De Horsthoek

Oenerweg 7 8181 RE Heerde

 • Feest, want de Horsthoek sinds 1880 mag op haar huidige locatie blijven. Toekomstgericht onderwijs in een gerenoveerd authentiek gebouw.
 • De oudste basisschool van Nederland waar nog steeds in het originele gebouw toekomstgericht onderwijs gegeven wordt.

Het team

Toelichting van de school

 • Het Team van de Horsthoek bestaat uit gedreven mensen die zich met hart en ziel inzetten om goed onderwijs aan kinderen te geven.
 • De school onderscheidt zich door haar prachtige ligging in het buitengebied. Het Onderwijs onderscheidt zich door de drie pijlers van het onderwijs; Ontwikkelingsgericht onderwijs, Pedagogisch klimaat en Zorg.
 • Onze doelgroep zijn kinderen in de basisschoolleeftijd die modern onderwijs aangeboden krijgen in de oudste school van Nederland
 • Onze school is een Opleidingsschool voor de Pedgogische Academie. Jaarlijks zijn er in alle groepen stagiares die van ons onderwijs leren, maar waarvan wij leren door de input van nieuwe inzichten en energie.
 • De vakleerkrachten HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs) en GVO (Godsdienstig Vormend Onderwijs) geven les aan die kinderen die zich daarvoor hebben opgegeven in de groepen 3 t/m 8 op maandag. 
 • De vakleerkracht voor muziek geeft elke dinsdagochtend muziekles aan alle groepen
 • De buurtcoach Sport en Bewegen geeft op nader te bepalen tijden, les aan alle kinderen van onze school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kort of lang verlof van personeel, bijvoorbeeld door ziekte of ouderschapsverlof, proberen we vervanging te regelen. Daarbij staat in alle gevallen een goede doorgang van ons onderwijs voorop. Soms doen we een beroep op een leerkracht van onze school, dan proberen we het intern op te lossen. We kunnen ook gebruik maken van een invalpool met daarin verschillende groepsleerkrachten die voor onze stichting werken. Invalleerkrachten die ingezet worden op onze school worden altijd goed begeleid in hun werkzaamheden, daar hebben we als stichting afspraken over gemaakt. Alleen als uiterste maatregel kunnen wij genoodzaakt zijn je te vragen jouw kind thuis te houden. Je wordt daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Als je niet thuis voor opvang kunt zorgen, kun je dit aangeven bij de directie om samen naar een oplossing te zoeken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Spelactiviteiten: het spel is hét middel. Door te spelen krijgen kinderen grip op de wereld. Het is hun manier om de wereld te leren kennen. Daarom halen wij zoveel mogelijk de échte wereld in school. 

Gespreksactiviteiten: Er zijn tal van taalactiviteiten die in de kring worden aangeboden, zoals: woordenschatuitbreiding, juiste zinsbouw, fonetisch bewustzijn, prentenboeken, voorlezen, versjes, liedjes en taalspelletjes  

Constructieve- en beeldende activiteiten: experimenteren kan leiden tot toevallige producten waar kinderen iets in herkennen. De kinderen vertellen over hun product waarbij de ontwikkeling van taal wordt uitgelokt. Er hangen in de klas unieke werkstukken, niet ieder kind maakt namelijk hetzelfde. Het bouwen krijgt steeds meer inhoud. Technieken zoals bouwen over de voeg worden aangeboden. Een bouwtekening lezen is de volgende stap en zo wordt het spel steeds meer een activiteit die verder gaat dan alleen plezier hebben.  Er wordt heel wat geleerd op het gebied van rekenen en wiskunde. Zo gaan de kinderen langzamerhand van een spelactiviteit naar een echte leeractiviteit. 

Reken- en wiskundeactiviteiten: Alledaagse dingen worden nagebootst. Vanuit het thema leren de kinderen vergelijken, sorteren, schatten, getalbegrip, cijfersymbolen, tellen en meten.  

Lees- en schrijfactiviteiten: kinderen willen graag deel van de wereld zijn. Het spreken van een taal is daarbij behulpzaam. Op vele manieren worden geschreven teksten aangeboden. Eerst krabbelt een kind een boodschap. Daarna wil het echt opschrijven wat het heeft gezegd. Zo ontstaan de lees- schrijfactiviteiten. De stempeldoos en computer nemen een belangrijke rol in, in de lees- schrijfhoek. De ontdekking dat een ander kan lezen wat is geschreven, geprint of gestempeld, geeft verwondering bij de kinderen. In groep 1 zijn ze al druk met teksten. Kinderen vertellen over hun tekening en de leerkracht schrijft dit erbij. In groep 2 worden de themaletter en het gebaar die bij die letter horen aangeboden, we “hakken en plakken” en in nauw overleg is er een doorgaande lijn met groep 3. Op de computer worden teksten verwerkt en hebben alle kinderen hun eigen map waar dit in wordt opgeslagen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de onderbouw is de eerste insteek het creëren van een omgeving waarin het kind zich veilig en geaccepteerd voelt. Er wordt gewerkt vanuit thema's die als kapstok fungeren voor verschillende activiteiten. Rondom vijf kernactiviteiten verzorgt de leerkracht het aanbod binnen een thema:
Spelactiviteiten,
Gespreksactiviteiten,
Constructieve- en beeldende activiteiten,
Reken- en wiskundeactiviteiten,
Lees- en schrijfactiviteiten

