Basisschool De Spreng

Rhijnsburglaan 7 A 8181 XW Heerde

  • Schoolfoto van Basisschool De Spreng
  • Schoolfoto van Basisschool De Spreng
  • Schoolfoto van Basisschool De Spreng
  • Schoolfoto van Basisschool De Spreng
  • Schoolfoto van Basisschool De Spreng

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van De Spreng. U vindt op deze pagina allerlei (zakelijke) gegevens over de school. Lees en bekijk het; erg interessant! Op die manier krijgt u een betrouwbaar beeld van wat de school doet aan goed onderwijs. Maar... de sfeer en de dynamiek van het onderwijs op De Spreng ervaart u door bij ons langs te komen en een kijkje te nemen. Via de contactgegevens kunt u een afspraak met ons maken. U bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Breinhelden/Kanjertraining
  • Gezonde School/Bewegend Leren
  • Snappet
  • 'Bieb-Op-School'- school
  • Thematisch werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij werken aan een stabiele (kleuter)instroom. Dit doen wij o.a. door onze naamsbekendheid (ons bestaan) te vergroten, door opendagen te organiseren en door het aanbieden van Peutergymnastiek op de dinsdagochtenden waarbij peuters de mogelijkheid hebben om mee te gymmen met groep 1, 2, 3 o.l.v. een gymdocent. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
57
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Als er op school een vermoeden is dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan doorlopen wij de stappen van de meldcode en kunnen wij een melding doen. Het gaat hier om vermoedens van fysiek geweld, psychisch of seksueel geweld en/of vermoedens van verwaarlozing. Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals, zoals leerkrachten, of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Verwijsindex als onderdeel van de meldcode

Soms ondervindt een kind problemen tijdens het opgroeien en zijn er verschillende organisaties die zich bezighouden met een kind en/of een gezin. Het is belangrijk dat de hulpverleners daarvan weten; de hulp kan in samenwerking met elkaar veel beter verlopen. Met het Verino signaleringssysteem (verwijsindex Noord-Veluwe) wordt bijgehouden of meerdere instanties hulp bieden aan hetzelfde kind. Als meerdere instanties in het systeem een melding doen over een kind, vindt er een ‘match’ plaats. De instanties komen met elkaar in contact en de ouders worden hiervan per brief op de hoogte gesteld.

Terug naar boven