o.b.s. Het Slingertouw

Schoterplein 29 8448 RP Heerenveen

  • Schoolfoto van o.b.s. Het Slingertouw
  • Schoolfoto van o.b.s. Het Slingertouw
  • Schoolfoto van o.b.s. Het Slingertouw
  • Schoolfoto van o.b.s. Het Slingertouw
  • Schoolfoto van o.b.s. Het Slingertouw

In het kort

Toelichting van de school

Het Slingertouw is een school voor openbaar primair onderwijs. Iedereen is er welkom. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. We schenken aandacht aan de verschillen tussen kinderen en hebben geen voorkeur voor één bepaalde richting en hebben aandacht en waardering voor andere opvattingen. Niet apart, maar samen. De openbare school leidt op tot begrip, tot respect voor de mening van anderen. Tot verdraagzaamheid. In de openbare school heeft elk kind en elke ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe. Zo leren kinderen met en over elkaar, met respect voor elkaars identiteit.

Scholen op de kaart biedt u informatie over onze school en geeft u inzicht in het onderwijsconcept, de kwaliteit en resultaten van de school. De gegevens die hier getoond worden, zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Scholen op de kaart geeft u hiermee objectieve en betrouwbare informatie die u bijvoorbeeld kunt gebruiken bij de schoolkeuze voor uw kind(eren).

OBS Het Slingertouw valt onder Onderwijsnetwerk Ambion (www.ambion.nl.).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Verantwoordelijkheid
  • Betrokkenheid
  • Creativiteit
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Slingertouw staat in de nieuwbouwwijk Skoatterwâld, een wijk die de komende jaren nog steeds wordt uitgebreid. Onze school wordt op 1 oktober 2022 bezocht door 410 leerlingen. Ons leerlingenaantal is de laatste jaren flink gestegen.
We zien het als onze opdracht onze school voor kinderen overzichtelijk en vriendelijk te houden. Kinderen moeten zich beschermd, veilig en weerbaar voelen. Een grote school biedt veel voordelen. Een groot team heeft veel specialismen in huis; een groot gebouw met diverse specifieke ruimten (speellokalen, lokaal voor handvaardigheid, technieklokaal etc.) geeft ook mogelijkheden om kinderen meer te bieden.

Het document 'aanmelding en toelating' is te vinden op onze schoolwebsite www.obshetslingertouw.nl bij 'Onze school/Documenten'.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
409
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kinderwoud organiseert de buitenschoolse opvang. Hier zijn kosten aan verbonden (zie website Kinderwoud). Wij kennen geen tussenschoolse opvang, omdat wij een continurooster hanteren. De kinderen hebben 's ochtends 15 minuten pauze en een middagpauze van 30 minuten. De leerlingen eten gezamenlijk met de leerkracht in hun lokaal en hebben vervolgens vrij besteedbare tijd in de school of op het schoolplein (onder toezicht van pleinwachten).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het veiligheidsbeleid is per school vastgelegd in een ARBO- en veiligheidsbeleidsplan. Daarin staat de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid voor de komende jaren beschreven. Op elke school is een personeelslid belast met de taken van preventiemedewerker. Deze medewerker denkt mee over het veiligheidsbeleid, signaleert trends in de sociale veiligheid en coördineert de bedrijfshulpverlening binnen de school. Bovendien draagt deze persoon zorg voor de coördinatie en uitvoering van het veiligheidsbeleid op de school. Ook is hij/zij belast met de registratie en evaluatie van ongelukken, bijna-ongelukken, incidenten en onveilige situaties. Alle ongevallen worden bij de algemene directie gemeld. Verder heeft elke school een aantal personeelsleden opgeleid als bedrijfshulpverleners. Zij volgen jaarlijks een opleiding om bij te blijven t.a.v. de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor het bijstellen en regelmatig oefenen van het ontruimingsplan binnen de school. De bovenschoolse arbocoördinator initieert en bewaakt het beleid.

Terug naar boven