Ekke de Haanschool

Zegge 2 8446 CL Heerenveen

  • Schoolfoto van Ekke de Haanschool
  • Schoolfoto van Ekke de Haanschool
  • Schoolfoto van Ekke de Haanschool
  • Schoolfoto van Ekke de Haanschool
  • Schoolfoto van Ekke de Haanschool

Het team

Toelichting van de school

De overheid draagt zorg voor de bekostiging van leraren, directeuren en ondersteunend personeel in het onderwijs. Hiervoor ontvangt de school een bedrag per leerling. Voor Ambion geldt dat de individuele scholen het grootste deel van de financiële middelen ontvangen zoals door de minister toegekend. Een klein deel van het budget wordt over de scholen herverdeeld op basis van specifieke kenmerken van een school. Het bestuur van Ambion bepaalt de omvang van de directieformatie voor een school. De scholen maken vervolgens zelf keuzes hoe zij de overige middelen inzetten voor leraren, onderwijsassistenten, conciërges en administratieve ondersteuning. Tot de leraren rekenen wij ook de IB’ers en leraren met andere taken (zoals coördinatie). De verhouding leraarsformatie en het aantal leerlingen zegt niet alles over de grootte van de groepen. Komt u daarvoor vooral eens bij ons kijken! De gemiddelde leeftijd van het personeel in het onderwijs isr elatief hoog. Zeker in Friesland waar we te maken hebben met bevolkingskrimp en een van oudsher sterke rechtspositie van leraren. Leeftijd zegt niet alles. Door een actief beleid houdt Ambion haar personeel enthousiast en op de hoogte van de meest actuele stand van zaken in het onderwijs. Dat ziet u in onze scholen, maar bijvoorbeeld ook door ons initiatief tot het inrichten van een eLab.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook binnen onze onderwijsorganisatie merken wij de gevolgen van het lerarentekort. Het vinden van een vervangende leerkracht wordt steeds moeilijker. Daarom vinden wij het belangrijk om u te informeren over de maatregelen die wij moeten nemen als er geen vervanger gevonden kan worden bij ziekte/afwezigheid van een leerkracht. Ambion, de bovenschoolse organisatie waar onze school aan verbonden is, heeft een eigen vervangingspool met leerkrachten die ingezet kunnen worden bij ziekte of afwezigheid. De leerkrachten in deze vervangingspool worden als eerste benaderd voor vervangingen op één van de scholen van Ambion. Daarnaast heeft Ambion nog de beschikking over een database met vervangers die voor meerdere schoolbesturen worden ingezet. Wij streven er ieder jaar naar om een bezetting van twaalf leerkrachten in de vervangingspool te hebben, maar merken dat het steeds moeilijker wordt om dit aantal te halen. Dit komt onder andere door een krimpend aantal nieuwe leerkrachten dat jaarlijks de Pabo verlaat. Wij verwachten dan ook dat wij vaker dan in het verleden voor de situatie komen te staan dat er geen vervanger beschikbaar is voor een afwezige leerkracht. Als er geen vervanger beschikbaar is, zullen we altijd kijken of er een collega is die een dag extra kan/wil werken. Dit is niet altijd mogelijk en dan kan het zo zijn dat de vervanging niet te regelen is. Mocht deze situatie zich voordoen, dan wordt de betreffende groep leerlingen de eerste dag van afwezigheid over andere groepen verdeeld. Indien er voor de tweede dag van afwezigheid nog steeds geen vervanging is, dan zijn wij genoodzaakt de kinderen vrij te geven. Uiteraard informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over, zodat u eventuele opvang kunt regelen. Wij begrijpen dat het voor u vervelend kan zijn als uw kind(eren) onverwachts thuis moeten blijven. Ook wij willen dit te allen tijde voorkomen. Wij vragen uw begrip in die situaties waarin dit echter niet mogelijk is gebleken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Instructie model, het IGDI-model
Wij vinden het belangrijk, dat we kinderen actief betrekken bij de instructie door ze mee te laten denken en praten en door samen te zoeken naar verschillende oplossingen. Om dit te bereiken geven wij instructie volgens het “interactieve gedifferentieerde directe instructiemodel”,kortweg het IGDI-model. Dit houdt o.a. in dat de leerkrachten de behoefte aan instructieen de tijd om te leren voor de kinderen aanpassen. Zo krijgen kinderen die vlot deleerstof oppakken “verkorte instructie” en de kinderen die moeite hebben met het zich eigen maken van de leerstof na de groepsinstructie extra begeleiding van de leerkracht(verlengde instructie). Ook de verwerking van de inhoud van de leerstof wordt aangepast aan de mogelijkheden van de kinderen. Sommige kinderen krijgen verdiepingsopdrachten aangeboden, andere kinderen krijgen extra leertijd.

Coöperatieve werkvormen
Wij gaan uit van interactie tijdens de instructie tussen kinderen en leerkracht, maar ook tussen kinderen onderling. Op deze manier willen we het leren en denken in oplossingsstrategieën bij onze leerlingen verbeteren. Als leerlingen leren om aan elkaar uit te leggen en naar elkaar leren te luisteren tijdens een instructie, weten we zeker dat ze de instructie goed hebben begrepen. We maken tijdens de instructies dan ook veel gebruik van coöperatieve werkvormen waarbij leerlingen met elkaar in gesprek gaan. 

Zelfstandig werken
Onze leerlingen werken regelmatig zelfstandig aan hun opdrachten. Na een korte instructie gaan de leerlingen aan het werk met opdrachten, die op alle vakgebieden betrekking kunnen hebben. In principe beheersen de kinderen de te maken stof en kunnen ze zelfstandig aan de slag. De leerlingen kiezen zelf in welke volgorde ze de opdrachten maken. Ze leren dus te plannen. Tijdens dit zelfstandig werken mogen de leerlingen, waar nodig en mogelijk, ook samenwerken en/of elkaar helpen. Het “zelfstandig werken” heeft als bijkomend effect dat er in de groep veel tijd gecreëerd wordt voor extra instructie aan leerlingen die dit nodig hebben. .

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wettelijk is vastgesteld hoeveel lesuren leerlingen in de basisschoolperiode aangeboden moeten krijgen.
Voor de groepen 1 t/m 8 is dat minimaal 7520 uur in 8 schooljaren.
Wij werken met een continurooster.
In het schooljaar 2020-2021 draaien onze groepen onderstaand aantal uren:

Groep 1: 773 uur

Groep 2 t/m 4: 961 uur

Groep 5 t/m 8: 971 uur

 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het Schoolondersteuningsprofiel staat op de pagina van onze school op de website www.scholenopdekaart.nl bij Beleid => Schoolondersteuningsprofiel

Met ons schoolondersteuning-profiel (SOP) hebben we in beeld gebracht welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Daarmee zijn de (on)mogelijkheden van ons onderwijsaanbod duidelijk. Het profiel is opgesteld samen met het team van onze school. Ook zijn de adviezen van de MR hierin meegenomen. Hieronder beschrijven we in het kort welke ondersteuning wij bieden.   

Onze basisondersteuning  
Dagelijks geven onze leraren onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij houden wij rekening met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning. Basisondersteuning is de ondersteuning die alle scholen bieden en die integraal onderdeel uitmaakt van het onderwijs en het aanbod van elke school. De basisondersteuning bestaat uit vijf domeinen:  
1 Onderwijs  
2 Begeleiding  
3 Beleid dat de school voert op het terrein van de leerlingenzorg  
4 Organisatie van de zorg aan leerlingen  
5 Resultaten   

