De Horsthoek

Oenerweg 7 8181 RE Heerde

  • Schoolfoto van De Horsthoek
  • Schoolfoto van De Horsthoek
  • Schoolfoto van De Horsthoek
  • Schoolfoto van De Horsthoek
  • Schoolfoto van De Horsthoek

In het kort

Toelichting van de school

In het buitengebied van Heerde staat onze school; de Horsthoek. Het is een basisschool waar onderwijs met Ontwikkelingsgerichte kenmerken wordt aangeboden. Alle activiteiten worden vanuit een gezamenlijke visie en missie uitgevoerd. Daarbij staat voorop dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en open staan voor de ander en de wereld om zich heen. Deze schoolgids geeft aan waar wij op dit moment staan met ons onderwijs.  Dit onderwijs willen wij steeds ontwikkelen en daarmee verbeteren.  Ieder schooljaar stellen we deze schoolgids met actuele informatie bij. Wij hopen dat u na het lezen een goed beeld van onze school heeft.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ontwikkelingsgericht onderwijs
  • goed pedagogisch klimaat
  • veel aandacht voor zorg
  • schrijfportfolio
  • contact met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
88
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode 
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Als er op school een vermoeden is dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan doorlopen wij de stappen van de meldcode en kunnen wij een melding doen. Het gaat hier om vermoedens van fysiek geweld, psychisch of seksueel geweld en/of vermoedens van verwaarlozing. Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals, zoals leerkrachten, of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.
Verwijsindex als onderdeel van de meldcode
Soms ondervindt een kind problemen tijdens het opgroeien en zijn er verschillende organisaties die zich bezighouden met een kind en/of een gezin. Het is belangrijk dat de hulpverleners daarvan weten; de hulp kan in samenwerking met elkaar veel beter verlopen. Met het Verino signaleringssysteem (verwijsindex Noord-Veluwe) wordt bijgehouden of meerdere instanties hulp bieden aan hetzelfde kind. Als meerdere instanties in het systeem een melding doen over een kind vindt er een ‘match’ plaats. De instanties komen met elkaar in contact en de ouders worden hiervan per brief op de hoogte gesteld.

Terug naar boven