Jacobaschool

Lanckhorstlaan 9 2101 BA Heemstede

Schoolfoto van Jacobaschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijven wij uitgebreid hoe onze tussenresultaten worden gemeten, hoe de leerling wordt ondersteund in het behalen van de tussenresultaten en hoe hierop wordt gereflecteerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aanpak

Scholen zijn verplicht om een schooladvies af te geven voor alle leerlingen in het laatste schooljaar van het po. Het schooladvies mag bestaan uit één schoolsoort of uit twee naastgelegen schoolsoorten. Het eerste wordt een enkelvoudig schooladvies genoemd, bijvoorbeeld vmbo-bb. Het tweede is een meervoudig schooladvies, bijvoorbeeld vmbo-t/havo. Over het schooladvies is alleen een aantal procedurele stappen opgenomen in wetgeving. Het is aan het professionele oordeel van de school om het schooladvies vast te stellen en te bepalen welke aspecten onderdeel zijn van de afweging van het advies.

Op de Jacoba kijken wij naar:
gedragskenmerken;
sociaal-emotionele vaardigheden;
praktijkgerichte vaardigheden;
werkhouding en motivatie;
resultaten van leerlingvolgsysteemtoetsen uit eerdere groepen, en groep 8;
resultaten op methodegebonden toetsen;
resultaat van een capaciteiten- of intelligentieonderzoek;
zorgdossier van de leerling;
gesprekken met ouder(s) van de leerling.  

Tijdspad

Doorstroom Toets:
Uiterlijk 15 november melden scholen zich aan voor de doorstroomtoets.
In november wordt de NIO toets afgenomen in groep 8.
De drempeltoets wordt afgenomen bij kinderen die mogelijk in aanmerking komen voor LWOO/ MDO
Tussen 10 en 31 januari ontvangen zij hun voorlopig schooladvies. 
Op 6 en 7 februari 2024  maken leerlingen de doorstroom toets op papier. 
Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
Uiterlijk 24 maart ontvangen leerlingen en ouders het definitieve schooladvies. 
Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.
Let op! Dit geldt niet voor leerlingen die doorstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kanjermethode 

Op de Jacobaschool werken we met de Kanjertraining. Kernwoorden van deze methodiek zijn:

Vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. 

Het hoofddoel is de sfeer op school goed houden en waar nodig verbeteren. Belangrijke subdoelen zijn:

? Bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de groep

? Versterken van sociale vaardigheden 

? Beheersen van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten 

? Bewustwording van eigenheid 

? Verantwoordelijkheid nemen 

? Bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Rust en wederzijds respect
  • Sociale Redzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven