Basisschool Sint Michael

Vincent van Goghstraat 18 2391 VB Hazerswoude-Dorp

 • Schoolfoto van Basisschool Sint Michael
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Michael

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De belangrijkste eindopbrengst van het onderwijs is dat elk kind goed in zijn vel zit en klaar is om op een nieuwe school de volgende groeistap te zetten. Bij het meten van onze eindopbrengsten speelt het kind dus een centrale rol. Hebben we voor ieder kind aangesloten bij datgene wat het kan en waarin het verder kan groeien? Heeft ieder kind het beste uit zichzelf gehaald? De eindtoets van Cito helpt ons om daar zicht op te krijgen. We bekijken de resultaten altijd in perspectief. De ontwikkeling die een leerling tijdens zijn schoolperiode heeft doorgemaakt, ook in sociaal-emotioneel opzicht, zegt meer dan een score op zich. Daarnaast gebruiken we de resultaten op de eindtoets om ons onderwijs te evalueren: hebben wij er als school toe gedaan? Hierbij kijken we ook naar het niveau waarop kinderen hun ontwikkeling op school zijn gestart. Want een groep met relatief lage prestaties in groep 8 kan wel degelijk een mooie leerontwikkeling hebben doorgemaakt.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de kinderen goed te kunnen volgen wat betreft hun leerprestaties en hun ontwikkeling, is het nodig dat er regelmatig gemeten wordt. Hiervoor gebruiken wij op onze school een aantal instrumenten. Dit zijn toetsen die horen bij de methodes die we gebruiken (de zgn. methode-gebonden toetsen) en we gebruiken toetsen of meetinstrumenten die niet bij een bepaalde methode horen, maar wel landelijk zijn genormeerd (de zgn. methode-onafhankelijke toetsen).

Bij de kleuters volgen we onze leerlingen met de "Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind" van ParnasSys op de volgende ontwikkelgebieden: 

 • motoriek
 • voorbereidend rekenen
 • taal
 • spel
 • sociaal-emotioneel, in combinatie met KanVAS

In de groepen 3 tot en met 8 volgen we onze leerlingen als volgt:

 • sociaal-emotionele ontwikkeling: Kanjervolgsysteem KanVAS
 • rekenen: Rekenen-Wiskunde (CITO) en volgen van de leerlijn in Snappet
 • spelling: methodetoetsen en Spelling (CITO)
 • technisch lezen: methodetoetsen en AVI leestoets (teksten), Drie Minuten Toets (woordentoets CITO)
 • begrijpend lezen: methodetoetsen en Begrijpend Lezen (CITO)    

Bij de beoordeling van de kinderen geven wij alleen cijfers indien er sprake is van een meetbaar resultaat, bijv. reken-, spelling- en aardrijkskunde toetsen. Wanneer wij beoordelen door middel van een observatie, een persoonlijke indruk of inschatting, gebruiken wij de termen goed, voldoende, matig of onvoldoende. De cijfers en of termen (letters) worden op het rapport vermeld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. De school, ouders en leerlingen gaan samen op weg in dit proces. In groep 6 wordt een eerste uitstroomprognose besproken met ouders en kinderen. Dit geeft ons allen de kans om te werken aan gerichte doelen om dit advies vast te houden en te behalen eind groep 8. In groep 7 wordt het voorlopig advies besproken. In groep 8 geven we informatie over de verschillende vormen en niveaus van voortgezet onderwijs en wordt het definitieve advies vastgesteld. Werkhouding, motivatie en inzet zijn belangrijke factoren bij het bepalen van het schooladvies. We kijken ook naar de leerresultaten door de jaren heen.  

 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven