Ekke de Haanschool

Zegge 2 8446 CL Heerenveen

  • Schoolfoto van Ekke de Haanschool
  • Schoolfoto van Ekke de Haanschool
  • Schoolfoto van Ekke de Haanschool
  • Schoolfoto van Ekke de Haanschool
  • Schoolfoto van Ekke de Haanschool

In het kort

Toelichting van de school

OBS Ekke de Haan is een openbare school en is één van de scholen van openbaar scholennetwerk Ambion. Leerlingen zijn, ongeacht hun etnische, levensbeschouwelijke en sociale achtergrond welkom op onze school. Onderwijs geven gaat verder dan het aanleren van vaardigheden als rekenen, lezen en schrijven. Wij scheppen gunstige voorwaarden voor een harmonieuze ontwikkeling van de leerlingen met het doel op te groeien tot volwassenen die, ondanks verschillen, goed met elkaar overweg kunnen.

Onderwijsnetwerk Ambion heeft als doel om te verbinden, faciliteren en ontwikkelen. Meer informatie over Ambion vindt u op www.ambion.nl.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS Ekke de Haan. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo bieden wij u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Talentontwikkeling
  • Dynamisch leren
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is ons leerlingenaantal redelijk stabiel gebleven. Op de teldatum van 1 februari 2023 hadden we 181 leerlingen. De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren stabiel zal blijven. 

Het document 'aanmelding en toelating' is te vinden op onze schoolwebsite www.ekkedehaan.nl bij 'Onze school/documenten'.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er zijn meerdere organisaties in Heerenveen die buitenschoolse opvang regelen. Met o.a. Kinderwoud, de Torteltuin en Wollewaps werken wij samen. Voor informatie kunt u de websites van deze organisaties raadplegen. Daarnaast organiseren wij elke dag na schooltijd voor onze leerlingen activiteiten. Deze worden in samenwerking met onder andere Ateliers Majeur (kunst en cultuur) en Caleidoscoop (vrijwilligersorganisatie) verzorgd. Het naschoolse aanbod is voor onze leerlingen gratis.

Wij werken met een continurooster, het zogenaamde vijf-gelijke-dagen-model. De kinderen hebben 's ochtends 15 minuten pauze en een middagpauze van 30 minuten. De leerlingen eten gezamenlijk met de leerkracht in hun lokaal en hebben vervolgens vrije besteedbare tijd in de school of op het schoolplein (onder toezicht van pleinwachten).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven