Katholieke Basisschool De Lunetten

Maerten v Heemskerckstr 146 1965 GG Heemskerk

  • Wie De Lunetten binnenloopt kan het niet ontgaan; de gymzalen vormen letterlijk het hart van onze school.
  • De Lunetten is gehuisvest in een modern gebouw aan de Maerten van Heemskerckstraat, op de grens van Heemskerk en Beverwijk.
  • Een van onze ambities; Het ontwikkelen van sociale vaardigheden; samen leren, spelen, sporten en bewegen.
  • Het kleuterdeel van het schoolplein.
  • Het plezier in lezen staat voorop, daarom hebben we een uitgebreide en gevarieerde schoolbibliotheek.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Twee keer per jaar meten we hoe de leerlingen presteren in verhouding tot het landelijk gemiddelde. We gebruiken hiervoor voor de groepen 3 t/m 8 de toetsen van het CITO LOVS (Leerling en Onderwijs Volg Systeem). Met dit systeem kunnen we de ontwikkeling van de kinderen over een langere periode volgen en toetsen we het niveau van de individuele leerling aan objectieve normen. We gebruiken het CITO LOVS en de IEP eindtoets ook om in groep 8 het advies te onderbouwen voor het voortgezet onderwijs.                    

Inspectie

De inspectie ziet toe op de kwaliteit van de school. Jaarlijks bespreekt de inspectie met het bestuur van Stichting Fedra (waar de school onder valt) de kwaliteit van de scholen. Er wordt gekeken of de opbrengsten voldoende zijn en of de school voldoende werkt aan haar schoolontwikkeling. Daarnaast beoordeelt de inspectie of de eindopbrengsten van de school voldoende zijn. Daarvoor kijkt zij naar de resultaten van de afgenomen eindtoets in groep 8. Voor De Lunetten is dat sinds schooljaar 2015-2016 de IEP-toets (Ice Eindevaluatie Primair onderwijs). Deze toets wordt jaarlijks afgenomen in de maand april.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We werken voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs. Een belangrijk onderdeel hiervan is het gebruik van de resultaten van zowel toetsen die horen bij de lessen uit de methodes (methodegebonden toetsen), als die van onafhankelijke toetsen zoals IEP en (incidenteel) het drempelonderzoek. De resultaten uit deze toetsen verzamelen we in ons leerlingvolgsysteem. Zo volgen we, gedurende de hele basisschoolperiode, de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling op de voet. In groep 1/2 werken wij met LOVS (Leerling en Onderwijs Volg Systeem) binnen het Digikeuzebord-programma.

De resultaten van de toetsen worden besproken door directie, leerkrachten en de zorgcoördinator. De grafieken worden gevoegd bij het rapport en bij de oudergesprekken worden de resultaten van ieder kind besproken. De resultaten van het IEP leerlingvolgsysteem worden ook op groeps- en schoolniveau geanalyseerd.  

De leerkrachten verwerken de gegevens vanuit de toetsen en observaties in een didactisch groepsoverzicht. In een didactisch groepsoverzicht (DGO) worden de ondersteuningsbehoeften van alle kinderen per vak in kaart gebracht. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 8 stromen uit naar verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Het grootste deel gaat naar de verschillende afdelingen van het Kennemer College maar er gaan ook leerlingen naar het Vellesan College en Gymnasium Felisenum in Velsen en naar het Bonhoeffer, JP Thijsse en Clusius College in Castricum.

Hier en in het jaarverslag kunt u de uitstroomgegevens van de schooljaren 2017-2020 vinden. Deze schoolgids is ook te vinden op de website van de school http://www.kbslunetten.nl/ .

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Lunetten heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. De Lunetten wil in het leven van een kind van betekenis zijn. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De Lunetten wil dat het kind deze kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitie, inventiviteit, originaliteit, creativiteit en sportiviteit. We willen de leerlingen door middel van de Kanjertraining vertrouwd maken met het feit dat iedereen een kanjer is en dat iedereen in staat is om zich positief te gedragen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • We vertrouwen en helpen elkaar
  • We werken SAMEN
  • We hebben plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft in oktober 2016 een vierjaarlijks kwaliteitsbezoek aan De Lunetten gebracht. Naar aanleiding van het bezoek heeft de inspectie geconstateerd dat de kwaliteit op orde is en het basisarrangement gehandhaafd blijft.

De leerresultaten, het aanbod en de onderdelen van het onderwijsproces zijn op orde. De leeromgeving is aantrekkelijk en verzorgd en er is veel geïnvesteerd in nieuwe leermiddelen en materialen.

Het pedagogisch klimaat wordt als goed beoordeeld. De inspectie geeft aan dat het welbevinden van de leerling centraal staat. De leerlingen geven aan dat zij graag naar school gaan en zich veilig voelen. De ouders zijn tevreden over de sfeer op school en de kwaliteit van het onderwijs.

Kwaliteitsverbetering is een continu proces binnen onze school. De aandachtspunten voor de komende jaren liggen op zicht op ontwikkeling en de ontwikkeling van de kwaliteitsstructuur. 

Terug naar boven