Beschikbare deskundigheid voor ondersteuning  
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid. We hebben een onderscheid gemaakt in deskundigheid die wij als school zelf in huis hebben (interne deskundigheid) en deskundigheid die wij, indien nodig, kunnen halen van buiten (externe deskundigheid). Voor onze school betekent dit aan interne deskundigheid het volgende:   ‘De basisvoorwaarden om passend onderwijs te verzorgen zijn in voldoende mate aanwezig. De school kent in beginsel een goed en veilig pedagogisch klimaat en haar aanbod is op orde. De school werkt preventief en proactief, opbrengst- en handelingsgericht met groepsplannen om het onderwijs zo optimaal mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen binnen de totale groep/ klas. Daar waar nodig wordt ook curatief handelen ingezet. Doel is om alle kinderen de resultaten te laten behalen die passen bij hun mogelijkheden. De school beschikt over een heldere zorgstructuur en –organisatie, zodat leerkrachten ook ondersteund worden in het realiseren van goede afstemming. Ook heeft de school een duidelijke visie op de ondersteuning en de ontwikkeling ervan.  De ondersteuning m.b.t. dyslexie (signalering, diagnostisering met inzet van een externe deskundige en de begeleiding) wordt door de hele school goed gevolgd. De signalering en begeleiding van kinderen met dyscalculie en hoogbegaafdheid is nog in ontwikkeling; de school volgt daarin de landelijke ontwikkelingen. De school heeft m.b.t. de zorg en ondersteuning voldoende kennis in huis. Daarnaast is een begin gemaakt met het opbouwen van meer specialistische kennis’.  

Voor externe deskundigheid geldt voor onze school het volgende:  ‘Voor specialistische kennis is de school vooralsnog vooral afhankelijk van externe deskundigen. Deze zijn binnen het netwerk van de school beschikbaar. De school hecht zeer aan de aanwezige, laagdrempelige toegankelijkheid voor advies en ondersteuning van de orthopedagoog, psycholoog, logopedist en het schoolmaatschappelijk werk binnen het eigen netwerk.  Binnen Heerenveen zijn daarnaast in voldoende mate diverse deskundige behandelaars aanwezig (denk aan dyslexiebehandeling, kinderfysiotherapie, sociale vaardigheidstraining, e.d.). Er zijn (bovenschoolse) principe afspraken over de inzet van de externe deskundigen/behandelaars (met welke deskundigen inhoudelijk wordt afgestemd en wanneer de behandeling wel of niet onder schooltijd mag plaatsvinden)’.  

Extra gelden uit het Samenwerkingsverband Friesland 
De extra gelden die we ontvangen vanuit het Samenwerkingsverband Friesland gebruiken we om leerlingen met extra onderwijsbehoeftes te begeleiden. Doordat we de basisgroepen op deze wijze zo klein mogelijk houden en niet combineren is er tijd voor deze begeleiding. Ook tijdens het zelfstandig werken wordt deze begeleiding voortgezet. In de onderbouw worden deze gelden ingezet voor het aanstellen van een onderwijsassistent. Bij de kleuters is er sprake van een structurele inzet van een onderwijsassistent bij de begeleiding van zorgleerlingen. 

Ondersteuningsvoorzieningen  
Binnen de school zijn geen speciale voorzieningen aanwezig voor kinderen met meer specifieke ondersteuningsbehoeften anders dan de ambulante begeleiding vanuit de clusterscholen. De ondersteuning die geboden wordt, vindt in beginsel binnen de klas plaats.  Binnen het netwerk van de school, in de nabije omgeving, zijn ook weinig tot geen specifieke voorzieningen aanwezig anders dan de scholen voor speciaal (basis)onderwijs  Meer regionale voorzieningen zouden wenselijk zijn, in het bijzonder (tijdelijke) opvang voor kinderen met gedragsproblemen. 

Voorzieningen in de fysieke omgeving  
Op de school zijn geen specifieke voorzieningen aanwezig anders dan dat er genoeg gespreksruimtes zijn. De school heeft geen invalidentoilet en is ook niet gemakkelijk toegankelijk met een rolstoel.  

Samenwerkende ketenpartners   
De school onderhoudt contacten met verschillende organisaties in de keten (welzijn, zorg en veiligheid). Met enkele organisaties is sprake van een meer structurele samenwerking; het contact gaat dan verder dan alleen contact i.v.m. individuele leerlingen.  
De school heeft uit ervaring en via haar netwerk een voldoende brede sociale kaart, de wegen worden gevonden.  De (inhoudelijke) afstemming met de toeleverende peuterspeelzalen en kinderopvang loopt goed. Er wordt meer en meer inhoudelijk samengewerkt met deze partners. Zo wordt er b.v. aan collegiale consultatie gedaan en worden er voorleesactiviteiten georganiseerd. Ook vieringen vinden regelmatig samen en in overleg plaats.  

