Ekke de Haanschool

Zegge 2 8446 CL Heerenveen

 • Schoolfoto van Ekke de Haanschool
 • Schoolfoto van Ekke de Haanschool
 • Schoolfoto van Ekke de Haanschool
 • Schoolfoto van Ekke de Haanschool
 • Schoolfoto van Ekke de Haanschool

Het team

Toelichting van de school

De overheid zorgt voor de bekostiging van leraren, directeuren en ondersteunend personeel in het onderwijs. Hiervoor ontvangt de school een bedrag per leerling. Binnen Ambion geldt dat de individuele scholen het grootste deel van de financiële middelen ontvangen die de minister toekent. Een klein deel van het budget wordt over de scholen herverdeeld op basis van specifieke kenmerken van een school. 

Het bestuur van Ambion bepaalt de omvang van de directieformatie voor een school. De scholen maken vervolgens zelf keuzes hoe zij de overige middelen inzetten voor leraren, onderwijsassistenten, conciërges en administratieve ondersteuning. Tot de leraren rekenen wij ook de intern begeleiders en leraren met andere taken (zoals coördinatie). De verhouding leraarsformatie en het aantal leerlingen zegt niet alles over de grootte van de groepen. Komt u daarvoor vooral eens bij ons kijken!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook op onze school en binnen onze onderwijsorganisatie merken wij de gevolgen van het lerarentekort. Het vinden van een vervangende leerkracht wordt steeds moeilijker. Ambion, de bovenschoolse organisatie waar onze school aan verbonden is, heeft een eigen vervangingspool met leerkrachten die ingezet kunnen worden bij ziekte of afwezigheid.
De leerkrachten in deze vervangingspool worden als eerste benaderd voor vervangingen op één van de scholen van Ambion.

Daarnaast heeft Ambion nog de beschikking over een database met vervangers die voor meerdere schoolbesturen worden ingezet. 

Wij verwachten dat wij steeds vaker in de situatie komen dat er geen vervanger beschikbaar is voor een afwezige leerkracht. Als er geen vervanger beschikbaar is, zullen we altijd kijken of er een collega is die een dag extra kan/wil werken. Is dit niet mogelijk, dan wordt de betreffende groep leerlingen de eerste dag van afwezigheid over andere groepen verdeeld. Is er voor de tweede dag van afwezigheid nog steeds geen vervanging, dan zijn wij genoodzaakt de kinderen vrij te geven.

Uiteraard informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over, zodat u eventuele opvang kunt regelen. Wij begrijpen dat het voor u vervelend kan zijn als uw kind(eren) onverwachts thuis moet(en) blijven. Ook wij willen dit te allen tijde voorkomen. Wij vragen uw begrip in die situaties waarin dit echter niet mogelijk is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Instructie model, het IGDI-model
Wij vinden het belangrijk, dat we kinderen actief betrekken bij de instructie door ze mee te laten denken en praten en door samen te zoeken naar verschillende oplossingen. Om dit te bereiken geven wij instructie volgens het “interactieve gedifferentieerde directe instructiemodel”, kortweg het IGDI-model. Dit houdt o.a. in dat de leerkrachten de behoefte aan instructie en de tijd om te leren voor de kinderen aanpassen. Zo krijgen kinderen die vlot de leerstof oppakken “verkorte instructie” en de kinderen die moeite hebben met het zich eigen maken van de leerstof na de groepsinstructie extra begeleiding van de leerkracht(verlengde instructie). Ook de verwerking van de inhoud van de leerstof wordt aangepast aan de mogelijkheden van de kinderen. Sommige kinderen krijgen verdiepingsopdrachten aangeboden, andere kinderen krijgen extra leertijd.

Coöperatieve werkvormen
Wij gaan uit van interactie tijdens de instructie tussen kinderen en leerkracht, maar ook tussen kinderen onderling. Op deze manier willen we het leren en denken in oplossingsstrategieën bij onze leerlingen verbeteren. Als leerlingen leren om aan elkaar uit te leggen en naar elkaar leren te luisteren tijdens een instructie, weten we zeker dat ze de instructie goed hebben begrepen. We maken tijdens de instructies dan ook veel gebruik van coöperatieve werkvormen waarbij leerlingen met elkaar in gesprek gaan. 

Zelfstandig werken
Onze leerlingen werken regelmatig zelfstandig aan hun opdrachten. Na een korte instructie gaan de leerlingen aan het werk met opdrachten, die op alle vakgebieden betrekking kunnen hebben. In principe beheersen de kinderen de te maken stof en kunnen ze zelfstandig aan de slag. De leerlingen kiezen zelf in welke volgorde ze de opdrachten maken. Ze leren dus te plannen. Tijdens dit zelfstandig werken mogen de leerlingen, waar nodig en mogelijk, ook samenwerken en/of elkaar helpen. Het “zelfstandig werken” heeft als bijkomend effect dat er in de groep veel tijd gecreëerd wordt voor extra instructie aan leerlingen die dit nodig hebben. .

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wettelijk is vastgesteld hoeveel lesuren leerlingen in de basisschoolperiode aangeboden moeten krijgen.
Voor de groepen 1 t/m 8 is dat minimaal 7520 uur in 8 schooljaren.
Wij werken met een continurooster. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel staat op de website van onze school bij Onze school/documenten

Intern begeleider

Op onze school is een intern begeleider aangesteld die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de leerlingenzorg. Zij houdt zich onder andere bezig met

 • het informeren, begeleiden en ondersteunen van collega’s en ouders
 • het organiseren en voorzitten van leerlingen- en groepsbesprekingen
 • het in samenspraak met de directeur vormgeven van het beleid ten aanzien van de leerlingenzorg 

Zijn er problemen ten aanzien van de begeleiding van uw kind, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de groepsleerkracht.

Basisondersteuning

Iedere school van Ambion voorziet in een basisondersteuning van haar leerlingen. Deze basisondersteuning verzorgen wij door systematisch te bekijken welke ondersteuning de leerlingen nodig hebben en hoe we die kunnen bieden. Wij noemen dit de handelingsgerichte werkwijze. De intern begeleider heeft hierbij een ondersteunende rol. 

Indien wenselijk of noodzakelijk kan de school via de intern begeleider een beroep doen op de Bovenschoolse Ondersteuningsunit (BOU) van Ambion. In de BOU zijn diverse onderwijskundige expertises ondergebracht, zoals orthopedagogen, een dyslexiespecialist en een logopedist. Daarnaast kan de intern begeleider een beroep doen op de ‘flexibele schil van de BOU’. Dit zijn reken-, taal-, gedrag- en hoogbegaafdheidspecialisten werkzaam op verschillende scholen van Ambion. De specialisten doen onderzoek en bieden gedurende een bepaalde periode extra ondersteuning aan leerlingen.

Extra ondersteuning

Voor sommige leerlingen is de basisondersteuning niet toereikend. De leerkracht, de intern begeleider, ouders en/of de leerling zelf signaleren stagnatie in het onderwijsleerproces. Dit kan zijn op cognitief, sociaal-emotioneel en/of lichamelijk gebied. Samen met u als ouders gaan we dan op zoek naar oplossingen en naar de best passende ondersteuning. Dit is altijd maatwerk en vereist een goede samenwerking tussen de leerkracht, intern begeleider, ouders en andere specialistische begeleiding. 

In het gesprek met u, de leerkracht en de intern begeleider betrekken wij de orthopedagoog van de BOU. Dit noemen wij het HGPD-gesprek (handelingsgerichte proces diagnostiek). Het uitgangspunt in dit gesprek is het verkennen van de onderwijsbehoeften om te komen tot een passend onderwijsaanbod. 

De informatie die hiervoor nodig is, wordt tijdens het gesprek verzameld, maar ook eventueel daarna in de vorm van vragenlijsten, gericht diagnostisch onderzoek of klassenbezoeken. De gegevens die we daarmee verzamelen, worden geanalyseerd en verwerkt tot een plan van aanpak. Hierin vermelden we doelen op de korte en langere termijn en spreken we ook met elkaar een taakverdeling af. Uw rol als ouder(s) mag hierin uiteraard niet ontbreken. 

Soms is tijdelijk extra specialistische zorg nodig, die voorwaardelijk is om onderwijs te kunnen volgen en de beoogde ontwikkeling te realiseren. De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van deze zorgondersteuning. Wij hebben korte lijntjes met de gemeente om op maat en in afstemming met elkaar te zorgen voor een optimale ontwikkeling van uw kind.

Ondersteuning leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, worden op onze school zoveel mogelijk in de eigen groep ondersteund. Deze leerlingen kunnen een aparte leerlijn volgen of bijvoorbeeld extra instructie en begeleiding krijgen. Als het niet mogelijk is om deze begeleiding door de eigen leerkracht te laten uitvoeren, worden hiervoor vanuit de extra ondersteuningsmiddelen van de school onderwijsassistenten ingezet. Alle middelen voor zware ondersteuning die de school vanuit het Samenwerkingsverband ontvangt, worden hiervoor ingezet. 

Bij het verdelen van het aantal beschikbare uren wordt afgewogen in welke groep de ondersteuning het meest noodzakelijk is en hoeveel uren er voor een leerling moeten worden ingezet.

Ondersteuning van het jonge kind

Voor kinderen die de peuterspeelzaal hebben bezocht, is met de peuterspeelzaal een warme overdracht geregeld, zodat het jonge kind een fijne start kan maken op de basisschool. Zes weken voordat het kind vier jaar wordt, wordt er door de leerkracht contact opgenomen om een aantal momenten in te plannen waarop het kind langzamerhand aan de basisschool kan wennen. 

In de kleutergroep is de zorg om welbevinden en sociaal-emotionele vorming groot. Wanneer het kind zich veilig en prettig voelt in de groep, kan het zich ontplooien. Met behulp van de observatiemethode Bosos wordt de ontwikkeling van de kinderen op de diverse ontwikkelingsgebieden nauwlettend in de gaten gehouden. De leerkracht bepaalt op basis van deze observaties welke ontwikkelingsdoelen de komende periode centraal zullen staan. 

Steeds wordt het kind op een speelse manier uitgedaagd om iets nieuws te leren. In groep 1 en 2 wordt onder andere gewerkt aan getalbegrip en fonemisch bewustzijn, zodat er een goede aansluiting op groep 3 bewerkstelligd wordt. 
De leerkrachten van groep 2 gebruiken de Schatkist-kleuterregistratie en de Februariscreening van Bosos waarbij de voorwaarden voor een goede overgang naar groep 3 worden gescreend.
De observaties van de leerkracht, ook met betrekking tot de sociaal/emotionele ontwikkeling, de betrokkenheid, de taakwerkhouding en de opbrengsten van extra hulp worden tevens meegenomen in het afwegen of een eventuele kleuterverlenging wenselijk is. 
Indien van toepassing wordt ook de rapportage van externen meegenomen in de overweging. 

Jonge kinderen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen uiteraard ook de ondersteuning die staat beschreven bij de ondersteuning van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Dyslexieprotocol

Het doel van het protocol dyslexie & leesproblemen is om leerlingen met dyslexie vroegtijdig te signaleren om hen vervolgens een adequaat begeleidingstraject te kunnen geven. Voor kinderen met ernstige dyslexie wordt het onderzoek, de dyslexieverklaring en zestien maanden intensieve begeleiding vergoedt door de gemeente. De school heeft de plicht om te signaleren, vroegtijdige interventies te plegen en een goed dossier te verzorgen. Vervolgens nemen de ouders het dossier mee naar een bureau dat een dyslexieonderzoek mag uitvoeren.

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland.
Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken. De belangrijkste hiervan is het maken van een ondersteuningsplan waarin wordt vastgelegd hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden. Verder wordt beschreven hoe de middelen voor extra ondersteuning worden verdeeld over de scholen in het samenwerkingsverband. 

Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op de website www.passendonderwijsinfryslan.nl.
De brochure “Passend onderwijs” is te vinden via: https://www.ambion.nl/nl/actueel/documenten/brochuren-passend-onderwijs.html.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De scholen van Ambion hebben een aantal gemeenschappelijke thema’s geformuleerd die het kader vormen voor de doorontwikkeling van passend onderwijs op de scholen.

OBS Ekke de Haan wil een school zijn waar we leerlingen een sterke basis meegeven. Voor onze diverse leerling populatie betekent dat, dat we van veel markten thuis moeten zijn. Daarom hebben we een grote groep specialisten in huis, op het gebied van gedrag, taal en rekenen. 

Daarnaast hebben we inpandig een logopedist, een fysiotherapeut en de schoolverpleegkundige.
Binnen ons netwerk hebben we de beschikking over

 • een orthopedagoog,
 • een preventiemedewerker en JGZ verpleegkundige,
 • een taal-spraakspecialist,
 • een dyslexiespecialist en
 • een expertisecentrum dyslexie.

Op deze manier kunnen we snel en laagdrempelig de juiste ondersteuning voor onze leerlingen inwinnen en advies vragen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onderwijsinhoudelijk gebied werken wij samen om in de nabije toekomst het onderwijs aan 2-12 jarigen te verzorgen.  Uiteindelijk zal de samenwerking leiden tot een kindcentrum Ekke de Haan.

Terug naar boven