o.b.s. Het Slingertouw

Schoterplein 29 8448 RP Heerenveen

 • Schoolfoto van o.b.s. Het Slingertouw
 • Schoolfoto van o.b.s. Het Slingertouw
 • Schoolfoto van o.b.s. Het Slingertouw
 • Schoolfoto van o.b.s. Het Slingertouw
 • Schoolfoto van o.b.s. Het Slingertouw

Het team

Toelichting van de school

De overheid zorgt voor de bekostiging van leraren, directeuren en ondersteunend personeel in het onderwijs. Hiervoor ontvangt de school een bedrag per leerling. Binnen Ambion geldt dat de individuele scholen het grootste deel van de financiële middelen ontvangen die de minister toekent. Een klein deel van het budget wordt over de scholen herverdeeld op basis van specifieke kenmerken van een school. 

Het bestuur van Ambion bepaalt de omvang van de directieformatie voor een school. De scholen maken vervolgens zelf keuzes hoe zij de overige middelen inzetten voor leraren, onderwijsassistenten, conciërges en administratieve ondersteuning. Tot de leraren rekenen wij ook de intern begeleiders en leraren met andere taken (zoals coördinatie). De verhouding leraarsformatie en het aantal leerlingen zegt niet alles over de grootte van de groepen. Komt u daarvoor vooral eens bij ons kijken!

We hebben een team met vele experts, o.a. op het gebied van:

 • taal/lezen
 • rekenen
 • zorg
 • ICT
 • hoogbegaafdheid
 • bewegend leren
 • IPC

Opleidingsschool

Naast onze verantwoordelijkheid om kwalitatief goed onderwijs te geven aan kinderen van 4 tot 12 jaar hebben wij ook sinds 2015 het officieel predicaat van een erkend leerbedrijf en opleidingsschool voor studenten die opgeleid worden voor het leraarsvak.
Hierbij is een samenwerking aangegaan tussen obs Het Slingertouw en de NHL Stenden. Op onze school worden studenten begeleid door opleiders. Dit is een koppel bestaande uit een docent van de pabo en een leerkracht die zich heeft geprofessionaliseerd in het begeleiden van (pabo)-studenten. Voor onze school is dat Monique de Wit. 

Daarnaast begeleiden we in de dagelijkse praktijk studenten van het mbo. Het betreft hier voornamelijk studenten die opgeleid worden tot onderwijsassistent. 

De komst van studenten brengt in de school een natuurlijke beweging op gang die vernieuwing stimuleert en de professionalisering bevordert. Leerkrachten en leerlingen profiteren daarvan. Naast de leerkracht kunnen ook de studenten onze leerlingen extra ondersteuning geven.
Zo zijn er wat ‘extra handen’ in de groep. De studenten binnen de opleidingsschool functioneren als een zogenaamde leergroep.
Binnen deze leergroep worden diverse thema’s besproken en doen de studenten ook gemeenschappelijke activiteiten ten behoeve van de school.

De doelstelling van de leergroep is het uitwisselen van ervaringen met betrekking tot de persoonlijke en professionele ontwikkeling binnen de stage. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook op onze school en binnen onze onderwijsorganisatie merken wij de gevolgen van het lerarentekort. Het vinden van een vervangende leerkracht wordt steeds moeilijker. 

Ambion, de bovenschoolse organisatie waar onze school aan verbonden is, heeft een eigen vervangingspool met leerkrachten die ingezet kunnen worden bij ziekte of afwezigheid. De leerkrachten in deze vervangingspool worden als eerste benaderd voor vervangingen op één van de scholen van Ambion. Daarnaast heeft Ambion nog de beschikking over een database met vervangers die voor meerdere schoolbesturen worden ingezet.

Wij verwachten dat wij steeds vaker in de situatie komen dat er geen vervanger beschikbaar is voor een afwezige leerkracht. Als er geen vervanger beschikbaar is, zullen we altijd kijken of er een collega is die een dag extra kan/wil werken. Is dit niet mogelijk, dan wordt de betreffende groep leerlingen de eerste dag van afwezigheid over andere groepen verdeeld. Is er voor de tweede dag van afwezigheid nog steeds geen vervanging, dan zijn wij genoodzaakt de kinderen vrij te geven. 

Uiteraard informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over, zodat u eventuele opvang kunt regelen. Wij begrijpen dat het voor u vervelend kan zijn als uw kind(eren) onverwachts thuis moet(en) blijven. Ook wij willen dit te allen tijde voorkomen. Wij vragen uw begrip in situaties waarin dit echter niet mogelijk is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school werkt volgens een leerstofjaarklassensysteem. Binnen dit systeem ruimen we veel plaats in voor individuele begeleiding van leerlingen. Verder kunnen leerlingen aparte programma’s volgen binnen de groep. Voorwaarde om dit te kunnen bereiken is een goed uitgevoerd klassenmanagement door de leerkrachten. De leerlingen zijn ingedeeld in acht leeftijdsgroepen. Deze acht groepen zijn op grond van specifieke behoeften weer verdeeld over drie stromen: de onderbouw (groepen 1 en 2), de middenbouw (groepen 3 t/m 5), de bovenbouw (groepen 6 t/m 8.) 

Met de leerlingen worden afspraken gemaakt over zelfstandigheid, verwachtingen en presentatie. De vaste groep is de basis en van daaruit worden op maat werkvormen aangeboden.Daarnaast krijgen leerlingen een extra onderwijspakket aangeboden wat gericht is op talentontwikkeling. Hierbij valt te denken aan muziek, dans en spel, leesonderwijs, sport en filosoferen met kinderen.

Tevens hebben we vanaf halverwege groep 4 een aanbod voor hoog- of meerbegaafde leerlingen. Deze leerlingen krijgen les in een speciale klas van een, specifiek hiervoor opgeleide, leerkracht. De lessen wijken af van de reguliere lessen en bestaan bijvoorbeeld uit Chinese les (met vakleerkracht), programmeren of filosofie.

Het verschil in de organisatie van het leerproces tussen onder-, midden- en bovenbouw wordt bepaald door de ontwikkeling van de leerling. Afhankelijk van de ontwikkeling verloopt dit van een meer thematische aanpak naar een meer vakgerichte werkwijze. Het gaat om de ontwikkeling van zelfstandigheid, belangstelling enz. Deze doorgaande lijn wordt grotendeels methodisch bepaald.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsprofiel staat op de website van onze school bij Onze school/documenten.

Intern begeleider
Heeft u vragen ten aanzien van de extra begeleiding van uw kind, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de groepsleerkracht. Deze werkt nauw samen met de intern begeleider. Zij is verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingenzorg. Zij houdt zich onder andere bezig met het informeren, begeleiden en ondersteunen van collega’s en ouders en het in samenspraak met de directeur vormgeven van beleid ten aanzien van de zorg. 

Basisondersteuning
Daarnaast werkt de intern begeleider samen aan de basisondersteuning. Dit wordt verzorgd door systematisch te bekijken welke ondersteuning de leerlingen nodig hebben en hoe dat geboden kan worden. Wij noemen dit de handelingsgerichte werkwijze. De intern begeleider heeft hierbij een ondersteunende rol.

BOU
Indien wenselijk of noodzakelijk kan de school via de intern begeleider een beroep doen op de Bovenschoolse Ondersteuningsunit (BOU) van Ambion. In de BOU zijn diverse onderwijskundige expertises ondergebracht zoals orthopedagogen, een dyslexiespecialist en een logopedist. Daarnaast kan de intern begeleider een beroep doen op de ‘flexibele schil van de BOU’. Dit zijn reken-, taal-, gedrag- en hoogbegaafdheidspecialisten werkzaam op verschillende scholen van Ambion. De specialisten doen onderzoek en bieden gedurende een bepaalde periode extra ondersteuning aan leerlingen en nemen leerkrachten hier in mee. 

Extra ondersteuning
Voor sommige leerlingen is de basisondersteuning niet toereikend. De leerkracht, de intern begeleider, ouders en/of de leerling zelf signaleren stagnatie in het onderwijsleerproces. Dit kan zijn op cognitief, sociaal-emotioneel en/of lichamelijk gebied. Samen met u als ouders gaan we dan op zoek naar oplossingen en naar de best passende extra ondersteuning. Dit is altijd maatwerk en vereist een goede samenwerking tussen de leerkracht, intern begeleider, ouders en andere specialistische begeleiding.
In het gesprek met u, de leerkracht en de intern begeleider betrekken wij de orthopedagoog van de BOU. Dit noemen wij het HGPD-gesprek (handelingsgerichte proces diagnostiek). Het uitgangspunt in dit gesprek is het verkennen van de onderwijsbehoeften om te komen tot een passend onderwijsaanbod.

Soms is tijdelijk extra specialistische zorg nodig, die voorwaardelijk is om onderwijs te kunnen volgen en de beoogde ontwikkeling te realiseren. De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van deze zorgondersteuning. Wij dragen met elkaar zorg voor een optimale ontwikkeling van uw kind.

Leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, worden op onze school zoveel mogelijk in de eigen groep ondersteund. Deze leerlingen kunnen extra instructie en begeleiding krijgen en een aparte leerlijn volgen. Als het niet mogelijk is om deze begeleiding door de eigen leerkracht te laten uitvoeren, worden hiervoor vanuit de extra ondersteuningsmiddelen van de school onderwijsassistenten ingezet. Alle middelen voor ondersteuning die de school vanuit het Samenwerkingsverband ontvangt, worden hiervoor ingezet.

Ondersteuning van het jonge kind
Voor kinderen die de peuterspeelzaal hebben bezocht, wordt een warme overdracht geregeld, zodat zij een goede start kunnen maken op de basisschool. Zes weken voordat het kind vier jaar wordt, wordt er contact opgenomen om een aantal momenten in te plannen waarop het kind langzamerhand aan de basisschool kan wennen.
Wanneer het kind zich veilig en prettig voelt in de groep, kan het zich ontplooien. Met behulp van een observatiemethode wordt de ontwikkeling van de kinderen op de diverse ontwikkelingsgebieden nauwlettend in de gaten gehouden. De leerkracht bepaalt op basis van deze observaties welke ontwikkelingsdoelen de komende periode centraal zullen staan.

Steeds wordt het kind op een speelse manier uitgedaagd om iets nieuws te leren. In groep 1 en 2 wordt onder andere gewerkt aan getalbegrip en fonemisch bewustzijn, zodat er een goede aansluiting op groep 3 bewerkstelligd wordt.

Voor de overgang naar groep 3 wordt de ontwikkeling van het kind in de loop van groep 2 nauwkeurig in kaart gebracht en wordt door de leerkrachten geobserveerd of het kind op weg is naar het beheersen van de einddoelen van groep 2 voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Daar waar het kind hier nog extra aanbod, ondersteuning of oefening in nodig heeft, wordt dit geboden. In samenspraak met de ouders wordt in de loop van groep 2 besproken of het kind toe is aan de overgang naar groep 3. Hierbij wordt gekeken naar de cognitieve ontwikkeling, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling is van groot belang. Wordt er besloten tot een extra kleuterjaar, dan wordt er gezorgd voor een passend aanbod waarmee het kind een jaar later alsnog goed voorbereid kan starten in groep 3.

Jonge kinderen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen uiteraard ook de ondersteuning die staat beschreven bij de ondersteuning van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Dyslexieprotocol
Het doel van het protocol dyslexie & leesproblemen is om leerlingen met dyslexie vroegtijdig te signaleren om hen vervolgens een adequaat begeleidingstraject te kunnen geven. Voor kinderen met ernstige dyslexie wordt het onderzoek, de dyslexieverklaring en intensieve begeleiding vergoed door de gemeente. Op school signaleren wij, zetten vroegtijdige interventies in en verzorgen een goed dossier. 

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland.
Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken:

 • Het maken van een ondersteuningsplan waarin wordt vastgelegd hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben passende begeleiding kunnen krijgen
 • Omschrijving van welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden
 • Hoe middelen voor extra ondersteuning worden verdeeld over de scholen in het samenwerkingsverband.

Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op de website Samenwerkingsverband passend onderwijs Friesland.

De brochure “Passend onderwijs” is te vinden via: https://www.ambion.nl/nl/actueel/documenten/brochuren-passend-onderwijs.html

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De scholen van Ambion hebben een aantal gemeenschappelijke thema’s geformuleerd die het kader vormen voor de doorontwikkeling van passend onderwijs op de scholen.

Om leerlingen met een specifieke leerbehoefte passende ondersteuning te bieden, zijn we altijd op zoek naar mogelijkheden.
In de meeste gevallen gaat het om het ontwikkelen van specifieke expertise bij leerkrachten zodat ze daarmee leerlingen gepaste hulp kunnen bieden.
Binnen het team zijn specialisten werkzaam op gebied van

 • zorg,
 • rekenen,
 • hoog-/meerbegaafdheid,
 • bewegend leren,
 • ICT,
 • bewegingsonderwijs,
 • onderwijsassistentie en
 • kindercoaching. 

Naast ons zorgsysteem is het in sommige gevallen wenselijk externe zorg in te zetten.  De school participeert in een netwerk waar specifieke expertise wordt verleend, hierbij is bijvoorbeeld te denken aan logopedie, spelbegeleiding, fysiotherapie. 

Het schoolgebouw heeft geen drempels, heeft een invalidentoilet en is voorzien van een lift. Hierdoor bestaat ook voor mindervalide leerlingen de mogelijkheid om in alle lokalen te komen. 

Onze lesmethodes bieden ruimte voor differentiatie. Binnen ons lesaanbod kunnen we extra ondersteuning bieden voor kinderen die onder of juist boven de norm presteren. In sommige gevallen is er een mogelijkheid om dit digitaal te realiseren maar we maken ook gebruik van specifieke lesmethodes. Door inzet van de specialisten en onderwijs-assistenten wordt in sommige gevallen ook individuele ondersteuning geboden buiten de klas.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school werkt ook samen met andere kinderopvangorganisaties die voorschoolse educatie aanbieden. Met de gemeente Heerenveen zijn prestatieafspraken vastgelegd om de doorgaande ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 6 jaar te versterken. Er vindt een “warme overdracht” van de peuteropvang naar de basisschool plaats. Door samenwerking en uitwisseling wordt de doorgaande lijn steeds beter op elkaar afgestemd en doorontwikkeld.

Terug naar boven