Ondersteuning van het jonge kind
Voor kinderen die de peuterspeelzaal hebben bezocht, is met de peuterspeelzaal een warme overdracht geregeld, zodat het jonge kind een fijne start kan maken op de basisschool. Zes weken voordat het kind vier jaar wordt, wordt er door de leerkracht contact opgenomen om vijf momenten in te plannen waarop het kind langzamerhand aan de basisschool kan wennen. In de kleutergroep is de zorg om welbevinden en sociaal-emotionele vorming groot. Wanneer het kind zich veilig en prettig voelt in de groep, kan het zich ontplooien. De ontwikkeling van de kinderen op de diverse ontwikkelingsgebieden wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De leerkracht bepaalt op basis van deze observaties welke ontwikkelingsdoelen de komende periode centraal zullen staan. Steeds wordt het kind op een speelse manier uitgedaagd om iets nieuws te leren. In groep 1 en 2 wordt onder andere gewerkt aan getalbegrip en fonemisch bewustzijn, zodat er een goede aansluiting op groep 3 bewerkstelligd wordt.

Intern begeleider
Op onze school is een interne begeleider aangesteld die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de leerlingenzorg. Zij houdt zich onder andere bezig met

  • het informeren, begeleiden en ondersteunen van collega’s en ouders
  • het organiseren en voorzitten van leerlingen- en groepsbesprekingen
  • het in samenspraak met de directeur vormgeven van het beleid ten aanzien van de zorg 

Zijn er problemen ten aanzien van de extra begeleiding van uw kind, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de groepsleerkracht. 

HGPD
Voor sommige leerlingen is de basisondersteuning niet toereikend. De leerkracht, de intern begeleider, ouders en/of de leerling zelf signaleren stagnatie in het onderwijsleerproces. Dit kan zijn op cognitief, sociaal-emotioneel en/of lichamelijk gebied. De leerling wordt dan samen met de ouders besproken binnen de Handelingsgerichte Proces Diagnostiek (HGPD) met de orthopedagoog van de bovenschoolse ondersteunings unit (BOU). Tijdens de HGPD nemen we de vraag van de groepsleerkracht als uitgangspunt. De vraag wordt benaderd als een afstemmingsprobleem, namelijk hoe kan ik als groepsleerkracht mijn onderwijsaanbod dusdanig aanpassen dat ik tegemoet kom aan de specifieke onderwijsbehoefte van deze leerling. Om de vraag van de groepsleerkracht te kunnen beantwoorden wordt gericht informatie verzameld. Dit gebeurt in eerste instantie tijdens het HGPD- gesprek met de leerkracht, ouders, intern begeleider en orthopedagoog. Indien nodig kan er nadere informatie worden verzameld door middel van observatie, vragenlijsten of deelonderzoeken.  Belangrijk bij het verzamelen van informatie is dat er wordt gezocht naar beschermende en compenserende factoren. Na een gezamenlijke analyse van de gegevens worden op basis van een voorlopige probleemverklaring doelen op korte en lange termijn vastgesteld en de taakverdeling afgesproken. HGPD heeft een cyclisch karakter. Dat betekent dat een leerling in principe meerdere keren wordt besproken. 

Dyslexieprotocol
Het doel van het protocol dyslexie & leesproblemen is om leerlingen met dyslexie vroegtijdig te signaleren om hen vervolgens een adequaat begeleidingstraject te kunnen geven. Voor kinderen met ernstige dyslexie wordt het onderzoek, de dyslexieverklaring en zestien maanden intensieve begeleiding vergoedt door de gemeente. De school heeft de plicht om te signaleren, vroegtijdige interventies te plegen en een goed dossier te verzorgen. Vervolgens nemen de ouders het dossier mee naar een bureau dat een dyslexieonderzoek mag uitvoeren. 

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken. De belangrijkste hiervan is het maken van een ondersteuningsplan waarin wordt vastgelegd hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden. Verder wordt beschreven hoe de middelen voor extra ondersteuning worden verdeeld over de scholen in het samenwerkingsverband.  Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op de website www.passendonderwijsinfryslan.nl

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven