Basisschool St. Michaël

Vincent van Goghstraat 18 2391 VB Hazerswoude-Dorp

 • Schoolfoto van Basisschool St. Michaël
 • Schoolfoto van Basisschool St. Michaël

Het team

Toelichting van de school

Op de St. Michaëlschool staan 12 ervaren leerkrachten voor de groepen. Enkele leerkrachten geven daarnaast ook extra ondersteuning en extra uitdaging aan leerlingen die dit nodig hebben en een van de leerkrachten die hierin is gespecialiseerd geeft de gymlessen in de bovenbouw. Het team bestaat verder uit een intern begeleider, een conciërge, een administratieve kracht en een directeur.

We werken nauw samen met de pedagogisch medewerkers (PM-ers) van Peuterstart Pippeloentje en BSO Uit de kunst, die ook in ons gebouw zijn gehuisvest. Samen vormen we een IKC (integraal kind centrum). Dit schooljaar worden er ook PM-ers  onder schooltijd ingezet in groep 2-3 en groep 6-7. 

 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

RTC Cella regelt voor onze school de vervangingen. Bij RTC Cella zijn naast ons bestuur nog vijf schoolbesturen aangesloten. Het voordeel is dat we onderling leerkrachten die in (vaste) dienst zijn, kunnen uitwisselen. Daarnaast hebben we een pool van flexibele invalkrachten die na een specifieke oproep ingezet kunnen worden.

Als er geen vervanging mogelijk is vanuit het RTC proberen we andere vervanging te regelen uit het eigen bestand of vragen we een collega extra te werken. Lukt dat allemaal niet, dan verdelen we een groep over de andere groepen. Als ook dat niet mogelijk is, sturen we  een groep bij hoge uitzondering naar huis.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de St. Michaëlschool werken we over het algemeen in homogene groepen; kinderen van dezelfde leeftijd vormen met elkaar een groep. In de kleuterbouw kiezen we voor heterogene groepen 1-2. We maken in de leerjaren 3 tot en met 8 een combinatiegroep als het leerlingenaantal dat nodig maakt. In het schooljaar 2021-2022 werken we met de volgende groepsindeling:

 • groep 1-2 A De Kikkertuin: Marije op maandag, dinsdag en woensdag en Antoinette op donderdag en vrijdag
 • groep 1-2 B De Vlindertuin: Veronique op maandag, dinsdag en vrijdag en Joyce op woensdag en donderdag
 • groep 2-3 De Bijenkorf: Melissa op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag en Heleen op donderdag
 • groep 4: Annemieke de hele week, op 20 dinsdagen Natalie   
 • groep 5: Miranda op maandag, donderdag en vrijdag en Daan op dinsdag en woensdag
 • groep 6-7: Sanne de hele week
 • groep 8: Ciska op maandag, dinsdag en woensdag en Natalie op donderdag en vrijdag

Marianne is onze intern begeleider (IB-er). Zij is op maandag, dinsdag en donderdag op school. Abdul is onze conciërge. Hij is op dinsdag tot en met vrijdag op school aanwezig. Op donderdag is ook Annet aanwezig om ons te helpen met de administratie. Astrid, onze directeur, is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 werken wij met de kleuters aan voorbereidend rekenen, taal, oriëntatie op jezelf en de wereld, Kanjertraining, catechese, digitale geletterdheid, burgerschapsvorming, bewegingsonderwijs en kunstzinnige en creatieve vorming. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In alle leerjaren geven wij les in rekenen, taal, lezen en spelling. We besteden ook elke week tijd aan wereldoriëntatie, Kanjertraining, catechese, digitale geletterdheid, burgerschapsvorming, bewegingsonderwijs en creatieve vorming. In de groepen 7 en 8 geven wij ook les in de Engelse taal en studievaardigheden.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Soms blijkt dat een kind speciale zorg of aanvullende ondersteuning nodig heeft. Onze interne begeleider (IB-er) zoekt dan samen met de leerkracht en de ouders naar manieren om het onderwijs voor dit kind passend te maken. De afspraken leggen we vast in een handelingsplan. Soms zetten we specialisten in van De GroeiAcademie, het expertisecentrum van De Groeiling. Hier werken gediplomeerde orthopedagogen, onderwijsspecialisten, leerlingbegeleiders en leerkrachten gespecialiseerd in gedrag. Op de St. Michaëlschool wordt de ondersteuning vanuit de werkdrukmiddelen en de leerlingbegeleiding vanuit De Groeiacademie verzorgd door juf Heleen, een van onze eigen teamleden. 

We werken ook samen met onderwijsspecialisten en orthopedagogen vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek en vanuit de Ambulante Educatieve Dienst (AED). Meer informatie hierover vindt u in ons Schoolondersteuningsprofiel. We werken daarnaast ook samen met Go! voor jeugd, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de afdeling Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) van de GGD. Meer informatie hierover staat hier op de schoolwebsite. 

In onze school zijn gediplomeerde specialisten werkzaam. In het overzicht hieronder kunt u zien om welke specialisten het gaat. De intern begeleider heeft geen lesgevende taken. Zij is wekelijks 6 dagdelen werkzaam op school en volledig ambulant. De andere specialisten hebben lesgevende taken en daarnaast taakuren voor andere werkzaamheden. In het schema hieronder zijn deze specialisten terug te vinden met het cijfer 1. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De St. Michaëlschool werkt samen met kinderopvangorganisatie Junis. In de school zijn Peuterstart Pippeloentje en BSO Uit de kunst gehuisvest. Pippeloentje biedt Peuterstart en voorschoolse educatie (VVE). Uit de kunst biedt buitenschoolse opvang (BSO) bij de Natuurtalenten voor kinderen van 4 tot 6 jaar en bij de Meesterwerken voor kinderen van 7 jaar en ouder. Alle medewerkers werken actief met elkaar samen aan het vormen van ons integraal kindcentrum (IKC). 

De tussenschoolse opvang (het overblijven) wordt geregeld door ouders.

Terug naar boven