Katholieke Basisschool De Lunetten

Maerten v Heemskerckstr 146 1965 GG Heemskerk

  • Wie De Lunetten binnenloopt kan het niet ontgaan; de gymzalen vormen letterlijk het hart van onze school.
  • De Lunetten is gehuisvest in een modern gebouw aan de Maerten van Heemskerckstraat, op de grens van Heemskerk en Beverwijk.
  • Een van onze ambities; Het ontwikkelen van sociale vaardigheden; samen leren, spelen, sporten en bewegen.
  • Het kleuterdeel van het schoolplein.
  • Het plezier in lezen staat voorop, daarom hebben we een uitgebreide en gevarieerde schoolbibliotheek.

Het team

Toelichting van de school

Het team

De Lunetten bestaat uit een team van ongeveer 40 groepsleerkrachten. Zij dragen de zorg voor de leerlingen in hun leerjaar, zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en zijn aanspreekpunt voor ouders bij vragen en opmerkingen over hun kind of over de school.  

Directie en managementteam

Het team wordt aangestuurd door de twee interim directeur, Virginija Gudaite. Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van leerlingen, ouders en personeel. De directie is vrijgesteld van lestaken.  

De directie vormt, samen met Astrid Kaandorp, Wendy Lith (zorgcoördinatoren) het ‘managementteam’ (MT). Het MT bewaakt de kwaliteit en de ontwikkeling van het onderwijs op De Lunetten.

Het ondersteuningsteam

Zoals op elke (Fedra-)school is ook op De Lunetten een ondersteuningsteam (OT) samengesteld. In dit team werkt de school samen met externe deskundigen. De leerkracht en de ouders formuleren (eventueel in overleg met de zorgcoördinator) de vraag voor de externe deskundigen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de juiste aanpak van leer- of gedragsproblemen.  

In het ondersteuningsteam worden afspraken gemaakt over extra zorg en begeleiding van leerlingen. Het OT komt een aantal keren per schooljaar bijeen. Het OT bestaat uit de zorgcoördinatoren, de directie, de specialist ‘jonge kind’ en een medewerker van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond en een psycholoog vanuit de Onderwijs Begeleidingsdienst. Het OT kan waar nodig individuele leerkrachten en externe deskundigen uitnodigen voor de vergaderingen. Ook kan het OT, na overleg met en toestemming van de ouders, zelf onderzoeken verrichten of externe deskundigen inschakelen.  

Stagiair(e)s

Stichting Fedra vormt samen met zes andere schoolbesturen in Noord-Holland en Pabo Inholland Haarlem de Opleidingsschool IJmond. Wij hebben als scholen een belangrijke rol in het opleiden en begeleiden van studenten; zij leren het vak van leerkracht bij ons in de praktijk. Naast hun stagedagen leren en werken de studenten tijdens de praktijkdagen in compacte leerteams op de basisscholen. Binnen de opleidingsschool wordt de inhoud van de pabo-opleiding direct verbonden met de praktijk. De lessen worden door zowel pabo docenten als leerkrachten van de scholen gegeven. Door de koppeling van studiestof en praktijk kunnen studenten een brede basis aan kennis en vaardigheden ontwikkelen. De kerngedachte van onze Opleidingsschool is: studenten opleiden tot ‘adaptieve professionals, die collectief leren’. Leerkrachten in Opleiding (LIO’s) zijn stagiaires met meer bevoegdheden. Zij mogen zelfstandig lesgeven; de groepsleerkracht krijgt dan andere taken buiten de groep. Naast de pabo stagiaires hebben wij stageplaatsen voor jongeren die een mbo opleiding doen. Deze stageplaatsen bieden wij op verzoek van de leerling of de mbo opleiding zelf aan, wanneer wij voldoende mogelijkheden zien om de leerling goed te begeleiden.  

Zij-instromers

Naast studenten hebben wij ook zij-instromers in de school. Zij-instromers zijn mensen met een afgeronde hbo of wo studie, die de overstap willen maken naar het onderwijs. Binnen een periode van twee jaar worden zij opgeleid tot leerkracht, onder begeleiding van een vaste mentor. Zij-instromers mogen na een half jaar zelfstandig lesgeven.

