Christelijke Basisschool It Wraldfinster

De Jister 21 8621 DR Heeg

Schoolfoto van Christelijke Basisschool It Wraldfinster

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op 'It Wrâldfinster'!
Via ons 'venster op de wereld' leren wij uw kind zijn wereld te verkennen! Wij zijn een school, waar kinderen zich thuis en veilig voelen: ‘Jij mag er zijn!’ is ons motto. Wij vinden dit de voorwaarde voor een goede leeromgeving, waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen.

Via de ‘Kanjertraining’ geven wij richting aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen. U vindt hierbij een voorbeeld van een poster die al verwijst naar een veilige, fijne schoolomgeving. Onze school mag met recht het predicaat ‘Kanjerschool’ voeren!

Wij zijn ook een school voor de ouders en verzorgers. Een school waar u, ouders en/of verzorgers, welkom bent en waar we u nodig hebben om met ons te werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Samen één doel: de kinderen opvoeden en (bege)leiden naar ‘groot worden’, naar volwassen worden. ‘Er uit halen wat er in zit’. We hebben u daarbij nodig. Niet alleen om iets voor ons te doen, maar ook om samen over het welzijn van uw kinderen te praten.

Wij delen met u de zorg voor de kinderen en gaan de uitdaging aan met hen op weg te gaan. Vanuit de veilige schoolomgeving kijken we uit ons schoolraam (Wrâldfinster) en verkennen de wereld om ons heen. Gaat u met ons mee?

Wilt u meer weten, de deur staat open: komt u binnen! Voor een langer gesprek kunt u een afspraak maken met de leerkracht, intern begeleider of schoolleider. Van harte welkom!

It Wraldfinster valt onder de onderwijskoepel ‘Pallludara’. Stichting Palludara is een onderwijsinstelling waar, vanuit een christelijke levensvisie, de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind centraal staan. Wij geloven in kinderen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en Vertrouwen
  • Talentontwikkeling
  • Relatie-competentie-autonomie
  • Kanjerschool
  • Kennis + (sociale)vaardigheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De krimp van de bevolking in Heeg gaat natuurlijk niet aan It Wrâldfinster voorbij. In de afgelopen jaren konden we ons verheugen op relatief grote groepen. Nu deze groepen in de bovenbouw zitten is de uitstroom naar het voortgezet onderwijs dus ook relatief groot. De instroom van 4-jarigen is fors afgenomen, want meer kinderen zijn er niet in Heeg...Vanaf het schooljaar 2017-2018 behoort ook het dorp Gaastmeer tot het voedingsgebied van de It Wrâldfinster.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
112
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode:
Als leerkracht, intern begeleider of directeur kunnen we te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn we als beroepskrachten verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. De meldcode beschrijft in vijf stappen wat we moeten doen bij vermoedens van geweld. We volgen dit stappenplan als wij vermoeden dat de thuissituatie van een kind onveilig is. Bij Stichting Palludara werken we vanaf juli 2013 met de meldcode omdat we het belangrijk vinden dat we met elkaar alert zijn en goed kunnen handelen in geval van een onveilige thuissituatie van een kind.

Schoolverzekering:
Wij beschikken over een schoolverzekering. De school, het personeel, de vrijwilligers en het bestuur van Palludara zijn verzekerd op basis van een basispakket. De tussenpersoon is Raetsheren van Orden. Voor het actuele verzekeringshandboek kunt u kijken op: Raetsheren (verusverzekeringen.nl). Bij schade als gevolg van onzorgvuldigheid of verwijtbare nalatigheid van de school kunt u contact opnemen met de schooldirecteur. Voor schade die door leerlingen veroorzaakt wordt (bijv. aan een device) verwijzen wij u als ouders/verzorgers naar uw eigen wettelijke aansprakelijkheid. De school is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade door onrechtmatig handelen van een leerling. Daar is de leerling (lees: de ouders/verzorgers) in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat u als ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. 

Terug naar boven