Basisschool De Zevenhoeven

Maerelaan 248 a 1963 KH Heemskerk

Schoolfoto van Basisschool De Zevenhoeven

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Openbare Basisschool De Zevenhoeven in Heemskerk.
De Zevenhoeven is een openbare school, waar ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

De Zevenhoeven is een school: 

  • waar ieder kind zich veilig voelt
  • die goed voorbereidt op het voortgezet onderwijs
  • waar ieder kind bovenal een fijne schooltijd heeft

In dit schoolvenster kunt u alles lezen over onze onderwijsvisie en hoe wij deze in de dagelijkse praktijk vormgeven. Daarnaast vindt u informatie die afkomstig is van DUO en de Onderwijsinspectie.

(Nieuwe) ouders geven wij graag (op afspraak) een rondleiding door de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en structuur
  • Samen en betrokken
  • Eigenaarschap
  • Toekomstgericht
  • Cultuuronderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Zevenhoeven is een school gelegen in de wijk De Die; een rustige omgeving met veel groen en speelvelden voor kinderen. Via diverse voetpaden is de school ook gemakkelijk bereikbaar voor kinderen uit de wijk Breedweer. Behalve uit Breedweer en De Die komen leerlingen uit De Maer en van de andere kant van De Baandert. Het ruime en lichte gebouw heeft 10 leslokalen, een extra speellokaal voor de kleuters, een activiteitenruimte en een grote gemeenschappelijke zaal die fungeert als Leerplein. Daarnaast zijn er nog flexruimtes die voor verschillende doeleinden gebruikt zullen worden. De school heeft de beschikking over chromebooks voor de leerlingen. 

De school heeft verder twee ruimtes die in gebruik zijn door Welschap die de voor- en naschoolse opvang verzorgt. Het gebouw heeft aparte ingangen voor kleuters, groepen 3-8 en de voor- en naschoolse opvang. Er is een parkeerplaats waar ouders veilig kunnen parkeren en/of hun kinderen kunnen afzetten aan het Haasjesven. Er zijn twee grote pleinen die zijn afgesloten met een hek en geen openbaar speelterrein zijn. Naast de school ligt een multifunctionele sportaccommodatie waar groepen 3 t/m 8 gebruik van maken.

De Zevenhoeven is een Brede school. Samen met Stichting Welschap en met subsidie van de gemeente Heemskerk worden gedurende het hele schooljaar activiteiten georganiseerd voor onze leerlingen. U kunt hierbij denken aan verschillende workshops of clubs op het gebied van muziek, handvaardigheid, ICT, EHBO, koken en sport.

Aanmelden van leerlingen

Nieuwe ouders kunnen een afspraak met de directeur maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding door de school. De kinderen kunnen het hele jaar worden aangemeld door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier. Vanwege de planning stellen wij het op prijs dat kinderen een jaar voordat zij de vierjarige leeftijd bereiken worden aangemeld. De aanmelding vindt plaats volgens het toelatingsbeleid van de Wet Passend Onderwijs. De school hanteert geen vaste maximale groepsgrootte. Bij iedere plaatsing zal worden gekeken of het pedagogisch klimaat en de onderwijskwaliteit voldoende gegarandeerd kunnen blijven worden en of de school aan de ondersteuningsbehoefte van een kind kan voldoen. 

Groepsindeling  

De school bepaalt (in het geval van zij-instroom in overleg met de vorige school) in welke groep uw kind wordt geplaatst. Ouders kunnen voorkeuren opgeven indien er parallelgroepen zijn. Plaatsing en groepsverdelingen worden zorgvuldig afgewogen. Er wordt hierbij rekening gehouden met de verhouding tussen de aantallen leerlingen per groep, jongens/meisjes, onderwijsbehoeften en leeftijd.

Wennen en intakegesprek 

In de weken voor uw kind vier jaar wordt komt hij/zij enkele keren wennen, behalve in december en de laatste weken voor de zomervakantie. In overleg komt uw kind dan ongeveer twee weken lang, twee keer per week een ochtend in de groep om kennis te maken met de leerkracht en de kinderen. Voor het wennen neemt de leerkracht contact op met de ouders om afspraken te maken over de wenperiode. Tijdens de wenperiode zal er een intakegesprek plaats vinden met de leerkracht van uw kind, waarin u bijzonderheden over uw kind kunt doorgeven en eventuele vragen kunt stellen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
214
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Aanvang van de les

Tien minuten voor de aanvang van de les gaat de eerste bel en gaan de deuren van de school open. De leerkrachten zijn in de klas aanwezig.  De tweede bel betekent dat de lessen gaan beginnen. De kinderen van de kleutergroepen komen bij de kleuteringang naar binnen en de kinderen van de groepen 3 t/m 8 bij de hoofdingang. Het is de bedoeling dat de kinderen van groep 4 t/m 8 niet door de ouders in de klassen gebracht worden. Wij vragen u om op het plein afscheid van uw kind te nemen, zodat de kinderen rustig de klassen in kunnen en de lessen op tijd kunnen beginnen. Wilt u de leerkracht spreken dan kan dat na schooltijd, maar in geval van ‘nood’ kunt u natuurlijk altijd de leerkracht benaderen.  De achteringang blijft gesloten, deze wordt gebruikt door Welschap. Vanwege de veiligheid zijn de deuren tijdens de schooltijden gesloten. Indien u later komt, vragen wij u aan te bellen bij de hoofdingang. 

Continurooster en pauze

Bij een continurooster blijven alle kinderen op school over. Het continurooster heeft geen effect op het aantal lesuren dat de kinderen in totaal krijgen. Wel worden de lesuren anders geclusterd per schooldag, per week, per leerjaar. De lunchtijd op onze school is onderwijstijd. Dat wil zeggen dat het eten gecombineerd wordt met onderwijsactiviteiten die gerelateerd zijn aan vak- en ontwikkelingsgebieden binnen het basisonderwijs die beschreven zijn in ons schoolplan. De activiteiten tijdens de lunch zijn een integraal onderdeel van ons onderwijsaanbod. Uiteraard zijn de activiteiten van dien aard dat ze goed te combineren zijn met het eten. De activiteiten die tijdens de lunch plaatsvinden zijn als officieel document opgenomen in het lesrooster per groep (bv. een kringgesprek, groepsvormende activiteiten, school-TV, instructie handvaardigheid, boekbespreking, voorlezen etc.). Na de lunch hebben de kinderen en de leerkracht pauze en zijn er (volgens rooster) buitensurveillanten die ervoor zorgen dat de kinderen tijdens hun pauze veilig buiten (of bij regen binnen) spelen.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven