Basisschool De Zevenhoeven

Maerelaan 248 a 1963 KH Heemskerk

Schoolfoto van Basisschool De Zevenhoeven

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 maken de kinderen in april de Centrale Eindtoets Basisonderwijs. Het eindadvies wordt niet alleen op deze toetsen gebaseerd, maar ook op onze ervaringen met het kind gedurende de tijd dat het op onze school heeft gezeten en de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Het gemiddelde groepsresultaat de eindtoets zegt ook iets over het rendement van ons onderwijs en kan aanleiding zijn, waar nodig, dit bij te stellen.

Ondanks de pandemie waar we vanaf maart 2020 mee te maken hebben, is de Centrale eindtoets in april 2021 wel afgenomen. Op de Centrale eindtoets hebben onze leerlingen een schoolscore behaald van 536,1 tegenover het landelijk gemiddelde van 534,5. Wij zijn ontzettend trots op het goede resultaat dat onze leerlingen hebben behaald in deze moeilijke tijd! 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in een leerlingvolgsysteem. De leerlingen worden regelmatig getoetst met de zogenaamde methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, (begrijpend en technisch) lezen en spelling de landelijk genormeerde toetsen van Cito. Deze toetsen worden afgenomen volgens een planning die is vastgelegd in een toetskalender met bijbehorend toetsprotocol. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden zo nodig het leerstofaanbod van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen op- of bijgesteld. 

De tussenresultaten (methodetoetsen en Cito-LOVS) hebben een belangrijke plaats binnen het Handelings- en OpbrengstGericht werken. De resultaten worden net zoals de methodetoetsen geanalyseerd op school- groeps- en leerlingniveau. De analyse is het uitgangspunt voor nieuwe schooldoelen en worden verwerkt in het schoolplan en de individuele handelingsplannen.

Als aanvulling op de toetsen nemen wij vanaf groep 5 de NSCCT af. De NSCCT staat voor Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. Deze test is ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen en kan het leervermogen toetsen van kinderen van groep 4 tot en met groep 7. Hierdoor krijgen leerkrachten beter zicht op wat leerlingen mogelijk kunnen, worden onderpresteerders opgezocht, en kan het onderwijsaanbod beter afgestemd worden op de leerlingen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs  

Na de basisschool volgt het Voortgezet Onderwijs. De basisschool heeft daarbij een adviserende rol en geeft dat advies op basis van het leerlingendossier, ervaringen van leerkrachten en diverse toetsen. Het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs wordt gegeven aan het eind van groep 7. Het voorlopig advies komt tot stand na intensief overleg tussen de leerkracht van groep 7, de intern begeleider en de directeur.

Gegevens die een rol spelen bij de onderbouwing van het schooladvies: 1. de stand van zaken betreffende de sociaal-emotionele ontwikkeling    2. de inzet en werkhouding (door de jaren heen) 3. de resultaten uit het CITO-leerlingvolgsysteem 

Rekening houdend met de hierboven genoemde aspecten wordt na overleg met de groepsleerkracht van groep 7, de intern begeleider en de directeur een schooladvies voor een vorm van voortgezet onderwijs vastgesteld en wordt dit advies met de ouders besproken. Na de CITO periode in groep 8 ontvangen de leerlingen het definitieve schooladvies. Voor het definitieve schooladvies wordt dezelfde procedure gehanteerd als met het voorlopige schooladvies. Het definitieve schooladvies wordt met ouders en hun kind besproken in februari.  

Het schooladvies kan eventueel nog wijzigen na de Centrale Eindtoets. Deze wordt afgenomen in de maand april. De score van de Centrale eindtoets is aanvullend en fungeert bij de toelating als onafhankelijk tweede gegeven. Valt het toets-advies van de Centrale Eindtoets hoger uit dan het schooladvies, dan heroverweegt de basisschool het schooladvies altijd. In overleg met de leerling en zijn ouders kan de school het advies dan naar boven bijstellen, maar dat is niet verplicht.  

De gegevens van de leerlingen worden aan de school opgestuurd en vindt er op een later tijdstip een warme overdracht plaats. De voortgezet onderwijsscholen mogen bij de toelating geen andere gegevens als tweede gegeven gebruiken of eisen. Zij kunnen wel andere gegevens opvragen, maar deze zijn niet bepalend voor de toelating. 

In de maanden januari en februari organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs open dagen. Een bezoek, samen met uw kind, is dan zeker aan te raden. Wij verzoeken u wel om dit buiten de lestijden van onze school te doen. Wij proberen met de hele groep een school voor VMBO en een school voor HAVO-VWO te bezoeken. Doorgaans hebben wij deze contacten met het Kennemer College. 

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, zijn in de regio IJmond twee bestuurlijke POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) overleggen samengesteld. PO en VO werken samen in een werkgroepverband om de PO-VO-procedure voor te bereiden en vast te stellen. Er is een PO-VO overleg voor Velsen en voor Midden-Kennemerland (regio Castricum t/m Beverwijk). Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure binnen de eigen regio. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie controleert de onderwijsinstanties. De onderwijsinspectie is het intern controleorgaan opererend in opdracht van het Ministerie van OCW. Naast het inspecteren rapporteert zij ook om scholen te stimuleren hun kwaliteit te verbeteren. Tijdens een inspectie op de basisschool komen een of meerdere inspecteurs langs. Zij beoordelen dan de opleiding op verschillende facetten. De school kan dan het oordeel krijgen van: zeer zwak, zwak tot basiskwaliteit.  

Terug naar boven