Basisschool St. Michaël

Vincent van Goghstraat 18 2391 VB Hazerswoude-Dorp

 • Schoolfoto van Basisschool St. Michaël
 • Schoolfoto van Basisschool St. Michaël

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De belangrijkste eindopbrengst van het onderwijs is dat elk kind goed in zijn vel zit en klaar is om op een nieuwe school de volgende groeistap te zetten. Bij het meten van onze eindopbrengsten speelt het kind dus een centrale rol. Hebben we voor ieder kind aangesloten bij datgene wat het kan en waarin het verder kan groeien? Heeft ieder kind het beste uit zichzelf gehaald? De eindtoets van Cito helpt ons om daar zicht op te krijgen. We bekijken de resultaten altijd in perspectief. De ontwikkeling die een leerling tijdens zijn of haar schoolperiode heeft doorgemaakt, ook in sociaal-emotioneel opzicht, zegt meer dan een score op zich. Daarnaast gebruiken we de resultaten op de eindtoets om ons onderwijs te evalueren: hebben wij er als school toe gedaan? Hierbij kijken we ook naar het niveau waarop kinderen hun ontwikkeling op school zijn gestart. Want een groep met relatief lage prestaties in groep 8 kan wel degelijk een mooie leerontwikkeling hebben doorgemaakt.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de kinderen goed te kunnen volgen wat betreft hun leerprestaties en hun ontwikkeling, is het nodig dat er regelmatig gemeten wordt. Hiervoor gebruiken wij op onze school een aantal instrumenten. Dit zijn toetsen die horen bij de methodes die we gebruiken (de zgn. methode-gebonden toetsen) en we gebruiken toetsen of meetinstrumenten die niet bij een bepaalde methode horen, maar wel landelijk zijn genormeerd (de zgn. methode-onafhankelijke toetsen).

Bij de kleuters volgen we onze leerlingen met de "Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind" van ParnasSys op de volgende ontwikkelgebieden: 

 • motoriek
 • voorbereidend rekenen
 • taal
 • spel
 • sociaal-emotioneel, in combinatie met KanVAS

In de groepen 3 tot en met 8 volgen we onze leerlingen als volgt:

 • sociaal-emotionele ontwikkeling: Kanjervolgsysteem KanVAS
 • rekenen: Rekenen-Wiskunde (CITO) en volgen van de leerlijn in Snappet
 • spelling: methodetoetsen en Spelling (CITO)
 • technisch lezen: methodetoetsen en AVI leestoets (teksten), Drie Minuten Toets (woordentoets CITO)
 • begrijpend lezen: methodetoetsen en Begrijpend Lezen (CITO)    

Bij de beoordeling van de kinderen geven wij alleen cijfers indien er sprake is van een meetbaar resultaat, bijv. bij toetsen voor spelling, topografie, geschiedenis en aardrijkskunde. Wanneer wij beoordelen door middel van een observatie, dan gebruiken wij de termen goed, voldoende, matig of onvoldoende. De cijfers en of termen (letters) worden op het rapport vermeld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar de middelbare school is een grote stap. Daarom beginnen we op tijd met de voorbereiding. De school, ouders en leerlingen gaan samen op weg in dit proces. In groep 6 wordt een eerste uitstroomprognose besproken met ouders en kinderen. Dit geeft ons allen de kans om te werken aan gerichte doelen om deze prognose vast te houden en te behalen eind groep 8. In groep 7 krijgen leerlingen een voorlopig advies, het pre-advies. Hiervoor kijken we naar hun prestaties voor begrijpend lezen en rekenen tot op dat moment. Ook inzet en werkhouding wegen mee. Het voorlopig advies wordt schriftelijk meegegeven. In groep 8 geven we informatie over de verschillende vormen en niveaus van voortgezet onderwijs en wordt het definitieve advies vastgesteld door het team. Werkhouding, motivatie en inzet zijn belangrijke factoren bij het bepalen van het schooladvies. We kijken ook naar de leerresultaten door de jaren heen. Het definitieve advies wordt besproken met de leerling en ouders en schriftelijk meegegeven. Vóór 1 maart krijgt iedere leerling een schooladvies. Als een kind op de eindtoets boven verwachting scoort, kijken we nog een keer naar het advies. Zo nodig passen we het aan, in overleg met ouders.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven