Kindcentrum Zevenhoeven

Maerelaan 248 a 1963 KH Heemskerk

  • Schoolfoto van Kindcentrum Zevenhoeven
  • Schoolfoto van Kindcentrum Zevenhoeven
  • Schoolfoto van Kindcentrum Zevenhoeven
  • Schoolfoto van Kindcentrum Zevenhoeven
  • Schoolfoto van Kindcentrum Zevenhoeven

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 maken de kinderen in april de Centrale Eindtoets Basisonderwijs. Het eindadvies wordt niet alleen op deze toetsen gebaseerd, maar ook op onze ervaringen met het kind gedurende de tijd dat het op onze school heeft gezeten en de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Het gemiddelde groepsresultaat de eindtoets zegt ook iets over het rendement van ons onderwijs en kan aanleiding zijn, waar nodig, dit bij te stellen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerling volgsysteem

Wij werken met het leerlingvolgsysteem van CITO. Vanaf groep 3 worden de leerlingen 2 keer per jaar getoetst op verschillende vakgebieden. In verschillende leerjaren komen technisch lezen, begrijpend lezen, (werkwoord)spelling en rekenen aan bod.

In groep 7 en 8 worden de leerlingen getoetst om het (voorlopig) advies voor het vervolgonderwijs mede te bepalen. Naast de toetsen wordt er naar de totaalontwikkeling van het kind gekeken. Denk hierbij aan werkhouding, gedrag en ondersteuningsbehoefte.

Methode toetsen

Bij diverse vakken wordt gewerkt met methode toetsen om te zien in welke mate de leerlingen de lesstof beheersen. Op basis van deze toetsen, de CITO's, ondersteuningsbehoefte, werkhouding en gedrag wordt gekeken of de leerling meedoet in de juiste aanpak. Mogelijk gaat een leerling meedoen in een andere aanpak, die beter past bij zijn/haar onderwijsbehoefte. De vorderingen en eventuele aanpassingen in onderwijsaanbod worden met ouders besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De zeven gewoonten als basis voor de omgang met elkaar

'The Leader in Me' is een pedagogische leerlijn die kinderen op een speelse manier leert zichzelf richting te geven, gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen. Met behulp van de zeven gewoonten geven kinderen leiding aan zichzelf en leren wij ‘het goede te doen, ook als niemand kijkt.’

Het voorkomen van pesten

Voor pestproblemen zijn geen kant en klare oplossingen. Ieder geval van pesten heeft een andere oorzaak en heeft een eigen aanpak nodig. Eén ding staat voorop: op De Zevenhoeven wordt pesten niet getolereerd. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • eigenaarschap
  • (zelf)vertrouwen
  • respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven