarlijks een opleiding om bij te blijven t.a.v. de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor het bijstellen en regelmatig oefenen van het ontruimingsplan binnen de school. 
De bovenschoolse arbocoördinator initieert en bewaakt het beleid.

Terug naar boven