openbare basisschool De Spreng

Rhijnsburglaan 7 A 8181 XW Heerde

  • Schoolfoto van openbare basisschool De Spreng
  • Schoolfoto van openbare basisschool De Spreng
  • Schoolfoto van openbare basisschool De Spreng
  • Schoolfoto van openbare basisschool De Spreng
  • Schoolfoto van openbare basisschool De Spreng

Het team

Toelichting van de school

Alle leerkrachten samen vormen een team onder leiding van de directie. Alle leerkrachten zijn verantwoordelijk voor alle leerlingen op school. Door een intensief contact proberen zij de zorg voor de kinderen, de overdracht van kennis en vaardigheden, het contact met de ouders en de schoolorganisatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarom is er regelmatig teamoverleg en zijn er studiedagen. Voor de vakken HVO/GVO en bewegingsonderwijs maken wij gebruik van vakleerkrachten. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof personeel

Bij kort of lang verlof van personeel, bijvoorbeeld door ziekte of ouderschapsverlof, proberen we vervanging te regelen. Daarbij staat in alle gevallen een goede doorgang van ons onderwijs voorop. Soms doen we een beroep op een leerkracht van onze school, dan proberen we het intern op te lossen. We kunnen ook gebruik maken van een invalpool met daarin verschillende groepsleerkrachten die voor onze stichting werken. Invalleerkrachten die ingezet worden op onze school worden altijd goed begeleid in hun werkzaamheden, daar hebben we als stichting afspraken over gemaakt. Alleen als uiterste maatregel kunnen wij genoodzaakt zijn u te vragen uw kind thuis te houden. U wordt daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Als u niet thuis voor opvang kunt zorgen, kunt u dit aangeven bij de directie om samen naar een oplossing te zoeken.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Iedere combinatiegroep heeft zijn eigen leerkracht(en). De leerkracht is verantwoordelijk voor de activiteiten in de groep. Wij streven ernaar nooit meer dan twee leerkrachten voor dezelfde groep te plaatsen.

De Kleuters (groep 1/2)

Op De Spreng werken we bewust met een combinatiegroep 1-2; dat houdt in dat kinderen van groep 1 en 2 bij elkaar in één klas zitten. Binnen deze groep krijgen de kinderen op hun eigen niveau de lesstof aangeboden. We werken in de kleutergroep vanuit de ervaringen van de kinderen. Voor jonge kinderen betekent dit dat zij in hun eigen tempo en op hun eigen manier de klas, de kinderen, de speelhoeken en de materialen verkennen. We vragen een kleuter in groep 2 om het maatje te zijn van uw zoon/dochter tijdens de eerste dagen. Zo voelen ze zich nog sneller thuis. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school. Door het opdoen van succeservaringen (op bijvoorbeeld sociaal, cognitief, motorisch of creatief gebied) zal hun zelfvertrouwen blijven groeien.

Groep 3 t/m 8

Op De Spreng werken wij met combinatiegroepen: groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Binnen deze groepen werken de kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau. Wij zorgen ervoor dat de wereld-oriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) met de hele groep gedaan kan worden. Onze methodes zijn concentrisch opgebouwd waardoor dit mogelijk is.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kinderen leren vanaf de kleutergroep hoe ze op zichzelf kunnen vertrouwen en zelfstandig kleine en grote taken kunnen uitvoeren.   Er wordt in de klassen gewerkt met zichtbare materialen: planbord, dagprogramma, dag- en weektaken. Hiervoor is een doorgaande lijn in ontwikkeling.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De overheid heeft vastgelegd hoeveel tijd scholen moeten besteden aan onderwijs (onderwijstijd). Onze kinderen krijgen ruim 7520 uur les in de acht jaar dat ze onze school bezoeken. Dit aantal is het minimumaantal uren dat een leerling verplicht is.

Wij hebben deze onderwijstijd als volgt ingedeeld:

De kinderen van groep 1-2 krijgen dit schooljaar 1218,25 uur les. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen dit schooljaar 1309,25 uur les. Hiermee voldoen wij ruim aan de wettelijke norm. Ieder schooljaar hebben we maximaal zeven zogenaamde onderbroken weken (met vier lesdagen). Ook dit is één van de eisen van het Ministerie van Onderwijs. De onderwijsinspectie let erop dat de scholen voldoende uren onderwijs geven.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school heeft in het ondersteuningsprofiel omschreven welke ondersteuning de school kan bieden. U kunt dit profiel op school inzien. In dit profiel is te lezen op welke wijze we de begeleiding aan leerlingen vormgeven en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning onze school heeft. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werkt de school vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. Bij HGW is de samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk aandachtspunt   Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften stellen extra eisen aan de school, het gebouw, de leerkrachten, de IB-er en ook de medeleerlingen. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimte heeft voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Op onze school kunnen wij goed omgaan met verschillen tussen leerlingen. Denk hierbij aan verschillen in intelligentie, tempo, sociale vaardigheden en leermogelijkheden. Dat betekent echter niet dat elke leerling met een specifieke ondersteuningsbehoeften op onze school geplaatst kan worden. Bij ieder verzoek tot plaatsing zal opnieuw een afweging gemaakt worden. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van specifieke onderwijsbehoefte en de extra ondersteuning die noodzakelijk is, past binnen de mogelijkheden van onze school. Uitgangspunten voor plaatsing zijn voor ons: kan het kind op onze school de gevraagde ondersteuning geboden worden, blijft de aandacht voor de andere leerlingen voldoende gewaarborgd, is de ondersteuning uitvoerbaar voor de leerkracht.  

Het Kenniscentrum, bestaande uit orthopedagogen, ondersteunt de leerkrachten om de onderwijsbehoeften van de kinderen in beeld te brengen en op welke wijze de leerkracht het handelen hierop kan afstemmen. Elders in deze schoolgids is informatie opgenomen over het Kenniscentrum. Ook is het mogelijk om expertise vanuit het samenwerkingsverband in te roepen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen op onze school zoveel mogelijk onderwijs op maat krijgen aangeboden In ons ondersteuningsprofiel is omschreven welke ondersteuning wij als school kunnen bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Aanbod voor het jonge kind

Onze kleuters krijgen in groep 1/2 een breed aanbod aangeboden. Dit is dus meer dan alleen aanbod op beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid. Het brede aanbod bestaat o.a. ook uit constructie (meten, meetkunde en beleving), de Taalronde (vertellen en vastleggen eigen verhalen). Er is aandacht voor kinderen die uitdaging nodig hebben. Ook werken we daarbij aan de mindset en executieve functies. 

Het kleuteronderwijs op De Spreng sluit aan op het onderwijs in groep 3. Er is een doorlopende leerlijn vanuit het Digikeuzebord. De doelen bij de kleuters lopen over in groep 3 doelen. 

Met deze doelen vanuit het Digikeuzebord en het werken vanuit de zone van naaste ontwikkeling, is er een opbouw in leerinhouden dat aansluit op de ontwikkeling van de kleuters. We noemen dit het beredeneerd aanbod. 

De ondersteuning van het jonge kind wordt in de grote cyclus (het groepsplan) en de kleine cyclus (de week-/dagplanning) beschreven aan de hand van doelen. 

Terug naar boven