Basisschool St. Michaël

Vincent van Goghstraat 18 2391 VB Hazerswoude-Dorp

 • Schoolfoto van Basisschool St. Michaël
 • Schoolfoto van Basisschool St. Michaël

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij willen dat ieder kind aan het eind van groep 8 goed in zijn vel zit en klaar is voor de stap naar de middelbare school. Dat is waar we vooral naar kijken bij het meten van de opbrengsten van het onderwijs. Hebben we aangesloten bij wat een kind kan en waarin het verder kan groeien? Heeft ieder kind het beste uit zichzelf gehaald? De eindtoets van Cito helpt om hier zicht op te krijgen. We kijken nooit alléén naar de cijfers. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling is belangrijk. Voor onszelf gebruiken we de resultaten van de eindtoets om naar de kwaliteit van het onderwijs te kijken. Hebben wij er als school toe gedaan? Bij het antwoord houden we rekening met het niveau waarmee kinderen de school zijn binnengekomen. Want een groep met relatief lage prestaties in groep 8 kan wel degelijk een mooie leerontwikkeling hebben doorgemaakt.

De school kan voor een leerling ontheffing krijgen als het maken van de Centrale Eindtoets geen reëel beeld geeft van wat de leerling kan omdat de toets te moeilijk is voor die leerling. De leerling hoeft dan de toets niet te maken of de score wordt niet meegeteld bij de gemiddelde opbrengsten. Op onze school mogen alle leerlingen meedoen met de Centrale Eindtoets, ook als een leerling ontheffing mag krijgen. In het schooljaar 2021-2022 is de ontheffing voor een van de 16 leerlingen in groep 8 niet goed verwerkt, waardoor de score van deze leerling toch wordt meegenomen in het gemiddelde. Hierdoor kloppen de percentages bij de grafieken hieronder niet helemaal. De juiste cijfers zijn: Fundamenteel niveau: 95% en Streefniveau: 63%


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We doen er alles aan om kinderen het maximale uit zichzelf te laten halen. Daarom toetsen we tijdens het schooljaar onder meer op lezen en rekenen. Zo houden we zicht op de ontwikkeling van ieder kind. Ook kunnen we hiermee ons onderwijs verbeteren en leerlingen beter ondersteunen. We gebruiken onder meer methodetoetsen en Cito-toetsen en het leerlingvolgsysteem ParnasSys. De tussentoetsen van Cito leveren voor elk leerjaar een gemiddelde niveauscore op. Door die te vergelijken met het landelijk gemiddelde (altijd 3,0), weten we hoe goed we het doen.

Bij de kleuters volgen we onze leerlingen met de "Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind" van ParnasSys op de volgende ontwikkelgebieden: 

 • motoriek
 • voorbereidend rekenen
 • taal
 • spel
 • sociaal-emotioneel, in combinatie met KanVAS

In de groepen 3 tot en met 8 volgen we onze leerlingen als volgt:

 • sociaal-emotionele ontwikkeling: Kanjervolgsysteem KanVAS
 • rekenen: Rekenen-Wiskunde (CITO) en volgen van de leerlijn in Snappet
 • spelling: methodetoetsen en Spelling (CITO)
 • technisch lezen: methodetoetsen en AVI leestoets (teksten), Drie Minuten Toets (woordentoets CITO)
 • begrijpend lezen: methodetoetsen en Begrijpend Lezen (CITO)    

Bij de beoordeling van de kinderen geven wij alleen cijfers indien er sprake is van een meetbaar resultaat, bijv. bij toetsen voor spelling, topografie, geschiedenis en aardrijkskunde. Wanneer wij beoordelen door middel van een observatie, dan gebruiken wij de termen goed, voldoende, matig of onvoldoende. De cijfers en of termen (letters) worden op het rapport vermeld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar de middelbare school is een grote stap. Daarom beginnen we op tijd met de voorbereiding. De school, ouders en leerlingen gaan samen op weg in dit proces. In groep 6 wordt een eerste uitstroomprognose besproken met ouders en kinderen. Dit geeft ons allen de kans om te werken aan gerichte doelen om deze prognose vast te houden en te behalen eind groep 8. In groep 7 krijgen leerlingen een voorlopig advies, het pre-advies. Hiervoor kijken we naar hun prestaties voor begrijpend lezen en rekenen tot op dat moment. Ook inzet en werkhouding wegen mee. Het voorlopig advies wordt schriftelijk meegegeven. In groep 8 geven we informatie over de verschillende vormen en niveaus van voortgezet onderwijs en wordt het definitieve advies vastgesteld door het team. Werkhouding, motivatie en inzet zijn belangrijke factoren bij het bepalen van het schooladvies. We kijken ook naar de leerresultaten door de jaren heen. Het definitieve advies wordt besproken met de leerling en ouders en schriftelijk meegegeven. Vóór 1 maart krijgt iedere leerling een schooladvies. Als een kind op de eindtoets boven verwachting scoort, kijken we nog een keer naar het advies. Zo nodig passen we het aan, in overleg met ouders.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen dat leerlingen zich breed ontwikkelen. Daarom zorgen we voor een veilige omgeving. Daarin kunnen kinderen zich ook sociaal-emotioneel goed ontwikkelen. Ze leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leren. Ook leren ze samenwerken en leren ze vaardigheden die nodig zijn voor hun toekomst. Ze leren nadenken over goed en kwaad en over de vraag hoe ze goede burgers kunnen worden. Daarnaast besteden we veel aandacht aan creativiteit en cultuur.

Wij laten jaarlijks onze leerlingen in de bovenbouw de vragenlijst sociale veiligheid van KanVAS, het Kanjer-volgsysteem invullen. Het overzicht van de resultaten is te vinden op de website van de school. Als de opbrengsten daarvoor aanleiding geven, maken wij een plan en voeren dit uit. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • je veilig voelen & jezelf zijn
 • pestproblemen worden opgelost
 • betrokken zijn bij elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven