De Opstekker

De Jister 21 8621 DR Heeg

Schoolfoto van De Opstekker

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op 'De Opstekker'

Deze Schoolgids is in ontwikkeling. Op dit moment werken wij als team aan de school die wij samen willen zijn en werken we aan de Missie en Visie van De Opstekker. Hierdoor zal deze Schoolgids het komende schooljaar een aantal keren worden aangepast. 

Met behulp van de ‘Kanjertraining’ geven wij richting aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen. U vindt hierbij een voorbeeld van een poster die al verwijst naar een veilige, fijne schoolomgeving. Onze school mag met recht het predicaat ‘Kanjerschool’ voeren!

Wij zijn ook een school voor de ouders en verzorgers. Een school waar u, ouders en/of verzorgers, welkom bent en waar we u nodig hebben om met ons te werken aan de ontwikkeling van de kinderen.

Wilt u meer weten, de deur staat open: u bent van HARTe welkom!

De Opstekker valt onder de onderwijskoepel ‘Pallludara’. Stichting Palludara is een onderwijsinstelling waar, vanuit een christelijke levensvisie, de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind centraal staan. Wij geloven in kinderen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kanjerschool
  • X
  • X
  • X
  • X

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Hier wordt nog het aantal leerlingen weergegeven van het voormalige Wrâldfinster.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
147
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode:
Als leerkracht, intern begeleider of directeur kunnen we te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn we als beroepskrachten verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. De meldcode beschrijft in vijf stappen wat we moeten doen bij vermoedens van geweld. We volgen dit stappenplan als wij vermoeden dat de thuissituatie van een kind onveilig is. Bij Stichting Palludara werken we vanaf juli 2013 met de meldcode omdat we het belangrijk vinden dat we met elkaar alert zijn en goed kunnen handelen in geval van een onveilige thuissituatie van een kind.

Schoolverzekering:
Wij beschikken over een schoolverzekering. De school, het personeel, de vrijwilligers en het bestuur van Palludara zijn verzekerd op basis van een basispakket. De tussenpersoon is Raetsheren van Orden. Voor het actuele verzekeringshandboek kunt u kijken op: Raetsheren (verusverzekeringen.nl). Bij schade als gevolg van onzorgvuldigheid of verwijtbare nalatigheid van de school kunt u contact opnemen met de schooldirecteur. Voor schade die door leerlingen veroorzaakt wordt (bijv. aan een device) verwijzen wij u als ouders/verzorgers naar uw eigen wettelijke aansprakelijkheid. De school is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade door onrechtmatig handelen van een leerling. Daar is de leerling (lees: de ouders/verzorgers) in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat u als ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. 

Terug naar boven