In midden- en bovenbouw worden de ochtend gebruikt voor het lezen, spellen, rekenen en schrijven en in de middag is er ruimte voor het toepassingsaspect. Er is samenhang tussen alle vakken. Ook hier werken de kinderen met een thema.

Onze school is sinds 2019 een landelijk erkende twee sterren gecertificeerde Early Bird school. De kinderen krijgen vanaf groep 1 Engels en spelenderwijs beheersen zij door de jaren heen Engels steeds beter. Zij krijgen zo een betere start bij de doorstroom naar het voortgezet onderwijs. Daar is Engels een kernvak waar hogere eisen dan in het  verleden aan worden gesteld.

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Afhankelijk van de zorgzwaarte in een groep kunnen kinderen met de volgende kenmerken door ons opgevangen worden:

 • Kinderen met een IQ rondom het gemiddelde: tussen 80 à 85 enerzijds en 135 à 140 anderzijds met een min of meer probleemloze ontwikkeling
 • Kinderen met (beperkte) leerproblemen op één of meer vakgebieden van taal, lezen en rekenen met als ontwikkelingsperspectief begin groep 8
 • Kinderen met (beperkte) leerproblemen op één of meer vakgebieden van taal, lezen en rekenen met als ontwikkelingsperspectief begin groep 7 en/of LWOO
 • Kinderen met een vertraagde lees- taalontwikkeling Kinderen met enkelvoudige of meervoudige dyslexie Kinderen met een vertraagde rekenontwikkeling
 • Kinderen met dyscalculie Kinderen met (beperkte) problemen in hun sociaal-emotioneel functioneren (hieronder vallen ook de kinderen met ADHD, lichte autistische stoornissen)
 • Kinderen met faalangst
 • Kinderen met zwak ontwikkelde sociale vaardigheden   

Voor kinderen met de volgende kenmerken staan wij in principe ook open, tenzij uit aanvullend onderzoek blijkt dat deze kinderen onze zorgbreedte en/of zorgzwaarte te boven gaan:

 • Kinderen met een IQ ondergrens van ongeveer 60
 • Kinderen met een ernstig vertraagde taalontwikkeling en een ontwikkelingsperspectief van eind groep 6
 • Kinderen met een ernstig vertraagde rekenontwikkeling en een ontwikkelingsperspectief van eind groep 6
 • Kinderen met (ernstige) problemen in hun sociaal-emotioneel functioneren
 • Kinderen met (ernstige) gedragsproblemen en/of werkhoudingproblemen
 • Kinderen met behoefte aan specialistische didactische hulp op taal/rekengebied
 • Kinderen met behoefte aan specialistische pedagogisch hulp, bijvoorbeeld voor kinderen met kenmerken of diagnoses als NLD, ODD, PDD-nos, hechtingsstoornissen, syndroom van Down, etc.  
  Aanmeldingen van deze kinderen worden uitgebreid door directie en i.b.-er besproken en ook het team wordt advies gevraagd, alvorens de directie een besluit neemt over toelating. Bij deze afwegingen speelt ook mee of een kind in aanmerking komt voor breedtezorg (= ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband). Een belangrijk beslissingscriterium voor de breedtezorg is de vraag of de basisschool in staat is het kind gedurende een aantal dagdelen adequaat op te vangen en de mogelijkheid heeft de benodigde expertise te ontwikkelen.

Zie het School Ondersteunings Profiel (SOP) op onze website.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een programma dat erop gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar te verminderen. Vroegschoolse educatie gebeurt op de basisschool en is gericht op kleuters.  Een VVE-programma richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden. Het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) biedt inhoudskaarten aan waar voor de ontwikkelgebieden voor kinderen van 2 tot 7 jaar beschreven staan. Deze doelen geven een richting waarin kinderen onderwerpen verkennen en ermee leren omgaan. Onze kinderen krijgen een breed, betekenisvol aanbod met doorlopende leerlijnen.


Terug naar boven