Specialist jonge kind

Wendy Lith is specialist op het gebied van onze jongste leerlingen. Zij is expert op het gebied van de specifieke pedagogisch-didactische benadering van leerlingen van 4 t/m 7 jaar, zodat hun ontwikkeling op de juiste manier gestimuleerd kan worden. Zij onderzoekt op welke manier de leerlijnen kunnen worden ingezet in de dagelijkse praktijk, of deze (ook tussentijds) worden geëvalueerd en of de leerlingen aan de gestelde doelen voldoen. Zij onderhoudt contacten met de peuterspeelzaal en ondersteunt bij gesprekken met specialisten van het samenwerkingsverband en/of andere externen.  

Zorgcoördinator

De zorgcoördinatoren hebben een belangrijke ondersteunende functie in de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en verschillende leerstijlen. Zij zijn de vraagbaak en coach voor de leerkrachten, monitoren de voortgang van de leerlingen aan de hand van groepsbesprekingen en analyseren schoolbreed de resultaten vanuit de Cito-toetsen.  

Daarnaast zijn de zorgcoördinatoren onderdeel van het ondersteuningsteam. Zij onderhouden contacten met ouders van de leerlingen die in het ondersteuningsteam worden besproken, externe instanties en zorgcoördinatoren van andere scholen. Waar nodig zit de zorgcoördinator bij gesprekken met de ouders en de leerkracht als er een specifieke begeleidingsvraag ligt.  

Onderwijsondersteuning buiten de groepen

Caroline verzorgt de administratieve ondersteuning van de directie en zorgcoördinatoren.  

Ton zorgt als conciërge voor het onderhoud van de huisraad en ondersteunt het team bij praktische zaken.

Melissa, Noa, Tessa, Roos, Marjan, Vera en Caitlin werken als onderwijsassistenten in diverse groepen.

Mieke en Mireille werken als leerkrachtondersteuner.

Dennis is vakleerkracht gymnastiek.

Gabriella is vakleerkracht muziek via het Cultuurhuis


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten zijn gedurende het schooljaar soms afwezig door ziekte, verlof of scholingsactiviteiten. Tijdens hun afwezigheid neemt als het even kan een andere leerkracht de lessen over. In eerste instantie zijn dit de ‘extra handen’ in de school; iedere school heeft extra personeel om in vervanging te voorzien. Helaas lukt het ons niet altijd om een vervangende leerkracht in te zetten, het lerarentekort treft ons ook. Als er geen leerkracht beschikbaar is, volgen wij onderstaand stappenplan:      

* De groep leerlingen wordt verdeeld over andere groepen; 

* Een leraarondersteuner of onderwijsassistent houdt toezicht, nadat een leerkracht van een andere groep de instructie heeft gegeven (twee groepen werken samen);

* Een leraar in opleiding (LIO) neemt de groep over, de dag wordt met hem/haar voorbereid en nabesproken.  

Als deze maatregelen ook niet (meer) voorhanden zijn, dan zullen wij de ouders/verzorgers informeren dat zij hun kind(eren) een of meerdere dagen niet naar school kunnen brengen. Zo nodig zullen we de last van "niet naar school kunnen" verdelen over verschillende groepen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school


We hebben op De Lunetten voor alle leerjaren meerdere groepen geformeerd. De klassen (m.u.v. de kleuterklassen) zijn gegroepeerd volgens een leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat we de groepen van een leerjaar als een gezamenlijk geheel zien. De leerkrachten binnen dat jaar zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de ondersteuning aan de groep waardoor er gezamenlijk overleg en voorbereiding plaatsvindt. Binnen de vaste groep wordt gedifferentieerd en op drie niveaus gewerkt. Deze niveaus zijn extra instructie, basis en verrijking. We werken opbrengstgericht door concrete leerdoelen te stellen en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen. Daarnaast werken we handelingsgericht door planmatig in te spelen op de verschillen in de individuele onderwijsbehoeften van kinderen. We leren de kinderen niet alleen lezen, rekenen en schrijven, maar vervullen ook een rol in hun socialisering en opvoeding. Kanjertraining speelt hierin een grote rol.

Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, biedt de leerkracht zogeheten 'Level-werk' aan, een lesprogramma dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoefte van enkele leerlingen.

Alle groepen worden ondersteund door onderwijsassistenten. Zij ondersteunen de leerkrachten en werken met kleine groepen leerlingen in of buiten het klaslokaal.

We starten vanaf de groepen 1/2 met 3 groepen 3 en 3 groepen 4 hierna worden de groepen wanneer mogelijk samengevoegd tot 2 groepen van 30 leerlingen. 


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Om tot leren te komen is het belangrijk dat een kind zich prettig en veilig voelt op school. We geven de kleuters daarom voldoende tijd om te wennen aan de basisschool. De nadruk ligt in deze groepen voornamelijk op het spelend en zelfontdekkend leren. Zo worden spelenderwijs cognitieve en sociale vaardigheden aangeleerd. De kleutergroepen zijn heterogeen, dat wil zeggen dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep zitten, uitzondering is een instroomgroep. Hierdoor leren de jongste van de oudere kleuters, leren kinderen elkaar helpen en rekening houden met verschillen. De leerkracht biedt activiteiten aan op verschillende niveaus. Dit is terug te zien tijdens kringactiviteiten, werklessen en spelen.  

De leeromgeving van kleuters vraagt een andere indeling dan de andere groepen. Er wordt in verschillende hoeken gewerkt, zoals de huishoek en bouwhoek, maar ook het schoolplein en de speelzaal zijn onderdeel van de leeromgeving. Verder heeft de kring een centrale plaats in het onderwijs. In de kring vinden verschillende activiteiten plaats en leren de kinderen van elkaar door interesses en ervaringen met elkaar te delen, waarbij ze sturing en begeleiding van de leerkracht te krijgen.

Naarmate de leerlingen langer in de groep meedraaien zullen ze, op hun niveau, opdrachten krijgen die ze zelfstandig in verschillende werkvormen leren uitvoeren. De leerkracht kijkt hierbij naar hun individuele ontwikkeling en onderwijsbehoeften. Door middel van een observatiesysteem worden de betrokkenheid en de vaardigheden van ieder kind nauwlettend gevolgd en vastgelegd.   

In de kleutergroepen wordt in thema’s met nieuwe vaardigheden geoefend. Deze thema’s sluiten aan op actualiteiten; bijvoorbeeld de seizoenen of feestdagen. Het gebruik van een thema maakt bovendien dat de kinderen steeds meer leren begrijpen van de wereld om hen heen. Zo worden spelenderwijs de basisvaardigheden aangeboden die uw kind nodig heeft om te leren lezen, schrijven en rekenen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Invulling van de onderwijstijd

Voor het basisonderwijs geldt dat iedere school minimaal 7520 uren les moet geven, gerekend over acht schooljaren. De verdere inrichting van lestijd over de afzonderlijke leerjaren is door de wetgever vrijgelaten, de scholen kunnen hierover zelf beslissen.

Alle scholen van Fedra geven 7680 uren les gedurende de acht schooljaren. In elk schooljaar, van groep 1 t/m 8, wordt 960 uur les gegeven. Over de totale schoolloopbaan worden op Fedra scholen 160 lesuren extra gegeven, bovenop het wettelijke minimum. Hiermee wordt een stevige impuls aan de kwaliteit van ons onderwijs gegeven. Per schoolweek zijn 25 lesuren ingeroosterd. Op onze school krijgen de leerlingen iedere dag 5 uur les. 

Vanaf groep 3 komt steeds meer nadruk te liggen op de schoolse vakken. We leggen onder meer de basis voor het lezen; daarvoor gebruiken we de methode ‘Lijn 3’. De leerlingen leren in gestructureerde thema's de losse letters waardoor ze snel zelf woorden kunnen samenstellen en zelf sturing krijgen in het leerproces. Naast taal-leesonderwijs biedt Lijn 3 ook wereldoriëntatie, passend bij het thema, waardoor de leerlingen de letters en woorden kunnen gebruiken terwijl ze creatief bezig zijn en kennis opdoen over de wereld om hen heen.  We geven instructie volgens het EDI (Expliciete directe instructie) model. EDI helpt leerlingen stapsgewijs en actief leerstof eigen te maken. Hierdoor doen leerlingen succeservaringen op. 

Vanaf groep 4 werken we met de nieuwste versie van de methode ‘Taal Actief’. Er is een doorgaande lijn tussen 'Lijn 3' (groep 3), 'Estafette' en 'Taal Actief'. De lesmethode bestaat uit een leerkracht gebonden deel en een stuk waarbij de leerlingen zelfstandig werken. De methode biedt een duidelijke structuur voor gedifferentieerd werken. Taal Actief omvat een compleet aanbod van taal, spelling, werkwoordspelling en woordenschat.  

We willen onze leerlingen kennis bijbrengen van de wereld om ons heen en inzicht over zowel heden als verleden. We gebruiken hiervoor, als basis verschillende methoden voor de vakgebieden natuur/techniek, aardrijkskunde, geschiedenis en verkeer. Naast het gebruik van lesboeken voeren we klassengesprekken, houden de leerlingen spreekbeurten en maken ze werkstukken. De leerlingen in de midden- en bovenbouw volgen bovendien programma’s van schooltelevisie en het Jeugdjournaal. De leerlingen bespreken in de groep thema’s die daarin aan bod komen. Zo komt er dagelijks een breed scala onderwerpen aan de orde.  

Tot de wereld oriënterende vakken behoort ook het aanbieden van een basis in de Engelse taal. Voor expressievakken als handvaardigheid, tekenen en drama gebruiken we geen vaste methode. De leerkrachten spelen in op verschillende (actuele) thema’s (Kinderboekenweek, seizoenen, etc.) en gebruiken daarvoor verschillende bronnen als ondersteuning. Op grond daarvan wordt ook gekeken naar de inzet van verschillende technieken en vaardigheden. Voor ons muziekonderwijs gebruiken we de methode '1,2,3 Zing'.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het uitgangspunt van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is dat kinderen zich naar  mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat we over de volle breedte van het ontwikkelingsproces ondersteuning bij het kind willen bieden. Vandaar dat we kunnen putten uit een rijk aanbod aan specialisten, die de leerkracht en eventueel het kind kunnen ondersteunen.

Verzorging en medicijngebruik

Leerkrachten dienen in principe geen medicijnen toe en verrichten geen medische handelingen, anders dan het verlenen van eenvoudige hulp en ondersteuning. Denk hierbij aan een pleister plakken als een kind gevallen is en het smeren van zonnebrandcrème bij een excursie.

Als een kind onder schooltijd medicijnen moet gebruiken of medische verzorging nodig heeft, kunnen ouders/verzorgers dit melden bij de directie. Aan de hand van het basisprotocol ‘Medische handelingen op scholen’ wordt een aanpak bepaald. Wanneer op school medicijnen moeten worden verstrekt, geven de ouders/verzorgers hiervoor schriftelijk toestemming. Voor leerlingen met een chronische of mogelijk levensbedreigende aandoening wordt samen met de ouders/verzorgers een individueel protocol opgesteld. In het protocol staat wie een medische handeling kan verrichten, op welke signalen van het kind iedereen alert moet zijn en wat er moet gebeuren in noodsituaties. De groepsleerkrachten krijgen op basis van het protocol specifieke instructies. De andere leerkrachten worden geïnformeerd.

Leerkrachten helpen leerlingen niet bij toiletbezoek, wij gaan ervan uit dat ieder kind dat naar school gaat zindelijk is en zelfstandig het toilet kan bezoeken. Er zijn voor kleuters noodsetjes kleding beschikbaar in geval van een ‘ongelukje’.

Onderwijs aan langdurig zieke kinderen

Ieder kind kan een ongeval krijgen of ziek worden, waardoor hij of zij langdurig niet naar school kan komen. De school blijft verantwoordelijk voor het onderwijs aan de zieke leerling. We houden contact met de ouders/verzorgers van een langdurig zieke leerling om de leerling betrokken te laten blijven bij de school, het onderwijsproces en de klasgenoten. Dit geldt ook voor leerlingen met een chronische ziekte, die daardoor regelmatig delen van het programma moeten missen. De leerling houdt hierdoor toekomstperspectief en een sociaal-emotioneel isolement wordt zoveel mogelijk voorkomen. De groepsleerkracht is voor ouders/verzorgers en leerling de contactpersoon. De leerkracht stelt een handelingsplan op, zodat de leerling tijdens zijn/haar afwezigheid zoveel mogelijk onderwijs aangeboden krijgt. Ouders/verzorgers en leerkracht(en) informeren elkaar over het herstel en de uitvoering van het alternatieve onderwijsprogramma. Als het nodig is, kan de school advies vragen aan een onderwijsbegeleidingsdienst of bij een educatieve voorziening van een academisch ziekenhuis.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV; Limmen t/m Velsen). In het SWV werken alle basisscholen samen om alle leerlingen optimaal onderwijs te bieden; onderwijs dat aansluit bij hun capaciteiten. In principe krijgen alle leerlingen onderwijs op reguliere basisscholen. In uitzonderingssituaties is aanvullende of specifieke ondersteuning noodzakelijk. Deze wordt voor een kleine groep leerlingen gegeven op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Binnen het SWV hebben we op twee locaties een integraal kindcentrum (IKC) IJmond: De Zeearend in Beverwijk en De Boekanier in Velsen. Binnen een IKC wordt zowel speciaal basisonderwijs als speciaal onderwijs en hulpverlening georganiseerd. Meer informatie is te vinden op de website van het samenwerkingsverband: www.passendonderwijsijmond.nl.

Verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs

Iedere school binnen het  Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV) heeft een ondersteuningsteam. In dit team werkt de school samen met externe deskundigen. De leerkracht en de zorgcoördinator formuleren de vraag voor de externe deskundigen. Het kan bijvoorbeeld gaan over de juiste aanpak van leer- of gedragsproblemen. In het ondersteuningsteam worden afspraken gemaakt over extra zorg en begeleiding voor leerlingen. Uit de bespreking van de problematiek in het ondersteuningsteam kan bijvoorbeeld voortkomen dat er (nader) onderzoek gedaan moet worden naar de begeleidingsbehoefte van de leerling en dat vervolgens binnen de basisschool een traject met specialistische hulp gestart moet worden. Soms wordt besloten dat een leerling beter op zijn/haar plek is in het speciaal (basis)onderwijs.  De school gaat in overleg met de medewerkers van het SWV om een verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs te starten. Ouders/verzorgers worden hier in een vroeg stadium bij betrokken. Meer informatie over het SWV is te vinden op : www.passendonderwijsijmond.nl.

GGD Kennemerland  

Onze school werkt samen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. Aan onze school zijn een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige toegewezen. De JGZ begeleidt de groei en ontwikkeling van schoolgaande kinderen. Hiervoor worden zij op vaste momenten tijdens de basisschoolperiode onderzocht. Er zijn contactmomenten in groep 2 (5-jarigen) en in groep 7. Ouders/verzorgers ontvangen informatie over het bezoek aan de verpleegkundige bij de oproep.   

Advies en consultatie

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen uitgenodigd worden bij een overleg met ouders/verzorgers en school, om zorgen of vragen rondom een kind te bespreken. Ook kan de school een leerling anoniem bespreken om advies te krijgen over de te nemen stappen, zodat kinderen snel de juiste hulp of begeleiding kunnen krijgen.

De jeugdarts heeft een consulterende en adviserende rol bij schoolverzuim. 

In overleg met ouders/verzorgers kan de school kinderen aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Wanneer ouders/verzorgers zonder berichtgeving niet op de afspraak verschijnen, zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige de school hierover informeren. Ouders/verzorgers kunnen ook altijd zelf een afspraak maken.

Contactgegevens

Ouders/verzorgers kunnen met (advies)vragen over gezondheid, opgroeien, opvoeding, en ouderschap bij de GGD Kennemerland Jeugdgezondheidszorg terecht. De JGZ is op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.00-17.00 bereikbaar via 023 7891777 of frontofficejgz@vrk.nl. Meer informatie over de JGZ is te vinden op de website van de GGD: www.ggdkennemerland.nl/jeugd

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Graag verwijzen we u naar het schoolondersteuningsprofiel (SOP) dat als apart document is gepubliceerd.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Welschap Kinderopvang verzorgt sinds oktober 2017 de peuteropvang op De Lunetten. Peuteropvang bestaat uit 2 vaste dagdelen per week in een ruimte die voor peuters veilig en uitdagend is. Peuters kunnen zo spelenderwijs leren omgaan met andere kinderen. Een peutergroep bestaat uit maximaal 8 peuters. De kinderen worden begeleid door gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. De tijden sluiten aan bij de haal- en brengtijden en de vakanties van de school.

Openingsdagen /-tijden

De peuteropvang is alleen open op de ochtenden in de schoolweken van 8.30 uur tot 12.00 uur. ’s Middags en in de schoolvakanties is de peuteropvang gesloten. Kinderen komen op maandag- en donderdagochtend óf dinsdag- en vrijdagochtend. Kinderen met een VVE-indicatie (vroegschoolse of Voorschoolse Educatie) komen een extra dagdeel op woensdagochtend.

Terug naar boven