Basisschool St. Michaël

Vincent van Goghstraat 18 2391 VB Hazerswoude-Dorp

  • Schoolfoto van Basisschool St. Michaël
  • Dit zijn de pedagogisch medewerkers en leerkrachten die in ons IKC samenwerken

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt alle belangstellenden inzicht in de resultaten van de St Michaëlschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster je betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

We hopen dat je een compleet beeld krijgt van onze school en waar we voor staan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Het kind staat centraal
  • Iedereen heeft plezier
  • Grote sociale betrokkenheid
  • Iedereen kan zich ontplooien
  • Veiligheid en communicatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het Groene Hart hebben we te maken met de landelijke trend van een teruglopend aantal leerlingen. Het leerlingenaantal van de St. Michaëlschool is de afgelopen jaren juist gegroeid.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
170
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Samen leren vraagt om een veilige school. Een omgeving waarin kinderen en medewerkers zich thuis voelen, verschillen er mogen zijn en ieder mens ertoe doet. In zo’n omgeving is geen ruimte voor agressie en geweld. Daarom werken wij actief aan veiligheid, volgens beleid dat past bij onze school. Wij maken hiervoor actief gebruik van de Kanjertraining. Ook hebben we afgesproken hoe we in de school met elkaar omgaan. En als een kind op school ziek wordt of medicijnen nodig heeft, volgen we ons protocol medisch handelen. Maar een veilige school is niet genoeg; kinderen verdienen ook een veilige thuissituatie. Als wij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling denken te zien, bespreken wij dat eerst met ouders. Daarna wegen we zorgvuldig af of het vermoeden gemeld moet worden bij Veilig Thuis. We handelen daarbij volgens het protocol huiselijk geweld of kindermishandeling. Verder gaan wij zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van ouders en kinderen. Wij doen dit volgens ons privacyreglement. Hierin staat welke persoonsgegevens we bewaren en welke veiligheidsmaatregelen daarvoor zijn genomen.

Terug naar boven