Jenaplanschool Heerde

Beatrixweg 30 8181 LE Heerde

Schoolfoto van Jenaplanschool Heerde

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Informatie over de IEP-Eindtoets & referentieniveaus
De IEP-Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen. De uitslag geeft ook informatie over het referentieniveau dat het kind beheerst én een advies voor het VO. Per onderdeel van de eindtoets wordt bekeken welk referentieniveau het kind beheerst. Het fundamentele niveau 1F is het niveau dat een kind aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast hebben we de ambitie dat een groot deel van de kinderen een hoger niveau haalt; het streefniveau (1S/2F). Onze school heeft eigen schoolnormen vastgesteld, informatie over deze schoolnormen kunt u opvragen bij de schoolleiding. De rapportage op de IEP-Eindtoets bestaat uit: leerlingrapporten, een groeps- en schooloverzicht. De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van kinderen op de eindtoets en specifiek naar de referentieniveaus. De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse CITO- en eindtoets
Vanaf groep 3 nemen wij tweemaal per jaar CITO-toetsen af. De eerste keer is in januari/februari en de tweede keer is dat in juni. Dit zijn tussentijdse CITO-toetsen voor de kernvakken: rekenen, begrijpend lezen, spellen, en technisch lezen. De uitslagen op deze CITO-toetsen worden met de ouder(s) en het kind besproken tijdens de gespreksmomenten. De tussentijdse CITO’s, het portfolio van de kinderen, de observaties en de gesprekken zijn voor ons voldoende om de leermogelijkheden van het kind in kaart te kunnen brengen en ons leerkrachthandelen daarop af te stemmen.

De eindtoets is verplicht; op stichtingsniveau is er door de bestuurder voor de IEP-toets gekozen. De IEP-toets is in 2015-2016 voor het eerst afgenomen. In het schooljaar 2018-2019 was onze score op de IEP-toets: 79,8. De ondergrens was 79,3. In het schooljaar 2020-2021 was onze score op de IEP-toets: 77,6. 

In het schooljaar 2019-2020 is er vanwege het coronavirus geen IEP-eindtoets afgenomen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voortgezet onderwijs
In het laatste jaar van de basisschool moet een school voor voortgezet onderwijs worden gekozen voor uw kind. Om een goede keuze te kunnen maken zijn de volgende aspecten van belang:

a. Het advies van de basisschool;
b. Toetsuitslagen;
c. Informatie van het voortgezet onderwijs, bezoek aan open dagen en informatieavonden.

Het advies van de basisschool wordt gevormd op grond van gegevens uit observaties door de stamgroepleider(s), uit rapporten van de laatste jaren, proefwerken en toetsen, zoals die in de voorafgaande jaren op de basisschool door uw kind gemaakt zijn. Ook worden gegevens verzameld over de motivatie, de werkhouding, het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen.

U bent wettelijk verplicht bij aanmelding van uw kind op een school voor voortgezet onderwijs een toets-uitslag (uitdraai leerlingvolgsysteem) te overleggen. De resultaten van deze toetsen, evenals het schooladvies worden met het kind en de ouders besproken.

Ouders melden zelf hun kind aan op de school van hun keuze. Het advies van de basisschool, en de toets uitslagen worden digitaal aangeleverd aan de betreffende school voor voortgezet onderwijs middels een digitaal overdrachtsdossier (OSO). De basisschool is verplicht overdrachtsgegevens aan de gekozen school voor voortgezet onderwijs te verstrekken. Het inschrijfformulier moet door de ouders op de gekozen school worden ingeleverd.

Wij onderhouden periodiek contact met de diverse scholen voor voortgezet onderwijs over de vorderingen van de kinderen.

Wij informeren de ouders rondom de voorbereidingen naar het voortgezet onderwijs via de nieuwsbrieven en informatieavonden in de groepen 7 en 8. Vanaf groep 7 is het voortgezet onderwijs ook onderwerp van gesprek bij de gespreksmomenten (driemaal per jaar). Onze kinderen stromen heel gemêleerd uit en gaan o.a. naar de Openbare Rijksscholengemeenschap in Epe (voor VMBO t/m Atheneum-tweetalig), de Christelijke Scholengemeenschap de Noordgouw in Heerde (VMBO t/m Atheneum Fastlane), Zone College, Thorbecke College, Van der Capellen Scholengemeenschap en het Carolus Clusius College.

Ieder jaar bezoeken de kinderen van groep 7 en 8 een aantal van deze scholen voor voortgezet onderwijs

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven