Kindcentrum Zevenhoeven

Maerelaan 248 a 1963 KH Heemskerk

  • Schoolfoto van Kindcentrum Zevenhoeven
  • Schoolfoto van Kindcentrum Zevenhoeven
  • Schoolfoto van Kindcentrum Zevenhoeven
  • Schoolfoto van Kindcentrum Zevenhoeven
  • Schoolfoto van Kindcentrum Zevenhoeven

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms is er sprake van een kortdurend vervangingsprobleem. Dit kan zijn omdat de leerkracht enkele dagen ziek of afwezig is.  Dit soort vervangingsproblemen worden op de volgende manieren opgelost:

De groep wordt vervangen door een andere leerkracht, een onderwijsassistent of een stagiaire. Soms kan het zijn dat een parttime leerkracht extra terugkomt om de groep les te geven.

Als er geen oplossingen zijn, dan wordt een klas in het uiterste geval naar huis gestuurd.  De afspraak binnen de school is om ouders hier zo vroeg mogelijk over te informeren zodat er thuis voor opvang gezorgd kan worden.

Bij langdurig verzuim proberen we het verzuim op dezelfde wijze op te lossen, waarbij we ons best doen om zo snel mogelijk een structurele oplossing te vinden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In  de groepen 1 en 2 werken we met thema's en projecten. Op deze manier sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen.

De verschillende leer- en vormingsgebieden die op het lesrooster staan lopen in de praktijk in elkaar over. Een kind dat speelt in de bouwhoek is bezig met taal, maar ook met rekenen en wiskunde en een kind dat speelt in de huis-, of themahoek is bezig met creatieve vorming, maar ook met de taalontwikkeling. Wij proberen het leren vanuit spel te bevorderen.

Als leerlingvolgsysteem voor groep 1/2 maken wij gebruik van leerlijnen. Zo houden we de ontwikkeling van het jonge kind nauwlettend in de gaten.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Kerndoelen 

Er zijn twee typen kerndoelen voor het basisonderwijs:

Leergebiedsspecifieke doelen.

Deze hebben betrekking op een bepaald leergebied. We onderscheiden zes leergebieden: Nederlandse taal, Engelse taal, rekenen/wiskunde, wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, samenleving, techniek, milieu, natuuronderwijs), lichamelijke opvoeding, kunstzinnige oriëntatie (tekenen en handvaardigheid, muziek, spel/bevordering van het taalgebruik, beweging, dramatische vorming).

Leergebiedoverstijgende doelen.

Deze zijn gericht op het ontwikkelen of bevorderen van algemene vaardigheden en zijn daarom niet ondergebracht bij een specifiek leergebied. Deze doelen hebben betrekking op het gehele onderwijsaanbod van de basisschool. Ze zijn gegroepeerd rond zeven thema’s: werkhouding, werken volgens plan, gebruik van uiteenlopende leerstrategieën, zelfbeeld, sociaal gedrag, burgerschapsvorming en digitale geletterdheid (ICT-vaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking).    

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in gegaan. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen, ook kinderen die extra hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld: het leren gaat moeilijker, of een kind mist juist uitdaging bij het leren, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsprobleem. Scholen krijgen bij passend onderwijs zorgplicht. Dit betekent dat iedere school de taak krijgt om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden en waar nodig extra ondersteuning te geven. Bij voorkeur in het basisonderwijs en pas als het niet anders kan in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Onze school wordt ondersteund door samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond www.passendonderwijsijmond.nl.

Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs vindt u de laatste informatie over de landelijke ontwikkelingen.

Basisondersteuning

De school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Hierin staat beschreven welke mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. De leerkracht voorziet in de basisondersteuning. De leerkracht in de groep observeert, signaleert, analyseert, voert kindgesprekken en werkt handelingsgericht. Verder informeert de leerkracht de ouder, wisselt ervaringen uit over de ontwikkeling van hun kind en maakt gebruik van de expertise van ouders.

Extra ondersteuning

Na evaluatie van de basisondersteuning in de klas kan blijken dat meer of andere hulp nodig is. De leerkracht bespreekt de gegevens met de intern begeleider (IB'er) om de ondersteuningsbehoeften van de leerling en de leerkracht in kaart te brengen. Er wordt met ouders gesproken, een plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd. Als er meer of andere ondersteuning nodig is dan de gegeven ondersteuning of als er nog openstaande vragen zijn, kan besloten worden om met elkaar in gesprek te gaan tijdens een groot ondersteuningsoverleg.

Inbreng in het ondersteuningsteam

Indien de ondersteuning op groepsniveau tot onvoldoende resultaten leidt, bespreken we de leerling in een ondersteuningsteam. De samenstelling van zo'n ondersteuningsteam is afhankelijk van de casus, deze kan bestaan uit de schoolleiding, de intern begeleider en een consulent van het samenwerkingsverband. Bij het overleg zijn ook de ouders en de betrokken leerkracht aanwezig om aanvullende vragen van de ondersteuningsteamleden te beantwoorden en mee te denken in oplossingen. Na de bespreking van de leerling besluit het ondersteuningsteam welke acties zullen plaatsvinden. Bijvoorbeeld: observatie, onderzoek, inschakelen van externe hulp, ondersteuning groepsleerkracht. Wanneer de school zelf de extra ondersteuning niet kan bieden wordt samen met de ouders gekeken naar een andere passende onderwijsplek. 

Verlengen of versnellen

Soms is het voor de ontwikkeling van een kind goed om hem of haar een jaar extra in een groep te laten blijven. Dit doen we pas als er goed is onderbouwd waarom dit nodig is. Op dezelfde manier bekijken wij ook of een kind een jaar kan overslaan. Afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling wordt tijdig besloten of verlengen of versnellen nodig is.

Plusaanbod

We hebben een doorgaande leerlijn voor onze plusleerlingen. 

We werken met de methode ‘Levelwerk’ in groep 3 – 8;

Bij de kleuters werken we met spellen uit ‘Levelspel’. Bij de kleuters en in groep 3 vullen we het aanbod van ‘Levelspel’ en ‘Levelwerk’ aan met specifiek op de plusleerlingen toegespitste denkspellen.

‘Levelspel’ en ‘Levelwerk’ zijn gericht op verdieping en verbreding van het reguliere leerstofaanbod.

We starten in het schooljaar 2022-2023 met een interne plusklas. Plusleerlingen die deelnemen aan deze interne plusklas krijgen met name verbredingsactiviteiten aangeboden, wat in verbinding staat met de rest van de school. 

Leerlingvolgsysteem

Op onze school maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem dat bestaat uit toetsen op verschillende leergebieden. Deze toetsen worden twee keer per jaar (januari en juni) afgenomen. De toetsen geven een objectief beeld van de vorderingen van de leerling en worden gebruikt om het onderwijs beter af te stemmen op de ontwikkeling van de kinderen.

Afspraken met betrekking tot het afnemen van toetsen

Het afnemen en de verwerking van de groepsgewijs af te nemen toetsen is de verantwoordelijkheid van de school. Indien het, in het belang van het kind en in de visie van de schoolleiding noodzakelijk is om een groepsonderzoek nogmaals of anders af te nemen, ligt de beslissing om dit te doen bij de schoolleiding.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zoals eerder al aangegeven hebben we de volgende ambities in 2022-2023

- The Leader in Me

- Stiltehuisjes

- Focus op de gebieden taal, technisch lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen.


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven